Ktl-icon-tai-lieu

Tĩnh học lưu chất

Được đăng lên bởi Nhat Dinh Do
Số trang: 67 trang   |   Lượt xem: 388 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương 2

TĨNH HỌC LƯU CHẤT
Löu chaát ôû traïng thaùi ñöùng yeân hay chuyeån ñoäng
nhöng khoâng coù chuyeån ñoäng töông ñoái giöõa caùc
phaàn töû.
 Khoâng coù öùng suaát tieáp.
 Löïc maët taùc duïng chæ laø aùp löïc.

Chương 2

TĨNH HỌC LƯU CHẤT
AÙP SUAÁT TAÏI 1 ÑIEÅM
 Aùp suaát laø löïc phaùp tuyeán treân moät ñôn vò dieän tích.
Fn dFn
p  lim

A  0 A
dA
 Giaù trò aùp suaát taïi 1 ñieåm trong löu chaát ñöùng yeân
khoâng phuï thuoäc höôùng ñaët cuûa dieän tích chòu löïc.
px = py = pz
 Giaù trò aùp suaát phuï thuoäc toïa ñoä ñieåm: p = f(x, y, z)
 Aùp suaát coù giaù trò döông töông öùng vôùi öùng suaát
phaùp neùn (höôùng vaøo dieän tích chòu löïc).
 Aùp suaát luoân thaúng goùc vôùi dieän tích chòu löïc vaø höôùng vaøo beân
trong dieän tích aáy
 Giaù trò aùp suaát taïi 1 ñieåm trong löu chaát ñöùng yeân khoâng phuï thuoäc
höôùng ñaët cuûa dieän tích chòu löïc.

Chương 2

TĨNH HỌC LƯU CHẤT
AÙP SUAÁT TAÏI 1 ÑIEÅM (tt)
Thöù nguyeân: [p] = FL-2
Ñôn vò:
Heä SI:
N/m2 = Pa
Heä khaùc:
1 bar = 105 Pa
1 at = 98100Pa
1 atm = 105 Pa
1 m nöôùc = 9810 Pa = 0,1at
1 mm Hg = 133,32 Pa
Heä Anh- Myõ: lbf/ft2 ; lbf/inch2

Chương 2

TĨNH HỌC LƯU CHẤT
PHÖÔNG TRÌNH CÔ BAÛN TÓNH HOÏC LÖU CHAÁT

z

p x 

p
 y z
x 2 


p z 

p
 x y
z 2 


y

x

z 
p x 
p


 y z
o
x 2 

y

p z 

p


 x y x
z 2 

Phaàn töû löu chaát vaø aùp löïc taùc duïng theo 2 phöông x vaø z

Chương 2

TĨNH HỌC LƯU CHẤT
PHÖÔNG TRÌNH CÔ BAÛN TÓNH HOÏC LÖU CHAÁT
Đònh luaät Newton II:

 


dF adm ad axyz




 Löïc khoái (troïng löïc, löïc quaùn tính...)  dF
dFB  dFS

 Löïc maët (aùp löïc, löïc ma saùt...)

 
 Löïc khoái dFB F  xyz

( F laø löïc khoái taùc duïng leân 1 ñôn vò khoái löôïng löu

chaát. Neáu löïc khoái laø troïng löïc F g )

 Löïc maët  aùp löïc

Chương 2

TĨNH HỌC LƯU CHẤT
PHÖÔNG TRÌNH CÔ BAÛN TÓNH HOÏC LÖU CHAÁT (tt)
z

p x 

p


 y z
x 2 




p z 

p


 x y
z 2 


y

x

z 
p x 
p


 y z
o
x 2 

y

p x 
p x 


dFSx  p 

y

z

p

p z 

x yz
 xxy2 
x 2  p 


z 2 

p

xyz
x
 p  p  p  
dFS  
i
j  k  xyz  p xyz
y
z 
 x

Chương 2

TĨNH HỌC LƯU CHẤT
PHÖÔNG TRÌNH CÔ BAÛN TÓNH HOÏC LÖU CHAÁT (tt)

 
dFB F  xyz
 p  p  p  
dFS  
i
j
k  xyz  p xyz
x
y
z 

 


dF adm ad axyz Tónh a = 0

 F xyz   p  xyz  0
grad p

Chương 2

TĨNH HỌC L...
Chương 2
TĨNH HỌC LƯU CHẤT
Löu chaát ôû traïng thaùi ñöùng yeân hay chuyeån ñoäng
nhöng khoâng coù chuyeån ñoäng töông ñoái giöõa caùc
phaàn töû.
Khoâng coù öùng suaát tieáp.
Löïc maët taùc duïng chæ laø aùp löïc.
Tĩnh học lưu chất - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tĩnh học lưu chất - Người đăng: Nhat Dinh Do
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
67 Vietnamese
Tĩnh học lưu chất 9 10 516