Ktl-icon-tai-lieu

TIN HỌC ỨNG DỤNG TRONG Ô TÔ

Được đăng lên bởi vannui92-gmail-com
Số trang: 98 trang   |   Lượt xem: 3004 lần   |   Lượt tải: 5 lần
Tin học ứng dụng trong kỹ thuật ô tô
Ứng dụng của máy tính và tin học trong kỹ thuật ô tô:
- ttính toán:
toá g
giải
ả p
phương
ươ g trình,
t
, tìm
t tối
tố ưu
ưu…

- mô
ô phỏng:
hỏ
xây
â d
dựng mô
ô hình
hì h mô
ô phỏng
hỏ
và
à mô
ô phỏng
hỏ
hệ
thống

- Điều khiển: điều khiển các đối tượng trong dây chuyền sản
xuất (chẳng hạn như CNC), các đối tượng trong hệ thống để hệ
thống ứng xử với các kích thích bên ngoài theo cách định trước

Tin học ứng dụng trong kỹ thuật ô tô
Nhắc lại các khái niệm cơ bản: số xấp xỉ và sai số
- Định nghĩa 1: số a gọi là số xấp xỉ của A nếu a khác A không
đáng kể. Trong thực tế thường không xác định được A nên a được dùng để
ttính toán
toá thay
t ay c
cho
o A.

- Định nghĩa 2: hiệu số ∆ = |A – a| gọi là sai số tuyệt đối của số
xấp xỉ a. (Trong thực tế thường không xác định được A nên cũng không xác
định được ∆)

=> A = a ± ∆

- Định nghĩa 3: sai số tương đối của số xấp xỉ a:
δ = ∆ / |A| (với A ≠ 0)
0).

Tin học ứng dụng trong kỹ thuật ô tô
Nhắc lại các khái niệm cơ bản: số xấp xỉ và sai số
- Cách
Cá h viết
iết số
ố xấp
ấ xỉỉ chỉ
hỉ rõ
õ saii số
ố tuyệt
t ệt đối lớn
lớ nhất.
hất
VD: 20 ±0,001 (sai số tuyệt đối lớn nhất là 0,001)

- Cách viết
ế số
ố xấp
ấ xỉ theo quy ước: mọi chữ số
ố có nghĩa đồng
ồ
thời là chữ số đáng tin (nghĩa là sai số tuyệt đối lớn nhất không
lớn hơn nửa đơn vị của chữ số
ố ở hàng cuối
ố cùng bên phải).
VD: 20,234. (sai số tuyệt đối lớn nhất không lớn hơn 0,5.e-3)

Tin học ứng dụng trong kỹ thuật ô tô
Nhắc lại các khái niệm cơ bản: số xấp xỉ và sai số
Xác định sai số của hàm số

- Sai số của một tổng bằng tổng các sai số của các hạng tử:
u = x1 ± x2 ± x3 ± ... ± xn => ∆u = ∆x1 + ∆x2 + ∆x3 + ... + ∆xn
δ = (∆x1
δu
(∆ 1 + ∆
∆x2
2 + ... + ∆
∆xn)/|u|
)/| |

- Sai số của một tích:
u = x1.
1 x2.x3
2 3 ... xn =>
> δu
δ = δx1
δ 1 + δx2
δ 2 + δx3
δ 3+
+...+
+ δxn
δ
∆u =|u|. δu

Giới thiệu Matlab
MATLAB (MATrix LABoratory) là chương trình ứng
dụng dùng để thực hiện các phép toán với ma trận
bằng phương pháp số

MATLAB cung cấp
ấ thêm các bộ công cụ thuận tiện
dùng cho các lĩnh vực kỹ thuật khác nhau và mô phỏng
các hệ thống khác nhau: Simulink,
Simulink SimMechanics
SimMechanics,
SimDriveline, SimPowersystem, Control System
Toolbox, Optimization Toolbox, Real-time
Real time Workshop…

Giới thiệu Matlab
Giao diện của MATLAB gồm các cửa sổ chính:
+ Cửa sổ lệnh (command windows) là cửa sổ chính,
dùng
g để nhập
p dữ liệu, các dònh lệnh và xuất kết quả
q
tính toán
+ Cửa sổ soạn thảo (Editor),
(Editor) dùng để soạn thảo c...
Tin hc ng dng trong k thut ô tô
ng dng ca máy tính và tin hc trong k thut ô tô:
-
t
ính
toá
n:
g
i
i
p
h
ươ
n
g
t
rình
,
t
ìm
t
i
ưu
ttoág p ươ gt ,t t ưu
ôh âd ôhì h ô h àôh h
-m
ô
p
h
ng: x
â
y
d
ng m
ô
n
h
m
ô
p
h
ng v
à
m
ô
p
h
ng
h
thng
-
Điukhin: điukhin các đốitượng trong dây chuynsn
Điu
khin:
điu
khin
các
đối
tượng
trong
dây
chuyn
sn
xut (chng hn như CNC), các đối tượng trong h thng để h
thng ng x vi các kích thích bên ngoài theo cách định trước
thng
ng
x
vi
các
kích
thích
bên
ngoài
theo
cách
định
trước
TIN HỌC ỨNG DỤNG TRONG Ô TÔ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TIN HỌC ỨNG DỤNG TRONG Ô TÔ - Người đăng: vannui92-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
98 Vietnamese
TIN HỌC ỨNG DỤNG TRONG Ô TÔ 9 10 702