Ktl-icon-tai-lieu

TĨNH HỌC TÀU THUỶ

Được đăng lên bởi Vie Tien
Số trang: 133 trang   |   Lượt xem: 8636 lần   |   Lượt tải: 25 lần
ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC LOẠI HÀNG ĐẾN ỔN ĐỊNH BAN ĐẦU
- ảnh hưởng của hàng lỏng
- ảnh hưởng của hàng treo

ẢNH HƯỞNG CỦA HÀNG LỎNG
Ø Trường hợp hàng lỏng chứa đầy trong khoang từ đáy đến nắp và không
có mặt thoáng, ảnh hưởng của hàng lỏng đến ổn định tàu tính tương tự như
tải trọng rắn
Ø Trường hợp hàng lỏng không được chứa đầy trong khoang, tức là có xuất
hiện mặt thoáng, cần tính ảnh hưởng của mặt thoáng hàng lỏng đến ổn
định tàu
Xét trường hợp trên tàu có khoang chứa hàng lỏng thể tích v và khối lượng
riêng !cl
Khi tàu nghiêng góc !, mặt thoáng
chất lỏng trong khoang cũng nghiêng
góc !, trọng tâm của khối chất lỏng
dịch chuyển từ vị trí f đến f1, gây
mômen nghiêng phụ xác định theo
công thức :
mphụ = wcl ff1
= wcl fm.!
= !cl.v. ix/v.! = !cl ix !
Mng = Mhp - mphụ
= W.GM. ! - !cl ix ! =
Mặt thoáng chất
lỏng

Giảm ổn định tàu khi
nghiêng

Để chống ảnh hưởng xấu của hàng lỏng người ta cố gắng
giảm Momen quán tính của mặt thoáng chất lỏng bằng cách:
- Chứa đầy các két chất lỏng
- Hạn chế chiều rộng mặt thoáng hoặc chia mặt thoáng ra làm
nhiều phần

ẢNH HƯỞNG CỦA HÀNG TREO
Xét trường hợp trên tàu có treo một vật rắn có khối lượng w treo trên
dây dài AB=l
Đối với hàng treo, khi tàu nghiêng
một góc nhỏ θ sẽ gây ra Moment
nghiêng phụ là: ΔMn=w.l.θ
Chịu ảnh hưởng của hàng treo nên
Moment phục hồi lúc này là:

Như vậy: Do ảnh hưởng của hàng treo nên chiều cao tâm
nghiêng giảm đi một lượng:

ỔN ĐỊNH GÓC NGHIÊNG LỚN
- Chiều cao tâm nghiêng dùng để đo ổn định ban đầu nhưng
không cho đầy đủ hình ảnh về tính ổn định của tàu=>phải
xem xét sự giữ gìn con tàu ở góc nghiêng lớn
- Ở góc nghiêng lớn, ổn định ngang quyết định những điều
kiện hàng hải và an toàn của con tàu.
-  Ở góc nghiêng lớn:
+ Tâm nghiêng M không còn nằm trên trục đối xứng.
+ Tâm nổi B di chuyển không phải trên cung tròn như trong
ổn định ban đầu mà theo đường cong không theo luật.
+ Độ tăng tay đòn moment ngẫu lực (moment hồi phục)
giữa lực nổi và trọng lực không còn tuyến tính với góc
nghiêng nữa mà chuyển hẳn sang giai đoạn phi tuyến.

CÁNH TAY ĐÒN ỔN ĐỊNH TĨNH
1. Bán kính tâm nghiêng
It
BM =
V

It : momen quán tính tiết diện đường nước đối với
trục ngang Ox

2. Toạ độ tâm nổi mới
θ

Y = ∫ BM (θ ) cosθdθ
0

θ

Z = ∫ BM (θ ) sin θdθ
0

3. Cánh tay đòn ổn định tính theo công thức:
GZ=Ycosθ+Zsinθ-KGsinθ=Ycosθ+(Z-KB)sinθ-asinθ
LK :Cánh tay đòn Cánh tay đòn ổn
ổn định hình
định trọng lượng
dáng

4. Tọa độ tâm nghiêng tính theo công thức:
YM=Y-BMθsinθ; ZM=Z+BMθcosθ

Đồ thị đường cong cánh tay đòn GZ (θ)
C...
NH HƯỞNG CA CÁC LOI HÀNG ĐẾN N ĐỊNH BAN ĐẦU
-nh hưởng ca hàng lng
-nh hưởng ca hàng treo
TĨNH HỌC TÀU THUỶ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TĨNH HỌC TÀU THUỶ - Người đăng: Vie Tien
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
133 Vietnamese
TĨNH HỌC TÀU THUỶ 9 10 967