Ktl-icon-tai-lieu

Tính kết cấu thép

Được đăng lên bởi Võ Luân
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 558 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TÍNH TOÁN THIẾT KẾ DÀN VÌ KÈO

ThuyÕt minh tÝnh to¸n kÕt cÊu

PhÇn phô lôc

TÍNH TOÁN THIẾT KẾ DẦM TỔ HỢP HÀN
1- VẬT LIỆU :
Cường độ thép chịu kéo tính toán:
Môđun đàn hồi:
Cường độ thép chịu cắt tính toán:
Cường độ tính toán của l/k hàn:

R=
E=
Rc =
Rgt =
Rgh =
bh =
bt =
g=

H/s chiều sâu n/c của đường hàn
Hệ số điều kiện làm việc:
2- NỘI LỰC TÍNH TOÁN DẦM:
Mômen tại tiết diện tính toán:
Lực cắt tại tiết diện tính toán:
3- CHỌN TIẾT DIỆN DẦM:
- Xác định chiều cao hd của dầm:

2100
2060000
1200
1600
1800
0.7
1
1

M=
Q=

kG/cm2
kG/cm2
kG/cm2
kG/cm2
kG/cm2

37.4 Tm
14.16 T

hmin ≤h d ≤hmax
Trong đó:

hmin =

[]

5 R l l
24 E f n tb

=

0.5557 m

hmax : chiều cao lớn nhất của dầm được xác định từ yêu cầu sử dụng cho trong nhiệm vụ thiết
kế, chính là khoảng cách từ mặt trên đến mặt dưới của sàn công tác.
ntb : hệ số vượt tải trung bình.
ntb =
1.2
[f/l]: độ võng giới hạn cho phép.
[f/l] =
0.0025
l : Chiều dài nhịp tính toán của dầm
l=
7.85 m
Chọn :
hd =
0.582 m
- Xác định chiều dày dd bản bụng tối thiểu của dầm:

δ

b

min =

3 Qmax
2 hR c

=

0.00304 m

- Trong thiết kế không dùng sườn gia cường bản bụng dầm nên chiều dày bản bụng dầm xác định bởi:

δ b≥

hb R
5.5 E

√

Chọn:

hb =
0.55 m
db =
0.012 m
Kết luận: Chiều dày bụng hợp lý
- Xác định bề rộng cánh bc dầm:

=

0.00319 m

bc =α . hd =

0.15 m
0.25

Lấy a =

bc ≥180 mm
1
=
bc ≥ h d
10
Chọn:
bc =
0.25 m
Kết luận: Chiều cao cánh hợp lý
- Xác định bề dầy cánh dc dầm:
dc =
Chọn:
Kiểm tra điều kiện:

0.0582 m

0.016 m

bc ≤30 δ c

Thỏa mãn điều kiện

bc /δ c≤√ E /R

Thỏa mãn điều kiện

C«ng tr×nh: Xëng s¶n xuÊt më réng - C«ng ty ABB

3

ThuyÕt minh tÝnh to¸n kÕt cÊu

PhÇn phô lôc

4- CÁC ĐẶC TRƯNG TIẾT DIỆN HÌNH HỌC:
Diện tích tiết diện:
Diện tích tiết diện phần cánh:
Diện tích tiết diện phần bụng:
Bán kính quán tính của tiết diện dầm theo trục x:
Bán kính quán tính của tiết diện dầm theo trục y:
Mômen quán tính của tiết diện theo trục x:
Mômen quán tính của tiết diện theo trục y:
Mômen chống uốn của tiết diện theo trục x:
Mômen chống uốn của tiết diện theo trục y:
Mômen tĩnh của 1/2 tiết diện dầm đối với trục trung hòa:
Mômen quán tính của tiết diện lấy đối với cánh nén:
Mômen chống uốn của tiết diện lấy đối với cánh nén:
5- KIỂM TRA ĐỘ BỀN:
Độ bền chịu uốn:

A=
Ac =
Ab =
rx = ix =
ry = iy =
Ix =
Iy =
Wx =
Wy =
Sc =
Icn =
Wcn =

0.014600
0.004000
0.006600
0.235142
0.053472
0.000807
0.000042
0.002774
0.000334
0.001586
0.001977
0.006792

m2
m2
m2
m
m
m4
m4
m3
m3
m3
m4
m3

σ =M /W th ≤γR
Trong đó:
M: mômen t...
TÍNH TOÁN THIẾT KẾ DÀN VÌ KÈO
Tính kết cấu thép - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tính kết cấu thép - Người đăng: Võ Luân
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Tính kết cấu thép 9 10 370