Ktl-icon-tai-lieu

Tính cống

Được đăng lên bởi tienductran
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 454 lần   |   Lượt tải: 0 lần
C ÄNG TRÇNH TUY ÃÚN TRAÏNH THË TR ÁÚN ÂÆÏC PHNgaìy
ÄØ xuáút:
HUY ÃÛN ÂÆÏC PH ÄØ, TÈNH QUA ÍNG NGAÎI
TECCO5

TÊNH TOAÏN CÄÚNG KM 0+89.11

Kyï hiãûu:

10/3/2014
08-TECCO5-008

Kyï:

QUY TRÇNH - QUY PHAÛM TÊNH TOAÏN:

1. Tiãu chuáøn thiãút kãú Cáöu 22 TCN - 272 - 05
2. Moïng coüc - Tiãu chuáøn thiãút kãú TCXD 205 - 1998
TAÌI LIÃÛU THAM KHAÍO.
1. Kãút cáúu BTCT theo ACI - 318
2. Thiãút kãú , Thi cäng Cáöu âæåìng bäü theo tiãu chuáøn tiãn tiãún - Vuî Maûnh Laîng (NXB GTVT)
3. Tênh toaïn moïng coüc - Lã Âæïc Thàõng (ÂHXD)
4. Mäú truû cáöu - Nguyãùn Minh Nghéa ( ÂH GTVT)

5. Quy trçnh thiãút kãú Cáöu, Cäúng theo TTGT 22 TCN - 18 - 79
THÆÛC HIÃÛN

Ngæåìi tênh

Kiãøm tra

Chuí trç thiãút kãú

Lã Hæîu Taìi

Nguyãùn Quäúc Baío

Nguyãùn Phæåïc Toaìn

A. SÄÚ LIÃÛU CHUNG:
Lnhëp =

16.92

(m)

Lnhëp(tênh toaïn) =

16.92

(m)

Taíi troüng xe thiãút kãú

HL93

TCN 272 - 05

Duìng hãû säú chiãút giaím

1.00

Säú laìn xe

3.00

(laìn)

1. Chiãöu daìi toaìn bäü cäúng
2. Hoaût taíi thiãút kãú

3. Khäø cäúng
Bãö räüng pháön xe chaûy

Bxe =

10.50

(m)

Bãö räüng pháön âåî lan can

Blc =

0.50

(m)

B=

12.80

(m)

Låïp BTN daìy

dï BTN =

0.05

(m)

Säú cæía cäúng

n=

5.00

(cæía)

Khäø cäúng
4. Càõt ngang cáöu

Kháøu âäü cäúng
Cao âäü màût cäúng

BxH =
EVmàût cäúng =

5x3x3

(m)

5.59

(m)

5. Kêch thæåïc cäúng:

c¾t däc tim cèng

TL 1:100

12800
11800

500

500

280

398
50

280
236

5.59

12000

400

3000

400

800

2.14

550

1.34

230x5=11500

750

400

3000

280

3000

16920/2

3000

280

1/2 chÝnh diÖn cèng

280 3000/2

1.34

100800

2.14

6. Âàûc træng váût liãûu:
Bã täng
Cæåìng âäü chëu neïn máøu làng truû (28 ngaìy)

f'c = 25.00
g = 24.50
Ec = 25333.26
fr =
3.15

MPa

Mä âun âaìn häöi

Es =

200000

MPa

Giåïi haûn chaíy

fy =

400.00

MPa

g=

22.50

KN/m3

g=

18.00

KN/m3

d =

0.00

âäü

q =
Goïc nghiãng khäúi âàõp so våïi phæång thàóng âæïng
b =
Goïc nghiãng maïi âàõp so våïi phæång ngang

90.00

âäü

0.00

âäü

Goïc näüi ma saït cuía khäúi âàõp

30.00

âäü

Dung troüng
Mä âun âaìn häöi
Cæåìng âäü chëu keïo cuía BT khi uäún
Theïp

KN/m3
MPa
MPa

CIII

Låïp BTN
Dung troüng
Khäúi âàõp sau tæåìng
Dung troüng
Goïc ma saït giæîa khäúi âàõp vaì tæåìng

j =

7. Tênh toaïn näüi læûc:
Mä hçnh hoaï kãút cáúu vaì phán têch taíi troüng bàòng Moâun tênh toaïn cäúng trongpháön mãöm
Midas Civil, säú liãûu nhæ sau:

Kêch thæåïc cäúng

Càõt doüc cäúng vaì hãû säú nãön

Âàûc træng âáút âàõp vaì taíi troüng thiãút kãú

B. NGOAÛI LÆÛC TAÏC DUÛNG LÃN MÄÚ CÁÖU: (Giai âoaûn khai t...
C NG TRÇNH TUY N TRAÏNH THË TR N ÆÏC PH ØÄ ÃÚ ÁÚ Â Ä
Ngaìy xuáút:
10/3/2014
HUY N ÆÏC PH Ø, TÈNH QUA NG NGAÎIÃÛ Â Ä Í
Kyï hiãûu: 08-TECCO5-008
TECCO5 TÊNH TOAÏN CÄÚNG KM 0+89.11
Kyï:
QUY TRÇNH - QUY PHAÛM TÊNH TOAÏN:
1. Tiãu chuáøn thiãút kãú Cáöu 22 TCN - 272 - 05
2. Moïng coüc - Tiãu chuáøn thiãút kãú TCXD 205 - 1998
TI LIÃÛU THAM KHAÍO.
1. Kãút cáúu BTCT theo ACI - 318
2. Thiãút kãú , Thi cäng Cáöu âæåìng bäü theo tiãu chuáøn tiãn tiãún - Vuî Maûnh Laîng (NXB GTVT)
3. Tênh toaïn moïng coüc - Lã Âæïc Thàõng (ÂHXD)
4. Mäú truû cáöu - Nguyãùn Minh Nghéa ( ÂH GTVT)
5. Quy trçnh thiãút kãú Cáöu, Cäúng theo TTGT 22 TCN - 18 - 79
THÆÛC HIÃÛN
Ngæåìi tênh Kiãøm tra Chuí trç thiãút kãú
Lã Hæîu Taìi Nguyãùn Quäúc Baío Nguyãùn Phæåïc Toaìn
A. SÄÚ LIÃÛU CHUNG:
1. Chiãöu daìi toaìn bäü cäúng 16.92 (m)
16.92 (m)
2. Hoaût taíi thiãút kãú
Taíi troüng xe thiãút kãú HL93 TCN 272 - 05
Duìng hãû säú chiãút giaím 1.00
Säú laìn xe 3.00 (laìn)
3. Khäø cäúng
Bãö räüng pháön xe chaûy 10.50 (m)
Bãö räüng pháön âåî lan can 0.50 (m)
Khäø cäúng B = 12.80 (m)
4. Càõt ngang cáöu
Låïp BTN daìy 0.05 (m)
Säú cæía cäúng n = 5.00 (cæía)
Kháøu âäü cäúng BxH = 5x3x3 (m)
Cao âäü màût cäúng 5.59 (m)
L
nhëp
=
L
nhëp(tênh toaïn)
=
B
xe
=
B
lc
=
ï
BTN
=
EV
màût cäúng
=
Tính cống - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tính cống - Người đăng: tienductran
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
Tính cống 9 10 544