Ktl-icon-tai-lieu

tìm hiểu và thiết kế một chiếc máy thu hoạch khoai tây

Được đăng lên bởi Tuấn Anh Phạm
Số trang: 31 trang   |   Lượt xem: 450 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Trường ĐH kỹ thuật công nghiệp
Đề án kỹ thuật
NHẬN XÉT CỦA THẦY, CÔ GIÁO

…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….

1

Trường ĐH kỹ thuật công nghiệp
Đề án kỹ thuật

MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU..........................................................................................................3
CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU.......................................................................................4
1.1 Vấn đề thiết kế..............................................................................................4
1.2 Tình hình sử dụng máy thu hoạch khoai tây.................................................5
1.3 Mục tiêu đề tài..............................................................................................7
1.3.1

Mục tiêu chung....................................................................................7

1.3.2

Mục tiêu cụ thể....................................................................................7

1.4 Kết quả đạt được...........................................................................................8
1.5 Cấu trúc của báo cáo.....................................................................................8
CHƯƠNG 2. TỔNG QUAN - CƠ SỞ THIẾT KẾ MÁY.........................................9
2.1 Khái quát về máy thu hoạch khoai tây kiểu rung.........................................9
2.2 Mô hình hóa máy..........................................................................................9
2.3 Tính toán động học máy.............................................................................10
2.3.1

Tính toán các kích thước của máy.....................................................10...


NHẬN XÉT CỦA THẦY, CÔ GIÁO
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
1
tìm hiểu và thiết kế một chiếc máy thu hoạch khoai tây - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tìm hiểu và thiết kế một chiếc máy thu hoạch khoai tây - Người đăng: Tuấn Anh Phạm
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
31 Vietnamese
tìm hiểu và thiết kế một chiếc máy thu hoạch khoai tây 9 10 464