Ktl-icon-tai-lieu

TÍNH HÀN CỦA THÉP

Được đăng lên bởi myco
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 774 lần   |   Lượt tải: 4 lần
TÍNH HÀN CỦA THÉP
Các nhân tố ảnh hưởng đến tính hàn :
1) Ảnh hưởng của Carbon :
Carbon là nguyên tố hợp kim chính của hầu hết các lọai thép . Tăng hàm lượng carbon sẽ làm
tăng tính biến cứng của vật liệu khi bị tác động nhiệt . Khi xét đến tính hàn chúng ta xét đến khả
năng giãm thiểu các nguy cơ xuất hiện các vết nứt do biến cứng ở vùng ảnh hưởng nhiệt . (HAZ :
Heat Affected Zone) .
Xác định hàm lượng Carbon tương đương của thép hợp kim :
Khi xác định tính hàn thép hợp kim , chúng ta phải xét đế ảnh hưởng của các nguyên tố hợp kim
có trong thép đến tính hàn .
Hàm lượng Carbon tương đương là chỉ số thể hiện các ảnh hưởng của các nguyên tố hợp kim đến
tính hàn với giã định là các nguyên tố hợp kim sẽ tác động tương tự như tác động của sự gia tăng
hàm lượng carbon trong thép.
Công thức tính CE như sau

2) Ảnh hưởng của kết cấu và bề dày mối ghép :
Bề dày tương đương (CJT) là chỉ số tính đến sự gia tăng bề dày do kết cấu mối ghép . Chúng ta
biết rằng bề dày thép sẽ ảnh hưởng đến quá trình phân tán nhiệt hàn , có nghĩa là ảnh hưởng đến
tốc độ nguội . Nói cách khác ảnh hưởng đến tính hàn của kết cấu .
Công thức tính CJT như sau :

3) Ảnh hưởng của năng lượng hàn :
Các thông số hàn cũng gây ra các tác động đến chất lượng hàn , nghĩa là chúng có các ảnh hưởng
nhất định đến tính hàn của thép và kết cấu .
Công thức tính năng lượng hàn như sau :

Trong đó
Q = Năng lượng hàn cho một đơn vi chiều dài ( Kilojoules / millimet, KJ/mm)
E = Điện áp hồ quang (volts)
I = Cường độ hàn (Amperes)
V = Tốc độ hàn (mm/min)

W3(VN)- 2

Tính hàn của thép

18

Qui trình tổng quát để xác định tính hàn và yêu cầu nung sơ bộ
1. Xác định CE từ các thông tin biết được về thành phần hợp kim của mác thép sẽ được hàn.
Tham khảo bảng Table 1 ứng với trị số CE tính tóan để biết chỉ số tính hàn cần tham khảo
Carbon tương đương
CE
(CE)Tham khảo
Dưới 0.30
=0.30 < 0.35
0.35 < 0.40
0.40 < 0.45
0.45 < 0.50
0.50 < 0.55

Tính hàn
Chỉ số
1
2
3

Carbon tương đương
CE
(CE)Tham khảo
0.55 < 0.60
0.60 < 0.65
0.65 < 0.70

Tính hàn
Chỉ số
7
8
9

4
5
6

0.70 < 0.75
0.75 < 0.80
> 0.80

10
11
12

Table 1
Các chỉ số trên 12 (vd. 12A, 12B, 12C & 13) không có liên quan đến CE.
2. Dùng sơ đồ Diagram 1 để xác định bề dày tương đương (CJT) ứng với kết cấu hàn cụ thể

3. Dùng hình Figure 1, để xác định tác động của kết cấu đến chỉ số tính hàn

W3(VN)- 2

Tính hàn của thép

19

4. Có được chỉ số hàn và dựa vào năng lượng hàn tính tóan tham chiếu lên Figure 2* hoặc 3* để
xác định xem có cần nung sơ bộ hay không và nếu...
W3(VN)- 2 Tính hàn ca thép 18
TÍNH HÀN CA THÉP
Các nhân t nh hưởng đến tính hàn :
1) nh hưởng ca Carbon :
Carbon là nguyên t hp kim chính ca hu hết các lai thép . Tăng hàm lượng carbon s làm
tăng tính biến cng ca vt liu khi b tác động nhit . Khi xét đến tính hàn chúng ta xét đến kh
năng giãm thiu các nguy cơ xut hin các vết nt do biến cng vùng nh hưởng nhit . (HAZ :
Heat Affected Zone) .
Xác định hàm lượng Carbon tương đương ca thép hp kim :
Khi xác định tính hàn thép hp kim , chúng ta phi xét đế nh hưởng ca các nguyên t hp kim
có trong thép đến tính hàn .
Hàm lượng Carbon tương đương là ch s th hin các nh hưởng ca các nguyên t hp kim đến
tính hàn vi giã định là các nguyên t hp kim s tác động tương t như tác động ca s gia tăng
hàm lượng carbon trong thép.
Công thc tính CE như sau
2) nh hưởng ca kết cu và by mi ghép :
B dày tương đương (CJT) là ch s tính đến s gia tăng b dày do kết cu mi ghép . Chúng ta
biết rng by thép s nh hưởng đến quá trình phân tán nhit hàn , có nghĩa là nh hưởng đến
tc độ ngui . Nói cách khác nh hưởng đến tính hàn ca kết cu .
Công thc tính CJT như sau :
3) nh hưởng ca năng lượng hàn :
Các thông s hàn cũng gây ra các tác động đến cht lượng hàn , nghĩa là chúng có các nh hưởng
nht định đến tính hàn ca thép và kết cu .
Công thc tính năng lượng hàn như sau :
Trong đó
Q = Năng lượng hàn cho mt đơn vi chiu dài ( Kilojoules / millimet, KJ/mm)
E = Đin áp h quang (volts)
I = Cường độ hàn (Amperes)
V = Tc độ hàn (mm/min)
TÍNH HÀN CỦA THÉP - Trang 2
TÍNH HÀN CỦA THÉP - Người đăng: myco
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
TÍNH HÀN CỦA THÉP 9 10 757