Ktl-icon-tai-lieu

tĩnh học Động học

Được đăng lên bởi Tuan Anh Nguyen
Số trang: 68 trang   |   Lượt xem: 2112 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Cơ lí thuyết – 1
Tĩnh học và Động học
Giảng viên: Đào Như Mai
0904041055

Nội dung môn học
Phần 1. Tĩnh học
1. Các khái niệm cơ bản và hệ tiên đề tĩnh học
2. Hệ lực không gian
3 Các bài toán cơ bản của tĩnh học vật rắn
4 Trọng tâm vật rắn
Phụ lục . Đặc điểm các phản lực liên kết thường gặp

Phần 2. Động học
1. Động học chất điểm
2. Chuyển động cơ bản của vật rắn
3. Tổng hợp chuyển động điểm
4. Tổng hợp chuyển động vật rắn
2

Thông tin chung



Số tín chỉ: 2
Tài liệu cơ bản - Đỗ Sanh
Cơ học Tập 1: Tĩnh học và Động học
Cơ học kỹ thuật Tập 1: Tĩnh học và Động học
Cơ học Tập 2: Động lực học
Cơ học kỹ thuật Tập 2: Động lực học
Bài tập Cơ học, Tập 1 Tĩnh học và Động học.
Bài tập Cơ học, Tập 2 Động lực học



Đánh giá có 4 điểm
Chuyên cần: 5%
Bài tập: 15%
Giữa kì: 20%
Cuối kì: 60%
3

Tĩnh học
Mở đầu
1. Các khái niệm cơ bản và hệ tiên đề tĩnh học
1.1. Các khái niệm cơ bản
1.2 Các định luật tĩnh học (Hệ tiên đề tĩnh học)
1.3 Các dạng liên kết - mô hình lực của các liên kêt
1.4 Các hệ quả

2. Hệ lực không gian
2.1 Hai đại lượng đặc trưng của hệ lực không gian
2.2 Thu gọn hệ lực không gian
2.3 Điều kiện cân bằng và các phương trình cân bằng của hệ
lực không gian
4

Tĩnh học
3. Các dạng bài toán hệ tĩnh học
3.1 Bài toán một vật rắn cân bằng dưới tác dụng
của hệ lực
3.2 Bài toán cân bằng của hệ vật rắn
3.3 Bài toán cân bằng vật rắn có ma sát

4. Trọng tâm vật rắn
4.1 Tâm của hệ lực không gian song song
4.2 Trọng tâm của vật rắn

5

Mở đầu

6

Mở đầu

Định nghĩa




Cơ học? là khoa học nghiên cứu về chuyển
động (cân bằng) của các vật thể
Đối tượng? Để nghiên cứu chuyển động của
các hệ kỹ thuật phải xây dựng mô hình cơ
học: hệ các chất điểm; hệ các vật rắn; hệ môi
trường liên tục (vật rắn biến dạng, chất lỏng,
chất khí); các hệ hỗn hợp.
Trong khuôn khổ của Cơ học lý thuyết ta chỉ
xét mô hình vật rắn và hệ các vật rắn phẳng
7

Mở đầu

Phương pháp nghiên cứu
1 Suy diễn

2 Mô hình
Đối tượng khảo sát

Thực tế, thực nghiệm
Xây dựng
Hệ thống các khái niệm Hệ
tiên đề
Suy diễn toán học
Các định lý Cơ học
Các phương trình chuyển động
Áp dụng
Giải quyết các bài toán thực tế

Kết quả
thực

Xây dựng các mô
hình cơ học
Áp dụng các định luật cơ học
Xây dựng mô hình toán học
Kết quả tính toán
So sánh

Chưa tốt

Tốt
Áp dụng vào các bài toán
thiết kế và công nghệ
8

Mở đầu

Mục đích và nội dung


Mục đích của môn học
Cung cấp kiến thức cơ bản và tổng quát về chuyển động và
cân bằng của vật rắn, hệ vật rắn phẳng
Trang bị kiến thức cơ học cơ bản để tiếp cận với hệ máy móc
và ...
Cơ lí thuyết – 1
Tĩnh học và Động học
Giảng viên: Đào Như Mai
0904041055
tĩnh học Động học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tĩnh học Động học - Người đăng: Tuan Anh Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
68 Vietnamese
tĩnh học Động học 9 10 941