Ktl-icon-tai-lieu

Tính cốt thép cột BTCT

Được đăng lên bởi Nguyễn Hoàng Dũng
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 91 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tính cốt thép cột BTCT tiết diện chữ nhật chịu nén
1- Bª t«ng

2- Cèt thÐ

CÊp ®é bÒn bª t«ng:
HÖ sè ®klv cña bª t«ng
M« ®uyn ®µn håi Eb
Cêng ®é nÐn tÝnh to¸n Rb

B25
1.00
3.00E+03
14.5

Ea

Bố trí cốt thép cột chịu nén lệch tâm
Tổ hợp

a (m)

mx% giả
thiết

0.8

0.05

1.5

0.5

0.8

0.05

1.5

0.5

0.8

0.05

1.5

0.5

0.8

0.05

1.5

0.5

0.8

0.05

1.5

0.5

0.8

0.05

1.5

0.5

0.8

0.05

1.5

0.5

0.8

0.05

1.5

0.5

0.8

0.05

1.5

0.5

0.8

0.05

1.5

0.5

0.8

0.05

1.5

Nội Lực (daN,)

dx (m)

dy (m)

571456
13122
190
-376344
-661977
-947610
-1233243
-1518877
-1804510
-2090143
-2375776
-2661409
-2947043
-3232676
-3518309
-3803942
-4089576
-4375209
-4660842
-4946475
-5232109
-5517742
-5803375
-6089008
-6374642
-6660275
-6945908
-7231541
-7517175
-7802808
-8088441
-8374074
-8659708

0.5

xr

TÊN CỘT TIẾT DIỆN
N
comb1

comb2

comb3

comb4

comb5

comb6

comb7

comb8

comb9

comb10

comb11

Mx
My
N
Mx
My
N
Mx
My
N
Mx
My
N
Mx
My
N
Mx
My
N
Mx
My
N
Mx
My
N
Mx
My
N
Mx
My
N
Mx
My

comb12

comb13

comb14

comb15

comb16

comb17

comb18

comb19

comb20

comb21

comb22

comb23

comb24

comb25

comb26

comb27

comb28

N
Mx
My
N
Mx
My
N
Mx
My
N
Mx
My
N
Mx
My
N
Mx
My
N
Mx
My
N
Mx
My
N
Mx
My
N
Mx
My
N
Mx
My
N
Mx
My
N
Mx
My
N
Mx
My
N
Mx
My
N
Mx
My
N
Mx

-8945341
-9230974
-9516607
-9802240
-10087874
-10373507
-10659140
-10944773
-11230407
-11516040
-11801673
-12087306
-12372940
-12658573
-12944206
-13229839
-13515473
-13801106
-14086739
-14372372
-14658006
-14943639
-15229272
-15514905
-15800539
-16086172
-16371805
-16657438
-16943071
-17228705
-17514338
-17799971
-18085604
-18371238
-18656871
-18942504
-19228137
-19513771
-19799404
-20085037
-20370670
-20656304
-20941937
-21227570
-21513203
-21798837
-22084470
-22370103
-22655736
-22941370

0.5

0.8

0.05

1.5

0.5

0.8

0.05

1.5

0.5

0.8

0.05

1.5

0.5

0.8

0.05

1.5

0.5

0.8

0.05

1.5

0.5

0.8

0.05

1.5

0.5

0.8

0.05

1.5

0.5

0.8

0.05

1.5

0.5

0.8

0.05

1.5

0.5

0.8

0.05

1.5

0.5

0.8

0.05

1.5

0.5

0.8

0.05

1.5

0.5

0.8

0.05

1.5

0.5

0.8

0.05

1.5

0.5

0.8

0.05

1.5

0.5

0.8

0.05

1.5

0.5

0.8

0.05

1.5

comb28

comb29

comb30

comb31

comb32

comb33

comb34

comb35

comb36

comb37

comb38

comb39

comb40

comb41

comb42

comb43

comb44

comb45

My
N
Mx
My
N
Mx
My
N
Mx
My
N
Mx
My
N
Mx
My
N
Mx
My
N
Mx
My
N
Mx
My
N
Mx
My
N
Mx
My
N
Mx
My
N
Mx
My
N
Mx
My
N
Mx
My
N
Mx
My
N
Mx
My
N

-23227003
-23512636
-23798269
-24083902
-24369536
-24655169
-24940802
-25226435
-25512069
-257...

1- Bª t«ng
2- Cèt thÐp
CÊp ®é bÒn bª t«ng:
B25
HÖ sè ®klv cña bª t«ng
1.00
M« ®uyn ®µn håi Eb
3.00E+03
14.5
Ea
Bố trí cốt thép cột chịu nén lệch tâm xiên và kiểm tra đúng dần

 !
"# $%&'() &) *&) '&)
+,-
./-0.1
23. 234 232. -3.
5
-6-77
5*
-82
+,7
96/1600
23. 234 232. -3.
5
911-8//
5*
980/1-2
+,6
9-766706
23. 234 232. -3.
5
9-.-44//
5*
9-420.-2
+,0
97282-06
23. 234 232. -3.
5
976/.//1
5*
9711-028
+,.
9780/206
23. 234 232. -3.
5
967671/1
5*
96.-4628
+,1
96426807
23. 234 232. -3.
5
90248./1
5*
906/.728
+,/
90112407
23. 234 232. -3.
5
908010/.
5*
9.767-28
+,4
9..-//07
23. 234 232. -3.
5
9.4266/.
5*
91248224
+,8
916/0107
23. 234 232. -3.
5
911127/.
5*
9180.824
+,-2
9/76-.0-
23. 234 232. -3.
5
9/.-/-/.
5*
9/427424
+,--
9424400-
23. 234 232. -3.
5
946/02/0
5*
941.8/24
C êng ®é nÐn tÝnh to¸n Rb
xr
:;<

Tính cốt thép cột BTCT - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tính cốt thép cột BTCT - Người đăng: Nguyễn Hoàng Dũng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Tính cốt thép cột BTCT 9 10 516