Ktl-icon-tai-lieu

Tính cân bằng nhiệt và cân bằng âm

Được đăng lên bởi minh-tranminhdhhh
Số trang: 29 trang   |   Lượt xem: 1815 lần   |   Lượt tải: 3 lần
CHƯƠNG III: TÍNH CÂN BẰNG NHIỆT VÀ
CÂN BẰNG ẨM
3.1 PHƯƠNG TRÌNH CÂN BẰNG NHIỆT ẨM
Xét một hệ nhiệt động bất kỳ, hệ luôn luôn chịu tác động của môi trường bên ngoài và các
đối tượng bên trong về nhiều mặt. Kết quả các thông số vi khí hậu của hệ bị thay đổi. Ta gọi
các tác động đó là các nhiễu loạn. Đối với không gian điều hoà, các nhiễu loạn đó bao gồm:
nhiễu loạn về nhiệt, về ẩm, về phát tán các chất độc hại vv. ..

3.1.1. Phương trình cân bằng nhiệt
Hệ điều hoà chịu tác động của các nhiễu loạn nhiệt dưới hai dạng phổ biến sau:
- Nhiệt tỏa ra từ các nguồn nhiệt bên trong hệ gọi là các nguồn nhiệt toả: ΣQtỏa
- Nhiệt truyền qua kết cấu bao che gọi là nguồn nhiệt thẩm thấu: ΣQtt
Tổng hai thành phần trên gọi là nhiệt thừa
QT = ΣQtỏa + ΣQtt
(3-1)
Để duy trì chế độ nhiệt trong không gian điều hoà, trong kỹ thuật điều hoà không khí
nguời ta phải cấp cho hệ một lượng không khí có lưu lượng Gq (kg/s) ở trạng thái V(tV, ϕV)
nào đó và lấy ra cũng lượng như vậy nhưng ở trạng thái T(tT,ϕT). Như vậy lượng không khí
này đã lấy đi từ phòng một lượng nhiệt bằng QT. Ta có phương trình cân bằng nhiệt như sau:
QT = Gq.(IT - IV)
(3-2)
Gq - Gọi là lưu lượng thải nhiệt thừa, kg/s.

3.1.2. Phương trình cân bằng ẩm
Tương tự như trên, ngoài các nhiễu loạn về nhiệt hệ cũng bị tác động của các nhiễu loạn về
ẩm như sau:
- Ẩm tỏa ra từ các nguồn bên trong hệ: ΣWtỏa
- Ẩm thẩm thấu qua kết cấu bao che: ΣWtt
Tổng hai thành phần trên gọi là ẩm thừa
WT = ΣWtỏa + ΣWtt
(3-3)
Để hệ cân bằng ẩm và có trạng thái không khí trong phòng không đổi T(tT, ϕT) nguời ta
phải cung cấp cho hệ một lượng không khí có lưu lượng Gw (kg/s) ở trạng thái V(tV, ϕV).
Như vậy lượng không khí này đã lấy đi từ hệ một lượng ẩm bằng WT. Ta có phương trình cân
bằng ẩm như sau:
WT = Gw.(dT - dV)
(3-4)
GW - Gọi là lưu lượng thải ẩm thừa, kg/s.

3.1.3. Phương trình cân bằng nồng độ chất độc hại (nếu có)
Để khử các chất độc hại phát sinh ra trong hệ người ta thổi vào phòng lưu lượng gió
Gz (kg/s) sao cho:
Mđ = Gz.(zT - zV), kg/s
(3-5)
Mđ: Lưu lượng chất độc hại tỏa ra và thẩm thấu qua kết cấu bao che, kg/s;
ZT và Zv: Nồng độ theo khối lượng của chất độc hại của không khí cho phép trong phòng
và thổi vào.
29

Nhiệt thừa, ẩm thừa và lượng chất độc toả ra là cơ sở để xác định năng suất của các thiết bị
xử lý không khí. Trong phần dưới đây chúng ta xác định hai thông số quan trọng nhất là tổng
nhiệt thừa QT và ẩm thừa WT.
Lượng chất độc hại phát sinh thực tế rất khó tính nên trong phần này không giới thiệu.
Riêng lượng CO2 phá...
CHƯƠNG III: TÍNH CÂN BNG NHIT
CÂN BNG M
3.1 PHƯƠNG TRÌNH CÂN BNG NHIT M
Xét mt h nhit động bt k, h luôn luôn chu tác động ca môi trường bên ngoài và các
đối tượng bên trong v nhiu mt. Kết qu các thông s vi khí hu ca h b thay đổi. Ta gi
các tác động đó là các nhiu lon. Đối vi không gian điu hoà, các nhiu lon đó bao gm:
nhiu lon v nhit, v m, v phát tán các cht độc hi vv. ..
3.1.1. Phương trình cân bng nhit
H điu hoà chu tác động ca các nhiu lon nhit dưới hai dng ph biến sau:
- Nhit ta ra t các ngun nhit bên trong h gi là các ngun nhit to: ΣQ
ta
- Nhit truyn qua kết cu bao che gi là ngun nhit thm thu: ΣQ
tt
Tng hai thành phn trên gi là nhit tha
Q
T
= ΣQ
ta
+ ΣQ
tt
(3-1)
Để duy trì chế độ nhit trong không gian điu hoà, trong k thut điu hoà không khí
ngui ta phi cp cho h mt lượng không khí có lưu lượng G
q
(kg/s) trng thái V(t
V
, ϕ
V
)
nào đó và ly ra cũng lượng như vy nhưng trng thái T(t
T
,ϕ
T
). Như vy lượng không khí
này đã ly đi t phòng mt lượng nhit bng Q
T
. Ta có phương trình cân bng nhit như sau:
Q
T
= G
q
.(I
T
- I
V
) (3-2)
G
q
- Gi là lưu lượng thi nhit tha, kg/s.
3.1.2. Phương trình cân bng m
Tương t như trên, ngoài các nhiu lon v nhit h cũng b tác động ca các nhiu lon v
m như sau:
- m ta ra t các ngun bên trong h: ΣW
ta
- m thm thu qua kết cu bao che: ΣW
tt
Tng hai thành phn trên gi là m tha
W
T
= ΣW
ta
+ ΣW
tt
(3-3)
Để h cân bng m và có trng thái không khí trong phòng không đổi T(t
T
, ϕ
T
) ngui ta
phi cung cp cho h mt lượng không khí có lưu lượng G
w
(kg/s) trng thái V(t
V
, ϕ
V
).
Như vy lượng không khí này đã ly đi t h mt lượng m bng W
T.
Ta có phương trình cân
bng m như sau:
W
T
= G
w
.(d
T
- d
V
) (3-4)
G
W
- Gi là lưu lượng thi m tha, kg/s.
3.1.3. Phương trình cân bng nng độ cht độc hi (nếu có)
Để kh các cht độc hi phát sinh ra trong h người ta thi vào phòng lưu lượng gió
G
z
(kg/s) sao cho:
M
đ
= G
z
.(z
T
- z
V
), kg/s (3-5)
M
đ
: Lưu lượng cht độc hi ta ra và thm thu qua kết cu bao che, kg/s;
Z
T
và Z
v
: Nng độ theo khi lượng ca cht độc hi ca không khí cho phép trong phòng
và thi vào.
29
Tính cân bằng nhiệt và cân bằng âm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tính cân bằng nhiệt và cân bằng âm - Người đăng: minh-tranminhdhhh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
29 Vietnamese
Tính cân bằng nhiệt và cân bằng âm 9 10 698