Ktl-icon-tai-lieu

TÌM HIỂU PLC

Được đăng lên bởi vinh-pham-quang
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 1871 lần   |   Lượt tải: 5 lần
Bài 0

TÌM HIỂU PLC

I. Cấu trúc chung của hệ thống điều khiển dùng PLC
Các bộ điều khiển có thể lập trình được – PLC (Programmable Logic Controller) hiện nay được
sử dụng rất rộng rãi trong các hệ thống điều khiển tự động. PLC được nhiều hãng chế tạo, và mỗi hãng
có nhiều họ khác nhau, và có nhiều loại trong mỗi họ, chúng khác nhau về tính năng và giá thành, phù
hợp với mức độ bài toán đơn giản hay phức tạp. Ngoài ra còn có các bộ ghép nối mở rộng cho phép
liên kết nhiều bộ PLC nhỏ (thành mạng PLC) để thực hiện các chức năng phức tạp, hay giao tiếp với
máy tính để tạo thành một mạng tích hợp, thực hiện việc theo dõi, kiểm tra, điều khiển một quá trình
công nghệ phức tạp hay toàn bộ một phân xưởng sản xuất. Mặc dù vậy, một hệ thống điều khiển dùng
bất kỳ loại PLC nào cũng đều có cấu trúc như hình 1.
Thiết bị đầu vào

Máy tính

Input
Thiết bị đầu vào
PLC

Chương trình
điều khiển

Output

PG/PC

Cơ cấu chấp hành
Hình 1 : Cấu trúc chung hệ thống điều khiển dùng PLC.
Trong đó:
– Thiết bị đầu vào: gồm các thiết bị tạo ra tín hiệu điều khiển, thường là nút nhấn, cảm biến …
– Input/Output: các cổng nối phía đầu vào/ra của PLC.
– Cơ cấu chấp hành: gồm các thiết bị được điều khiển, thường là chuông, đèn, cuộn dây contactor,
cuộn dây relay trung gian …
– Chương trình điều khiển (CTĐK): là chương trình định ra qui luật thay đổi tín hiệu output phía
đầu ra của PLC theo sự thay đổi của tín hiệu input phía đầu vào theo như mong muốn. Các CTĐK
được tạo ra bằng cách sử dụng bộ lập trình chuyên dụng cầm tay (hand-held programmer hay PG =
programmer) hoặc chạy phần mềm điều khiển trên máy tính PC và được nạp vào PLC thông qua
cáp, nối giữa PLC và PC hoặc PG.
Cần chú ý là chương trình để điều khiển hệ thống chạy trên PLC, do đó không cần có máy tính
hay bộ lập trình để chạy PLC, chúng chỉ đóng vai trò bộ lập trình hay bộ giám sát hoạt động thông qua
việc trao đổi thông tin với PLC.
Trong bài thí nghiệm với PLC S7-200/CPU 212 (của hãng Siemens) sinh viên cần quan tâm tới
hai vấn đề sau
• Sơ đồ nối dây PLC: thể hiện sơ đồ nối dây thực của các thiết bị phía input và phía output vào
PLC S7–200/CPU 212.
• Sơ đồ điều khiển PLC: được viết bằng STEP7-MicroWIN là phần mềm dùng cho các PLC
thuộc chủng loại S7-200.
1

II. Giới thiệu PLC S7-200/CPU 212
Bộ S7-200/CPU 212 có các tính năng sau:
– Số cổng vào/ra (I/O): 8 ngõ vào số/6 ngõ ra số.
– Số tối đa các bộ mở rộng có thể ghép nối: 2 (tương ứng với tối đa 64 ngõ vào số/64 ngõ ra số).
– Tốc độ xử lý lệnh Boolean: 1.2 µs/lệnh.
– Bộ đếm...
1
Bài 0 TÌM HIU PLC
I. Cu trúc chung ca h thng điu khin dùng PLC
Các b điu khin th lp trình được PLC (Programmable Logic Controller) hin nay được
s dng rt rng rãi trong các h thng điu khin t động. PLC được nhiu hãng chế to, và mi hãng
có nhiu h khác nhau, có nhiu loi trong mi h, chúng khác nhau v tính năng và giá thành, phù
hp vi mc độ bài toán đơn gin hay phc tp. Ngoài ra còn các b ghép ni m rng cho phép
liên kết nhiu b PLC nh (thành mng PLC) để thc hin các chc năng phc tp, hay giao tiếp vi
máy tính để to thành mt mng tích hp, thc hin vic theo dõi, kim tra, điu khin mt quá trình
công ngh phc tp hay toàn b mt phân xưởng sn xut. Mc vy, mt h thng điu khin dùng
bt k loi PLC nào cũng đều có cu trúc như hình 1.
Hình 1 : Cu trúc chung h thng điu khin dùng PLC.
Trong đó:
– Thiết b đầu vào: gm các thiết b to ra tín hiu điu khin, thường là nút nhn, cm biến …
– Input/Output: các cng ni phía đầu vào/ra ca PLC.
Cơ cu chp hành: gm các thiết b được điu khin, thường chuông, đèn, cun y contactor,
cun dây relay trung gian …
Chương trình điu khin (CTĐK): chương trình định ra qui lut thay đổi tín hiu output phía
đầu ra ca PLC theo s thay đổi ca tín hiu input phía đầu vào theo như mong mun. Các CTĐK
được to ra bng cách s dng b lp trình chuyên dng cm tay (hand-held programmer hay PG =
programmer) hoc chy phn mm điu khin trên máy tính PC được np vào PLC thông qua
cáp, ni gia PLC và PC hoc PG.
Cn chú ý là chương trình để điu khin h thng chy trên PLC, do đó không cn y tính
hay b lp trình để chy PLC, chúng ch đóng vai trò b lp trình hay b giám sát hot động thông qua
vic trao đổi thông tin vi PLC.
Trong bài thí nghim vi PLC S7-200/CPU 212 (ca hãng Siemens) sinh viên cn quan tâm ti
hai vn đề sau
Sơ đồ ni dây PLC: th hin sơ đồ ni dây thc ca các thiết b phía input phía output vào
PLC S7–200/CPU 212.
Sơ đồ điu khin PLC
: được viết bng STEP7-MicroWIN phn mm dùng cho các PLC
thuc chng loi S7-200.
Thiết b đầu vào
Input
Thiết b đầu vào
PLC
Output
Cơ cu chp hành
Chương trình
điu khin
Máy tính
PG/PC
TÌM HIỂU PLC - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TÌM HIỂU PLC - Người đăng: vinh-pham-quang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
TÌM HIỂU PLC 9 10 196