Ktl-icon-tai-lieu

Tìm hiểu tiêu chuẩn và phương pháp kiểm tra chất lượng pate

Được đăng lên bởi minhtri7895
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 673 lần   |   Lượt tải: 1 lần
ĐỂ CƯƠNG
Đề tài: Tìm hiểu tiêu chuẩn và phương pháp kiểm tra chất lượng pate
MỤC LỤC
Lời nói đầu
1. Giới thệu tổng quan về sản phẩm pate
- Định nghĩa
- Phân loại
- Nguyên liệu sản xuất pate
- Quy trình công nghệ sản xuất pate
- Thuyết minh quy trình sản xuất pate
2. Các tiêu chuẩn đánh giá sản phẩm pate
- Chỉ tiêu cảm quan
+ Trạng thái
+ Màu sắc
+ Mùi vị
- Chỉ tiêu hóa lý
+ Chỉ số peroxyt
+ Tỉ lệ cái/ nước (theo yêu cầu của nhà sản xuất)
+ pH
+ Hàm lượng kim loại nặng (chì, cadimi, thủy ngân)
+ Hàm lượng nitrit,
+ Hàm lượng nitrate
- Chỉ tiêu vi sinh
+ Tổng vi sinh vật hiếu khí
+ Coliform
+ E.coli
+ Samonella
+ Bacillus cereus
+ Clostridium perfringer
+ Clostridium botulinum
+ Staphylococus aureus
+ Độc tố nấm mốc
3. Các phương pháp kiểm tra chỉ tiêu của sản phẩm
- Phương pháp kiểm tra chỉ tiêu vi sinh
+ Định lượng E. Coli theo ISO 16649-2 :2001
+ Phát hiện Samonella theo TCVN 4829:2008
+ Định lượng Clostridium perfringer (Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4991:2005 về Vi
sinh vật trong thực phẩm và thức ăn chăn nuôi - Phương pháp định lượng Clostridium

perfringens trên đĩa thạch - Kỹ thuật đếm khuẩn lạc)
+ Định lượng Clostridium botulinum theoTCVN 9049 : 2012 Thực phẩm – xác định
clostridium botulinum và độc tố của chúng bằng phương pháp vi sinh
+ Định lượng Staphylococus aureus theo TCVN 4830-1:2005 (ISO 6888-1 :1999)
- Phương pháp kiểm tra chỉ tiêu hóa lý
+ Kiểm tra hàm lượng nitrat theo TCVN 7991:2009 Thịt và sản phẩm thịt – xác định
hàm lượng nitrit – (phương pháp chuẩn)
+ Kiểm tra hàm lượng nitrit theo TCVN 7922:2009 Thịt và sản phẩm thịt – xác định hàm
lượng nitrit – (phương pháp chuẩn)
+Kiểm tra pH TCVN 4835:2002 Thịt và sản phẩm thịt - đo độ ph –(phương pháp chuẩn)
+ Chỉ số peroxyt theo TCVN 6121:2010

...
ĐỂ CƯƠNG
Đề tài: Tìm hiểu tiêu chuẩn và phương pháp kiểm tra chất lượng pate
MỤC LỤC
Lời nói đầu
1. Giới thệu tổng quan về sản phẩm pate
- Định nghĩa
- Phân loại
- Nguyên liệu sản xuất pate
- Quy trình công nghệ sản xuất pate
- Thuyết minh quy trình sản xuất pate
2. Các tiêu chuẩn đánh giá sản phẩm pate
- Chỉ tiêu cảm quan
+ Trạng thái
+ Màu sắc
+ Mùi vị
- Chỉ tiêu hóa lý
+ Chỉ số peroxyt
+ Tỉ lệ cái/ nước (theo yêu cầu của nhà sản xuất)
+ pH
+ Hàm lượng kim loại nặng (chì, cadimi, thủy ngân)
+ Hàm lượng nitrit,
+ Hàm lượng nitrate
- Chỉ tiêu vi sinh
+ Tổng vi sinh vật hiếu khí
+ Coliform
+ E.coli
+ Samonella
+ Bacillus cereus
+ Clostridium perfringer
+ Clostridium botulinum
+ Staphylococus aureus
+ Độc tố nấm mốc
3. Các phương pháp kiểm tra chỉ tiêu của sản phẩm
- Phương pháp kiểm tra chỉ tiêu vi sinh
+ Định lượng E. Coli theo ISO 16649-2 :2001
+ Phát hiện Samonella theo TCVN 4829:2008
+ Định lượng Clostridium perfringer (Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4991:2005 về Vi
sinh vật trong thực phẩm và thức ăn chăn nuôi - Phương pháp định lượng Clostridium
Tìm hiểu tiêu chuẩn và phương pháp kiểm tra chất lượng pate - Trang 2
Tìm hiểu tiêu chuẩn và phương pháp kiểm tra chất lượng pate - Người đăng: minhtri7895
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Tìm hiểu tiêu chuẩn và phương pháp kiểm tra chất lượng pate 9 10 395