Ktl-icon-tai-lieu

Tìm hiểu về nguyên lý máy thu âm thanh

Được đăng lên bởi Thu Yến Dương
Số trang: 27 trang   |   Lượt xem: 26233 lần   |   Lượt tải: 34 lần
MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU
Ngµy nay, khoa häc kü thuËt trªn thÕ giíi cã nhiÒu tiÕn bé, nhiÒu thµnh tùu ®¸ng kÓ.
NhÊt lµ c¸c lÜnh vùc kü thuËt, c«ng nghÖ th«ng tin, kü thuËt viba, truyÒn h×nh sè, tæng
®µi ®iÖn tho¹i v« tuyÕn, kü thuËt ph¸t thanh, ®· vµ ®ang ph¸t triÔn vît bËc. C¸c thiÕt bÞ
®iÖn tö ngµy cµng ®îc tinh gän, siªu nhá nhng tÝnh n¨ng vµ hiÖu qu¶ lµm viÖc cña
chóng th× r©t cao vµ rÊt bÒn.
Trong lÜnh vùc ph¸t thanh, truyÒn h×nh ë níc ta, ngµy nay ®· cã nhiÒu tiÕn bé
®¸ng kÓ do cã nhiÒu nhµ khoa häc, nhiÒu chuyªn gia, nhiÒu kü s giái vÒ khoa häc kü
thuËt cïng tham gia nghiªn cøu vµ triÓn khai øng dông. KÕt qu¶ cã rÊt nhiÒu thiÕt bÞ
míi ®îc ®a vµo thay thÕ c¸c thiÕt bÞ, m¸y mãc cò mang l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ cao. Tuy
vËy, vÒ ph¸t thanh truyÒn h×nh cÇn cã nhiÒu lÜnh vùc cÇn tiÕp tôc nghiªn cøu, häc hái
vµ ph¸t triÔn thªm ®èi víi ngêi lµm kü thuËt ph¸t thanh truyÒn h×nh nãi riªng vµ c¸c kü
s ®iÖn tö nãi chung.
Trong bài báo cáo nµy nhãm thùc hiÖn xin tr×nh bµy vÒ vÊn ®Ò máy thu thanh
qua ®Ò tµi: “Tìm hiểu về nguyên lý máy thu thanh”. Trong chõng mùc thêi gian ng¾n
ngñi vµ lîng kiÕn thøc tÝch luü cßn h¹n chÕ, tµi liÖu cha nhiÒu, ngêi thùc hiÖn chØ kh¶o
s¸t m¸y thu radio AM.... Hi väng víi ®Ò tµi nµy nhãm nh÷ng ngêi thùc hiÖn sÏ cã thªm
hiÓu biÕt vÒ kü thuËt thu sãng radio vµ tÝch luü thªm kiÕn thøc phôc vô cho qu¸ tr×nh
häc tËp.
Tuy cã nhiÒu cè g¾ng thùc hiÖn thµnh c«ng nhng kh«ng tr¸nh khái nh÷ng h¹n
chÕ thiÕu sãt, nÕu cã ®iÒu kiÖn nhãm thùc hiÖn sÏ nghiªn cøu s©u h¬n vµ hoµn thiÖn
h¬n. Mong nhËn ®îc sù gãp ý chØ b¶o thªm cña thÇy c« vµ b¹n bÌ ®Ó ®Ò tµi cã thÓ hoµn
thiÖn tèt h¬n.
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n thầy gi¸o ThS. NguyÔn Anh Tuấn ®· chØ b¶o tËn
t×nh trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn ®Ò tµi nµy, c¶m ¬n tÊt c¶ c¸c ý kiÕn ®ãng gãp cña c¸c
thÇy c« vµ b¹n bÌ.
Nhãm sinh viªn thùc hiÖn!

Chương 1: MÁY THU THANH, PHÂN LOẠI MÁY THU
THANH
1.1. Máy thu thanh
Máy thu là thiết bị đầu cuối trong hệ thống thông tin vô tuyến điện. Máy thu có
nhiệm vụ tiếp nhận và lặp lại tin tức chứa trong tín hiệu chuyển đi từ máy phát dưới
dạng sóng điện từ trường. Máy thu phải loại bỏ được các loại nhiễu không mong
muốn, khuếch đại tín hiệu và sau đó giải điều chế nó để nhận được thông tin ban đầu.
2

Máy thu thanh là một thiết bị điện tử hoàn chỉnh dùng để thu nhận sóng radio
mang thông tin, phục hồi lại tín hiệu thông tin ban đầu và khuếch đại đến giá trị yêu
cầu và đưa ra loa.
1.2. Phân loại máy thu thanh và sơ đồ khối của máy thu thanh
Căn cứ vào cấu trúc sơ đồ mà người ta chia máy thu ...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tìm hiểu về nguyên lý máy thu âm thanh - Người đăng: Thu Yến Dương
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
27 Vietnamese
Tìm hiểu về nguyên lý máy thu âm thanh 9 10 553