Ktl-icon-tai-lieu

TĨNH ĐIỆN HỌC 11 (CÓ ĐÁP ÁN)

Được đăng lên bởi ptquang168
Số trang: 152 trang   |   Lượt xem: 1262 lần   |   Lượt tải: 0 lần
- ĐT: 01689.996.187

Website, Diễn đàn: 

- vuhoangbg@gmail.com

ÔN TẬP, BỔ TRỢ KIẾN THỨC

0

Họ và tên học sinh :……………………..Trường:THPT........................................

I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT:
I. Bổ sung kiến thức về véctơ lực
1. Lực
- Đặc điểm của vecto lực
+ Điểm đặt tại vật
+ Phương của lực tác dụng
+ Chiều của lực tác dụng
+ Độ lớn tỉ lệ với độ lớn của lực tác dụng
2. Cân bằng lực: là các lực cùng tác dụng vào một vật và không gây gia tốc cho
vật
- Hai lực cân bằng: là hai lực cùng tác dụng vào một vật, cùng giá cùng độ
lớn nhưng ngược chiều
3. Tổng hợp lực:
- Quy tắc tổng hợp lực: Quy tắc hình bình hành
Nếu vật chịu tác dụng của 2 lực

F1 , F2

thì

F = F1 + F2

+

F1 ↑↑ F2 ⇒ F = F1 + F2

+

F1 ↑↓ F2 ⇒ F = F1 − F2

+

( F1 , F2 ) = 900 ⇒ F = F12 + F22

+

( F1 , F2 ) = α ⇒ F = F12 + F22 + 2 F1 F2 cosα

Nhận xét:

F1 − F2 ≤ F ≤ F1 + F2

Nếu vật chịu tác dụng của nhiều lực thì tiến hành tổng hợp hai lực rồi lấy
hợp lực của 2 lực đó tổng hợp tiếp với lực thứ 3…
Lưu ý: chúng ta có thể tìm hợp lực bằng phương pháp chiếu các lực thành phần
xuống các trục Ox, Oy trên hệ trục Đềcác vuông góc.

BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC – VẬT LÝ 11

-1-

CHUYÊN ĐỀ 1: TĨNH ĐIỆN HỌC

- ĐT: 01689.996.187

F = F1 + F2

Website, Diễn đàn: 

- vuhoangbg@gmail.com

lúc này, biểu thức trên vẫn sử dụng trên các trục tọa độ đã chọn Ox,

Oy:
FOx = F1Ox + F2Ox
FOy = F1Oy + F2Oy

Độ lớn:

2
F = F1Ox
+ F22Oy

4. Phân tích lực:
- Quy tắc phân tích lực: Quy tắc hình bình hành
Chú ý: chỉ phân tích lực theo các phương mà lực có tác dụng cụ thể
n

5. ðiều kiện cân bằng của chất ñiểm ∑ Fi = 0
i =1

II. HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC.
+ ðịnh lý hàm số cos.
+ ðịnh lý hàm số sin
+ Hệ thức lượng trong tam giác vuông, hệ quả.
+ Cách tính ñường chéo tam giác cân, ñều, hình vuông, hình thoi, hình chũ
nhật
III. CÁC DẠNG CHUYỂN ðỘNG.
+ Thẳng ñều.
+ Thẳng biến ñổi ñều
+ Ném ngang, ném xiên
IV. Ba ñịnh luật newton.
V. Năng lượng, công, công suất.
VI. Bảng dơn vị ño, cách qui ñổi vài ñơn vị ño.

II. Bài tập VẬN DỤNG
Bài 1: Tìm hợp lực của các lực trong các trường hợp sau (Các lực được vẽ theo
thứ tự chiều quay của kim đồng hồ)
BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC – VẬT LÝ 11

-2-

CHUYÊN ĐỀ 1: TĨNH ĐIỆN HỌC

- ĐT: 01689.996.187
→

Website, Diễn đàn: 

- vuhoangbg@gmail.com

→

a. F1 = 10N, F2 = 10N, ( F1 , F2 ) =300
→

→

→

→

→

→

b. F1 = 20N, F2 = 10N, F3 = 10N,( F1 , F2 ) =900, ( F2 , F3 ) =300, ( F1 , F3 ) =2400
→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

c. F1 = 2...
- ĐT: 01689.996.187 Website, Diễn đàn: http://lophocthem.net - vuhoangbg@gmail.com
BI DƯNG KIN THC – VT LÝ 11 - 1 - CHUYÊN  1: TĨNH IN HC
Họ và tên học sinh :…………………..Trưng:THPT........................................
I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT:
I. Bổ sung kiến thức về véctơ lực
1. Lực
- c im ca vecto lc
+ im t ti vt
+ Phương ca lc tác dng
+ Chiu ca lc tác dng
+  ln t l vi  ln ca lc tác dng
2. Cân bằng lực: là các lc cùng tác dng vào mt vt và không gây gia tc cho
vt
- Hai lc cân bng: là hai lc cùng tác dng vào mt vt, cùng giá cùng 
ln nhưng ngưc chiu
3. Tổng hợp lực:
- Quy tc tng hp lc: Quy tc hình bình hành
Nu vt chu tác dng ca 2 lc
1 2
,
F F
thì
1 2
F F F
= +
+
F F F F F
↑↑ = +
+
F F F F F
↑↓ =
+
0 2 2
1 2 1 2
( , ) 90
F F F F F
= = +
+
2 2
1 2 1 2 1 2
( , ) 2 os
F F F F F F F c
α α
= = + +
Nhn xét:
1 2 1 2
F F F F F
+
Nu vt chu tác dng ca nhiu lc thì tin hành tng hp hai lc ri ly
hp lc ca 2 lc ó tng hp tip vi lc th 3…
Lưu ý: chúng ta có th tìm hp lc bng phương pháp chiu các lc thành phn
xung các trc Ox, Oy trên h trc các vuông góc.
ÔN TẬP, BỔ TRỢ KIẾN THỨC
0
TĨNH ĐIỆN HỌC 11 (CÓ ĐÁP ÁN) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TĨNH ĐIỆN HỌC 11 (CÓ ĐÁP ÁN) - Người đăng: ptquang168
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
152 Vietnamese
TĨNH ĐIỆN HỌC 11 (CÓ ĐÁP ÁN) 9 10 115