Ktl-icon-tai-lieu

Tinh bột sắn

Được đăng lên bởi ThanhThao Le
Số trang: 63 trang   |   Lượt xem: 923 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Tài liệu hướng dẫn
Sản xuất sạch hơn
Ngành: Sản xuất tinh bột sắn

Cơ quan biên soạn
Hợp phần Sản xuất sạch hơn
trong công nghiệp
Chƣơng trình hợp tác phát triển Việt
nam – Đan mạch về môi trƣờng

BỘ CÔNG THƢƠNG

Trung tâm Sản xuất sạch Việt nam
Viện Khoa học và Công nghệ Môi trƣờng
Trƣờng Đại học Bách khoa Hà nội

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Hà nội 1- 2010

Mục lục
Mục lục .................................................................................................................2
Bảng chữ viết tắt ..................................................................................................3
Mở đầu .................................................................................................................4
1 Giới thiệu chung ............................................................................................6
1.1
Sản xuất sạch hơn .................................................................................6
1.2
Mô tả ngành sản xuất tinh bột sắn .........................................................7
1.2.1
Về qui mô sản xuất tinh bột sắn .....................................................8
1.2.2
Về đặc thù sản xuất ........................................................................8
1.2.3
Các thách thức ...............................................................................9
1.3
Quá trình chế biến tinh bột sắn cơ bản .................................................9
1.3.1
Tiếp nhận củ sắn tƣơi ..................................................................11
1.3.2
Rửa và làm sạch củ ......................................................................11
1.3.3
Băm và mài củ ..............................................................................12
1.3.4
Ly tâm tách bã ..............................................................................12
1.3.5
Thu hồi tinh bột thô .......................................................................13
1.3.6
Thu hồi tinh bột tinh ......................................................................13
1.3.7
Hoàn thiện sản phẩm ...................................................................14
1.3.8
Đóng bao sản phẩm .....................................................................15
1.3.9
Các bộ phận phụ trợ .....................................................................15
2 Sử dụng tài nguyên và ô nhiễm môi trƣờng ...............................................15
2.1
Tiêu thụ nguyên nhiên liệu .........................................................
Tài liệu hướng dẫn
Sản xuất sạch hơn
Ngành: Sản xuất tinh bột sắn
Cơ quan biên soạn
Hợp phần Sản xuất sạch hơn
trong công nghiệp
Chƣơng trình hợp tác phát triển Việt
nam Đan mạch về môi trƣờng
BỘ CÔNG THƢƠNG
Trung tâm Sản xuất sạch Việt nam
Viện Khoa học và Công nghệ Môi trƣờng
Trƣờng Đại học Bách khoa Hà nội
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Hà nội 1- 2010
Tinh bột sắn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tinh bột sắn - Người đăng: ThanhThao Le
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
63 Vietnamese
Tinh bột sắn 9 10 349