Ktl-icon-tai-lieu

Tin học ứng dụng trong công nghệ sinh học thực phẩm

Được đăng lên bởi Dennis Lam
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 1348 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TIN HỌC ỨNG DỤNG
TRONG CNSHTP

Mục tiêu




Giúp sinh viên độc lập trong nghiên cứu
khoa học, có khả năng xử lý số liệu
thường gặp trong điều tra, nghiên cứu
trong công nghệ sinh học thực phẩm
Trang bị cho sinh viên kỹ năng sử dụng
phần mềm tin học trong việc giải quyết
xử lý, trình bày số liệu và giải quyết một
số bài toán trong công nghệ

Tài liệu tham khảo








Nguyễn Ngọc Kiểng, Thống kê học trong
nghiên cứu khoa học, NXB Giáo dục, 1996.
Lê Đức Ngọc, Xử lý số liệu và kế hoạch hóa
thực nghiệm, Khoa Hóa, ĐHQGHN, 2001.
Nguyễn Cảnh, Quy hoạch thực nghiệm, NXB
Đại học Quốc gia, 2004
Phan Hiếu Hiền, Phương pháp bố trí nghiệm
và xử lý số liệu, NXB Nông nghiệp, 2001

Noäi
1.
2.

3.

4.
5.

dung

Tin học ứng dụng trong CNSHTP
Mô tả đại lượng thống kê bằng phần
mềm tin học
Mô tả dữ kiện thí nghiệm bằng phần
mềm tin học
Bố trí thí nghiệm nghiên cứu thực phẩm
Xử lý số liệu thí nghiệm kiểu hoàn toàn
ngẫu nhiên bằng phần mềm Statgraphics

Noäi
6.

7.

8.

9.

10.

dung

Xử lý số liệu thí nghiệm kiểu khối ngẫu
nhiên đầy đủ bằng phần mềm Statgraphics
Xử lý số liệu thí nghiệm kiểu bình phương
Latin bằng phần mềm Statgraphics
Xử lý số liệu thí nghiệm đa yếu tố bằng phần
mềm Statgraphics
Xử lý số liệu thí nghiệm hồi quy và tương
quan tuyến tính bằng phần mềm Statgraphics
Giải một số bài toán công nghệ bằng phần
mềm EXCEL

1. Tin học ứng dụng trong CNSHTP







Tin học ứng dụng trong nghiên cứu thực
phẩm
Phần mềm ứng dụng trong bảng tính
Phần mềm ứng dụng trong xử lý thống
kê
Phần mềm ứng dụng trong biểu diễn
công thức hóa học

1.1 Tin học ứng dụng trong nghiên cứu
thực phẩm
Trong mọi ngành khoa học thực nghiệm:
thực tế
 thí nghiệm


kết quả bằng số

Kết quả bằng số:
là giá trị của một biến ngẫu nhiên
 phụ thuộc vào nhiều yếu tố
 ước lượng được qui luật phụ thuộc
(nghiên cứu trên một tập hợp mẫu với độ
tin cậy nào đó)


Xử lý số liệu
dữ liệu thô - tính toán, sắp xếp - dữ liệu
tinh
 làm cơ sở cho việc diễn giải, phân tích
thống kê


1.2 Phần mềm ứng dụng trong bảng tính





Phần mềm bảng tính EXCEL
Tạo biểu bảng số liệu
Biễu diễn số liệu dưới dạng biểu đồ
Xử lý thống kê số liệu nghiên cứu

Bảng phân phối tần số
Sắp xếp, trình bày dữ liệu một cách có hệ
thống
 Phân chia dữ liệu thành từng nhóm khác
nhau
 Căn cứ để hình thành biểu đồ phân phối
tần số


Sơ đồ tổng quát của bảng phân phối
tần số
Trị số của biến
(Xi)
X1

Tần số (số lần xuất
hiện của trị số - fi)
f1

X2

f2

…

…

Xk

fk

Sơ đồ tổng quát của bảng phân phối
tần số
điểm

số...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tin học ứng dụng trong công nghệ sinh học thực phẩm - Người đăng: Dennis Lam
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Tin học ứng dụng trong công nghệ sinh học thực phẩm 9 10 116