Ktl-icon-tai-lieu

TÍNH BỂ NƯỚC

Được đăng lên bởi tvgs19a
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 1145 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Ví dụ tính ƯS chuyển vị bể nước bằng phần mềm Sap2000

1

Ví dụ phân tích ứng suất biến dạng bể chứa nước trên nền đàn
hồi bằng Sap2000.
1. Đề bài
Bể chứa nước có kích thước và chịu tải trọng như hình, thành và đáy máng đều
có chiều dầy là 0.2m, bể đặt trên nền đàn hồi có hệ số nền = 1.5 x 10 kN/ .
Vật liệu bê tông M200 có =2.40x10 kN/ , µ=0.2, =25 kN/ .
Bể đầy nước, trọng lượng riêng của nước =10 kN/ .
Yêu cầu tính toán: Xác định ứng suất và chuyển vị của bể chứa nước.

2. Trình tự thực hiện
2.1. Xây dựng mô hình
* Khởi động Sap2000: Start>All Programs>Computers and Structures>Sap2000
12>Sap2000(hình 2.1)>Xuất hiện giao diện Sap2000 như hình 2.1.

Hình 2.1: Khởi động Sap2000.

Nguyễn Thái Hương

Ví dụ tính ƯS chuyển vị bể nước bằng phần mềm Sap2000

2

* Chọn hệ đơn vị cho bài toán: Trên góc phải bên dưới của giao diện làm việc của
Sap2000, bấm vào mũi tên sổ xuống chọn hệ đơn vị là

.

* Tạo hệ lưới: File>New model>Xuất hiện bảng New Model>Trong Select Template
chọn Grid Only (hình 2.2a)>Xuất hiện bảng Quick Grid Lines>Nhập các giá trị như
hình 2.2b>OK. Ta được kết quả hệ lưới như hình 2.3.

Hình 2.2: Hình 2.2a: Chọn Grid Only. Hình 2.2b: Nhập các giá trị tạo lưới.

Hình 2.3: Hệ lưới sau khi được tạo.
* Định nghĩa vật liệu: Define>Materials>Xuất hiện hộp thoại Define Materials>Chọn
Add New Matirial>Xuất hiện bảng Material Property Data>Trong Material Name and
Display Color nhập M200, Material type chọn Concrete và Nhập các số liệu bê tông
M200 có trọng lượng riêng là 25KN/m3, mô đun đàn hồi là 2.4e7 KN/m2, hệ số
Poisson là 0.2 (hình 2.4a)>OK>OK.

Nguyễn Thái Hương

Ví dụ tính ƯS chuyển vị bể nước bằng phần mềm Sap2000

3

Hình 2.4: Định nghĩa vật liệu (hình a) và định nghĩa phần tử shell (hình b)
* Định nghĩa phần tử Shell: Define>Section properties>Area Sections>Xuất hiện hộp
thoại Area Sections>Chọn Shell trong Select Section Type to Add, Chọn Add New
Section>Xuất hiện bảng Shell Section Data>Trong Section Name nhập vào tên là
BeNuoc, Type chọn Shell-Thin, Materials Name chọn M200, Membrane và Bendinh
nhập là 0.2 (hình 2.4b)>Ok.
* Mô hình bể nước:
- Vẽ chu vi đáy bể: Trong mặt phẳng XY (Z=0), vào Draw>Draw
Frame/Cable/Tendon>Kích chuột vào các mắt lưới theo chiều ngược chiều kim đồng
hồ bắt đầu từ gốc tọa độ là điểm 1 đến điểm thứ 4, gõ Enter để kết thúc (hình 2.5a).
- Hiển thị mã các thanh: Trong mặt phẳng XY, View>Set Display Option…>Trong
Frames/Cables/Tendons tích vào Labels (Hình 2.5b).

Hình 2.5: Vẽ chu vi đáy đáy bể (hình a) và hiển mã các tha...
Ví d tính ƯS chuyn v bc bng phn mm Sap2000 1
Nguyn Thái Hương
Ví d phân tích ng sut biến dng b cha nưc trên nn đàn
hi bng Sap2000.
1. Đ bài
B cha nưc có kích thưc và chu ti trng như hình, thành và đáy máng đu
có chiu dy là 0.2m, b đt trên nn đàn hi có h s nn
= 1.5 x 10
kN/
.
Vt liu bê tông M200 có
=2.40x10
kN/
, µ=0.2,
=25 kN/
.
B đy nưc, trng lưng riêng ca c
=10 kN/
.
Yêu cu tính toán: Xác đnh ng sut và chuyn v ca b cha nưc.
2. Trình t thc hin
2.1. Xây dng mô hình
* Khi đng Sap2000: Start>All Programs>Computers and Structures>Sap2000
12>Sap2000(hình 2.1)>Xut hin giao din Sap2000 như hình 2.1.
Hình 2.1: Khi đng Sap2000.
TÍNH BỂ NƯỚC - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TÍNH BỂ NƯỚC - Người đăng: tvgs19a
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
TÍNH BỂ NƯỚC 9 10 153