Ktl-icon-tai-lieu

Tính chất cơ lý của đất đá

Được đăng lên bởi Thu Nguyễn
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 458 lần   |   Lượt tải: 1 lần
M«n häc:

æn ®Þnh bê má, tÇng vµ b∙i th¶i
(khai th¸c lé thiªn)
Giáo viên giảng dạy: Nguyễn Tiến Hải
Bộ môn Khai thác Lộ thiên – Khoa Mỏ - ĐH Mỏ
Mobile: 0988900644
Tel: (04) 7890382
E-Mail: nthai_2002@yahoo.com

Bµi 5. §é bÒn c¾t cña ®Êt ®¸
(Shear Strengt of Rocks & Soils)

NguyÔn TiÕn H¶i

Bé M«n Khai Th¸c Lé Thiªn – Surface
Mining Department

1

5.1. §Æc tÝnh c¬ b¶n vÒ ®é bÒn c¾t cña ®Êt ®¸
„ Ñaát ñaù laø loaïi vaät lieäu khi bò taùc duïng cuûa caùc löïc cô hoïc theo caùc

phöông khaùc nhau seõ bò phaù huyû do döôùi daïng:

+ Ñöùt, do aûnh höôûng cuûa thaønh phaàn löïc phaùp tuyeán (öùng suaát phaùp
σn)
+ Caét, do aûnh höôûng cuûa thaønh phaàn löïc tieáp tuyeán (öùng suaát tieáp
τ).
„ Toùm laïi: maëc daàu coù nhieàu hình thöùc löïc taùc duïng leân vaät nhöng vaät

lieäu bò phaù hoaïi cuõng chæ do ñöùt hoaëc caét

„ Ñaëc tröng cho möùc ñoä choáng laïi ñöùt hoaëc keùo laø ñoä beàn caét vaø ñoä

beàn keùo, vaø ngöôøi ta phaân loaïi ñoä beàn cuûa ñaát ñaù thaønh:
+ Ñoä beàn cuûa ñaát ñaù trong maãu
+ Ñoä beàn cuûa ñaát ñaù trong khoái

+ Ñoä beàn cuûa ñaát ñaù theo maët lôùp, theo höôùng cheùo goùc vôùi lôùùp
+ Ñoä beàn theo maët yeáu cuûa khe nöùt

τ

σN

σK
HÌNH 5.1. Ñoà thò veà ñoä beàn cuûa ñaát ñaù

Qua nghieân cöùu caùc traïng thaùi öùng suaát cuûa khoái ñaù loä ra khi tieán
haønh khai thaùc loä thieân cho thaãy vuøng xaûy ra öùng suaát keùo khoâng lôùn.
Vì theá khi tính toaùn traïng thaùi öùng suaát cuûa khoái ñaù coù theå boû qua
thaønh phaàn öùng suaát keùo σK luùc ñoù ta chæ quan taâm ñeán ñoä beàn caét cuûa
khoái ñaù (τ ). (HÌNH 5.1)

2

5.2. §é bÒn c¾t cña ®Êt ®¸
„ Ñoä beàn caét cuûa ñaát ñaù laø thoâng soá quan troïng thöù 2 sau caùc

thoâng soá hình hoïc cuûa bôø doác, noù ñöôïc ñaëc tröng bôûi hai
thoâng soá laø goùc noäi ma saùt cuûa ñaát ñaù kyù hieäu laø ϕ (ñoä) vaø
cöôøng ñoä löïc dính keát, kyù hieäu laø c (KN/m2).
„ Ñoä beàn caét ñöôïc xaùc ñònh theo thuyeát beàn Mohr - Coulumb

vaø ñöôïc xaùc ñònh theo bieåu thöùc sau:

t= σNtg(ϕ) + c vaø ñöôïc theå hieän treân HÌNH VEÕ 5.2 a.
- Löïc dinh keát ñöôïc ñaëc tröng bôûi cöôøng ñoä löïc dính keát c.
- Löïc ma saùt ñöôïc ñaëc tröng bôûi heä soá ma saùt k = tg(ϕ) vaø
öùng suaát phaùp taùc duïng leân maët tröôït HÌNH VEÕ 5.2 b.

Thuyết bền Mohr-Coulomb
τ

τ = c + σ n tan ϕ
Đườ

ặ
ng đ

đấ
của
bền
h
c tín

t đá

ϕ

Góc nội ma sát

Cường độ lực
dính kết

τ

c
σ

σn

HÌNH 5.2.a Caùc thoâng soá veà ñaëc tính beàn cuûa ñaát ñaù

3

Thuyết bền Mohr-Coulomb
Độ bền của đất đá gồm hai thành phần:

τ

C...
1
Giáo viên ging dy: NguynTiếnHi
B môn Khai thác L thiên Khoa M - ĐH M
Mobile: 0988900644 Tel: (04) 7890382
E-Mail: nthai_2002@yahoo.com
M«n häc:
æn ®Þnh bê má, tÇng vµ bi th¶i
(khai th¸c thiªn)
Bµi 5. §é bÒn c¾t cña ®Êt ®¸
(Shear Strengt of Rocks & Soils)
NguyÔn TiÕn H¶i
Bé M«n Khai Th¸c Lé Thiªn Surface
Mining Department
Tính chất cơ lý của đất đá - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tính chất cơ lý của đất đá - Người đăng: Thu Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
Tính chất cơ lý của đất đá 9 10 216