Ktl-icon-tai-lieu

tìm phủ tối thiểu tập phụ thuộc

Được đăng lên bởi kaidoka95-gmail-com
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 796 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ThS. Nguyễn Vương Thịnh – Bộ môn Hệ thống thông tin
CHUYÊN ĐỀ 3: PHỦ TỐI THIỂU CỦA TẬP PHỤ THUỘC HÀM

1. Phủ của tập phụ thuộc hàm và sự tương đương của hai tập phụ
thuộc hàm
A. Phủ (cover) của tập phụ thuộc hàm: Tập phụ thuộc hàm F được gọi là phủ
(cover) của tập phụ thuộc hàm G (còn gọi là F phủ G) nếu G ⊆ F+ tức là mọi phụ
thuộc hàm trong G đều có thể suy diễn ra từ F. Ký hiệu: F║G
B. Sự tương đương của hai tập phụ thuộc hàm: Tập phụ thuộc hàm F gọi là tương
đương với tập phụ thuộc hàm G (ký hiệu F ≡ G) khi và chỉ khi F+ = G+.
Định lý:
{
Như vậy, để chứng minh 2 tập phụ thuộc hàm F và G là tương đương người ta chứng
minh đồng thời F phủ G và G cũng phủ F.
Ví dụ 1: Cho hai tập phụ thuộc hàm:
F = {A→C, AC→D, E→AD, E→H}
G = {A→CD, E→AH}
Chứng minh rằng F ≡ G
Giải
Bước 1: Chứng minh F phủ G
A→CD: Có (A)F+ = ACD nên A→CD  F+
E→AH: (E)F+ = ADEH nên E→AH  F+
Ta thấy mọi phụ thuộc hàm trong G đều thuộc F+ nên F phủ G.
Bước 2: Chứng minh G phủ F
A→C: Có (A)G+ = ACD nên A→C  G+
AC→D: Có (AC)G+ = ACD nên AC→D  G+
E→AD, E→H: (E)G+ = ACDEH nên E→AH và E→H  G+
Ta thấy mọi phụ thuộc hàm trong F đều thuộc G+ nên G phủ F.
Từ đó suy ra F ≡ G

2. Phụ thuộc hàm có vế trái dư thừa
Phụ thuộc hàm Z→Y  F được gọi là có vế trái dư thừa nếu tồn tại thuộc tính
A  Z sao cho F ≡ F\{Z→Y}  {Z\A→Y}. Ngược lại, phụ thuộc hàm Z→Y được
gọi là phụ thuộc hàm có vế trái không dư thừa.
Tập phụ thuộc hàm F được gọi là tập phụ thuộc hàm có vế trái không dư thừa
nếu F không chứa phụ thuộc hàm nào có vế trái dư thừa.
Thuật toán loại bỏ khỏi F các phụ thuộc hàm có vế trái dư thừa:
Bước 1: Lần lượt thực hiện bước 2 cho các phụ thuộc hàm X→Y của F.
TRANG 1

ThS. Nguyễn Vương Thịnh – Bộ môn Hệ thống thông tin
Bước 2: Với mọi tập con thực sự X’ ≠ ⍉ của X: Nếu X’→Y  F+ thì thay phụ
thuộc hàm X→Y trong F bằng X’→Y.
Ví dụ 2: Cho lược đồ quan hệ R(Ω) với Ω = ABC và tập phụ thuộc hàm tương
ứng F = {AB→C, B→C}. Hãy loại bỏ khỏi F các phụ thuộc hàm có vế trái dư thừa.
Giải
Xét AB→C: Thử bỏ A ta có B→C: (B)F+ = BC nên B→C  F+ và A là dư
thừa. Vậy sau khi loại bỏ các phụ thuộc hàm vế trái dư thừa thì F ≡ {B→C}.
Ví dụ 3: Cho lược đồ quan hệ R(Ω) với Ω = ABCD và tập phụ thuộc hàm
tương ứng F = {A→BC, B→C, AB→D}. Hãy loại bỏ khỏi F các phụ thuộc hàm có
vế trái dư thừa.
Giải
Xét AB→D:
- Thử bỏ A ta có B→D: (B)F+ = BC nên B→D không thuộc F+ và không thể bỏ A.
- Thử bỏ B ta có A→D: (A)F+ = ABCD nên A→D  F+ và B là dư thừa.
Vậy sau khi loại bỏ các phụ thuộc hàm vế trái dư thừa F ≡ {A→BC, B→C, A→D}

3. Ph...
ThS. Nguyễn Vương Thịnh – Bộ môn Hệ thống thông tin
TRANG 1
CHUYÊN Đ 3: PH TI THIU CA TP PH THUC HÀM
1. Ph ca tp ph thuc hàm s tương đương ca hai tp ph
thuc hàm
A. Ph (cover) ca tp ph thuc hàm: Tp ph thuộc m F được gi ph
(cover) ca tp ph thuc hàm G (còn gi F ph G) nếu G F
+
tc mi ph
thuộc hàm trong G đu có th suy din ra t F. Ký hiệu: F║G
B. S tương đương của hai tp ph thuc hàm: Tp ph thuc hàm F gọi tương
đương với tp ph thuc hàm G (ký hiệu F ≡ G) khi và chỉ khi F
+
= G
+
.
Định lý:
Như vậy, đ chng minh 2 tp ph thuộc hàm F G là tương đương ngưi ta chng
minh đồng thi F ph G và G cũng phủ F.
Ví d 1: Cho hai tp ph thuc hàm:
F = {A→C, AC→D, E→AD, E→H}
G = {A→CD, EAH}
Chng minh rằng F ≡ G
Gii
Bước 1: Chng minh F ph G
A→CD: Có (A)
F
+
= ACD nên A→CD F
+
E→AH: (E)
F
+
= ADEH nên E→AH F
+
Ta thy mi ph thuộc hàm trong G đều thuc F
+
nên F ph G.
Bước 2: Chng minh G ph F
A→C: Có (A)
G
+
= ACD nên A→C G
+
AC→D: Có (AC)
G
+
= ACD nên AC→D G
+
E→AD, E→H: (E)
G
+
= ACDEH nên E→AH và E→H G
+
Ta thy mi ph thuộc hàm trong F đều thuc G
+
nên G ph F.
T đó suy ra F ≡ G
2. Ph thuc hàm có vế trái dư thừa
Ph thuộc hàm Z→Y F đưc gi vế trái thừa nếu tn ti thuc tính
A Z sao cho F F\{Z→Y} {Z\A→Y}. Ngược li, ph thuộc hàm Z→Y được
gi là ph thuc hàm có vế trái không dư thừa.
Tp ph thuộc hàm F được gi tp ph thuc hàm vế trái không tha
nếu F không cha ph thuc hàm nào có vế trái dư thừa.
Thut toán loi b khi F các ph thuc hàm có vế trái dư thừa:
Bước 1: Lần lượt thc hiện bước 2 cho các ph thuộc hàm X→Y của F.
tìm phủ tối thiểu tập phụ thuộc - Trang 2
tìm phủ tối thiểu tập phụ thuộc - Người đăng: kaidoka95-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
tìm phủ tối thiểu tập phụ thuộc 9 10 928