Ktl-icon-tai-lieu

Tín hiệu và hệ thống rời rạc

Được đăng lên bởi Nguyễn Hữu Minh
Số trang: 42 trang   |   Lượt xem: 2981 lần   |   Lượt tải: 2 lần
TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Nguyễn Quốc Trung “Xử lý tín hiệu & Lọc số”,
Nhà xuất bản khoa học và kỹ thuật - 2001

2. Quách Tuấn Ngọc, “Xử lý tín hiệu số”,
Nhà xuất bản giáo dục -1999
3. Tôn Thất Nghiêm, Bài giảng “Xử lý tín hiệu số”,
Học viện công nghệ BC-VT, Tp. HCM
4. Monson H. Hayes,“Digital Signal Processing”,
McGraw-Hill, New York -1999

1

ĐỀ CƢƠNG MÔN HỌC – XỬ LÝ TÍN HIỆU SỐ
Chƣơng 1: Tín hiệu & hệ thống rời rạc
Chƣơng 2: Biểu diễn tín hiệu & hệ thống trong
miền phức Z
Chƣơng 3: Biểu diễn tín hiệu & hệ thống trong
miền tần số liên tục
Chƣơng 4: Biểu diễn tín hiệu & hệ thống trong
miền tần số rời rạc
Chƣơng 5: Tổng hợp bộ lọc số FIR
Chƣơng 6: Tổng hợp bộ lọc số IIR
2

Chương 1: TÍN HIỆU & HỆ THỐNG RỜI RẠC
1.1 KHÁI NIỆM TÍN HIỆU VÀ HỆ THỐNG

1.2 TÍN HIỆU RÒI RẠC
1.3 HỆ THỐNG TUYẾN TÍNH BẤT BIẾN

1.4 PHƢƠNG TRÌNH SAI PHÂN TUYẾN TÍNH HSH
1.5 SƠ ĐỒ THỰC HIỆN HỆ THỐNG
1.6 TƢƠNG QUAN CÁC TÍN HIỆU

3

1.1 KHÁI NIỆM TÍN HIỆU VÀ HỆ THỐNG
1.1.1 KHÁI NIỆM VÀ PHÂN LOẠI TÍN HIỆU
a. Khái niệm tín hiệu

 Tín hiệu là biểu hiện vật lý của thông tin
 Tín hiệu được biểu diễn một hàm theo một hay nhiều
biến số độc lập.
 Ví dụ về tín hiệu:
 Tín hiệu âm thanh, tiếng nói là sự thay đổi áp suất
không khí theo thời gian
 Tín hiệu hình ảnh là hàm độ sáng theo 2 biến không
gian và thời gian
 Tín hiệu điện là sự thay đổi điện áp, dòng điện theo thời
gian
4

b. Phân loại tín hiệu
 Theo các tính chất đặc trƣng:
 Tín hiệu xác định & tín hiệu ngẫu nhiên
 Tín hiệu xác định: biểu diễn theo một hàm số
Tín hiệu ngẫu nhiên: không thể dự kiến trước hành vi
 Tín hiệu tuần hoàn & tín hiệu không tuần hoàn
 Tín hiệu tuần hoàn: x(t)=x(t+T)=x(t+nT)
Tín hiệu không tuần hoàn: không thoả tính chất trên
 Tín hiệu nhân quả & không nhân quả
 Tín hiệu nhân quả: x(t)=0 : t<0
Tín hiệu không nhân quả: không thoả tính chất trên
5

 Tín hiệu thực & tín hiệu phức
 Tín hiệu thực: hàm theo biến số thực
Tín hiệu phức: hàm theo biến số phức

 Tín hiệu năng lượng & tín hiệu công suất
 Tín hiệu năng lượng: 0<E<∞
Tín hiệu công suất: 0<P<∞

 Tín hiệu đối xứng (chẵn) & tín hiệu phản đối xứng (lẽ)
 Tín hiệu đối xứng:
x(-n)=x(n)
Tín hiệu phản đối xứng: -x(-n)=x(n)

6



Theo biến thời gian:

 Tín hiệu liên tục: có biến thời gian liên tục
 Tín hiệu rời rạc: có biến thời gian rời rạc


Theo biến thời gian và biên độ:
Tín hiệu
tƣơng
tự
(analog)

Tín hiệu
rời rạc Tín hiệu Tín hiệu
lƣợng tử
số
(lấy
mẫu)

Biên độ

Liên tục

Liên tục

Rời rạc

Rời rạc

Thời
gian

Liên tục

Rời rạc

Liên tục

Rờ...
TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Nguyễn Quốc Trung “Xử tín hiệu & Lọc số”,
Nhà xuất bản khoa họckỹ thuật - 2001
2. Quách Tuấn Ngọc, “Xử tín hiệu số”,
Nhà xuất bản giáo dục -1999
3. Tôn Thất Nghiêm, Bài giảng “Xử tín hiệu số”,
Học viện công nghệ BC-VT, Tp. HCM
4. Monson H. Hayes,“Digital Signal Processing”,
McGraw-Hill, New York -1999
1
Tín hiệu và hệ thống rời rạc - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tín hiệu và hệ thống rời rạc - Người đăng: Nguyễn Hữu Minh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
42 Vietnamese
Tín hiệu và hệ thống rời rạc 9 10 203