Ktl-icon-tai-lieu

Tìm hiểu quá trình sấy

Được đăng lên bởi osaky
Số trang: 55 trang   |   Lượt xem: 2424 lần   |   Lượt tải: 8 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM HUẾ
KHOA CƠ KHÍ CÔNG NGHỆ

SEMINAR

TÊN ĐỀ TÀI:TÌM HIỂU QUÁ TRÌNH SẤY
GVHD:NGUYỄN VĂN HUẾ
SV THỰC HIÊN: NHÓM 7
LỚP : CNTP46A

NỘI DUNG

ĐẶT VẤN ĐỀ
TỔNG QUAN VỀ SẤY
THÔNG SỐ CƠ BẢN CỦA KHÔNG KHÍ ẨM
ĐỒ THỊ I-X CỦA KHÔNG KHÍ ẨM
TÍNH TOÁN THIẾTBỊ
CÁCTHIẾT BỊ SẤY
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO

I – ĐẶT VẤN ĐỀ

CÁC SẢN PHẨM CỦA QUÁ TRÌNH SẤY

II . TỔNG QUAN VỀ SẤY

KHÁI NIỆM
PHÂN LOẠI
NGUYÊN LÝ CỦA QUÁ TRÌNH SẤY

QUÁ TRÌNH SẤY LÀ GÌ ?
Sấy là quá trình dùng nhiệt năng để làm bay hơi nước ra khỏi vật liệu rắn hay lỏng. Với mục đích
giảm bớt khối lượng vật liệu, tăng độ bền vật liệu, bảo quản tốt trong một thời gian dài, nhất là đối
với lương thực thực phẩm.

SẤY TỰ
NHIÊN

PHÂN
LOẠI
S ẤY
NHÂN
TẠO

SẤY

SẤY TIẾP XÚC

SẤY THĂNG HOA

SẤY
SẤY NHÂN
NHÂN

SẤY ĐỐI LƯU

TẠO
TẠO GỒM
GỒM

SẤY BẰNG DÒNG ĐIỆN CAO TẦNG

SẤY BẰNG TIA HỒNG NGOẠI

NGUYÊN LÝ CỦA QUÁ TRÌNH SẤY:

Quátrình sấy là một quá trình chuyển khối có sự tham gia của pha rắn rất phức
tạp vì nó bao gồm cả quá trình khuếch tán bên trong và cả bên ngoài vật liệu rắn
đồng thời với quá trình truyền nhiệt. Đây làqúatrình nối tiếp, tức là quá trình
chuyển lượng nước trong vật liệu từ pha lỏng sang pha hơi sau đó tách pha hơi ra
khỏi vật liệu banđầu

Khi nghiên cứu về sấy thì không khí ẩm là một vấn đề được quan tâm.

III.CÁC THÔNG SỐ CƠ BẢN CỦA KHÔNG KHÍ ẨM
Độ ẩm tuyệt đối của không khí
Độ ẩm tương đối của không khí
Hàm ẩm của không khí ẩm
Nhiệt lượng riêng của không khí ẩm
Điểm sương
Nhiệt độ bầu ướt
Thể tích không khí ẩm
Khối lượng riêng của hỗn hợp không khí ẩm

SSấ
ấycób
ycóbổ
ổsungn
sungn
hi
hiệ
ệttrongphò
ttrongphò
ngs
ngsấ
ấyy

SSấ
ấyb
ybằ
ằngkhóil
ngkhóil
òtr
òtrự
ựcti
ctiế
ếp
p

Cácphương

SSấ
ấycóđôýnóng
ycóđôýnóng

thứcsấy

ssấ
ấyy

SSấ
ấycótu
ycótuầ
ầnhoà
nhoà
n1ph
n1phầ
ầnkhíth
nkhíthả
ả
ii

gi
giữ
ữacácbu
acácbuồ
ồng
ng

khong khi am

IV.ĐỒ TH
Ị I-X
150

CỦA KH
ÔNG KH
Í ẨM

140
130
120
110
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

-10

0.01

0.02

0.03

0.04

0.05

0.06

0.07

0.08

Xác định trạng thái của không khí ẩm khi bi ết t=50

I
phi=0.6
A t(A)=50d?C
I(A)=600J/kgkkk
phi=1

x(A)=0.05

x

x(A)=const

I(A)=const

phi=1

C

t(s)
t(u )
B

x(A)

x

do thi xac dinh t(s) va t(u ) cua khong khi am

V.TÍNH TOÁN THIẾT BỊ SẤY
1

CÂN BẰNG VẬT LIỆU

2

3

CÂN BẰNG NHIỆT LƯỢNG

QUÁ TRÌNH SẤY LÝ THUYẾT VÀ SẤY THỰC TẾ

4
ĐỘNG HỌC QUÁ TRÌNH SẤY

1.CÂN BẰNG VẬT LIỆU

 A. SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ LÀM VIỆC CỦA MÁY SẤY BẰNG KHÔNG KHÍ
VẬT LIỆU ĐẦU

HƠI ĐỐT

KHÔNG KHÍ

KK. THẢI

CALORIFE SƯ...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tìm hiểu quá trình sấy - Người đăng: osaky
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
55 Vietnamese
Tìm hiểu quá trình sấy 9 10 578