Ktl-icon-tai-lieu

Tính lực cắt khi phay

Được đăng lên bởi thanhsu05
Số trang: 69 trang   |   Lượt xem: 2198 lần   |   Lượt tải: 9 lần
Trường ĐHKT Công Nghiệp Thái Nguyên

1

Luận văn thạc sĩ

MỤC LỤC
Trang
DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT

3

DANH MỤC CÁC BẢNG

5

DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ VÀ ĐỒ THỊ

5

PHẦN MỞ ĐẦU

8

Chương 1
TỔNG QUAN VỀ CÔNG NGHỆ BÔI TRƠN

11

1. Tổng quan về công nghệ bôi trơn truyền thống

11

2. Tổng quan về công nghệ bôi trơn tối thiểu

11

Chương 2
NGHIÊN CỨU VỀ CHẾ ĐỘ CẮT KHI PHAY

14

2.1 QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH PHOI

14

2.1.1 Khái niệm và phân loại phoi

14

2.1.2 Sự co rút phoi

15

2.2 LỰC CẮT GỌT

16

2.2.1. Cơ sở lý thuyết của lực cắt

16

2.2.2. Ảnh hƣởng của dung dịch trơn nguội đến lực cắt

18

2.3 HIỆN TƢỢNG NHIỆT TRONG QUÁ TRÌNH CẮT

18

2.3.1 Nhiệt cắt

18

2.3.2 Ảnh hƣởng của dung dịch trơn nguội đến nhiệt cắt

21

2.4. SỰ MÀI MÒN DAO

21

2.4.1 Biểu hiện ngoài của sự mài mòn dao

21

2.4.2 Bản chất vật lý của sự mài mòn dao

23

2.4.3 Quy luật mòn của dụng cụ cắt

25

2.5 GIA CÔNG CẮT GỌT KHI PHAY

26

2.5.1 Khái niệm chung

26

2.5.2 Phân loại dao phay

27

2.5.3 Vật liệu chế tạo dao phay

28

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái NguyênTrường ĐHKT Công Nghiệp Thái Nguyên

Luận văn thạc sĩ

2

2.5.4 Các thông số hình học của dao phay

28

2.5.5 Các yếu tố của lớp cắt

30

2.5.6 Lực cắt khi phay

32

2.5.7 Độ mòn và tuổi bền của dao phay

33

2.6 BÔI TRƠN LÀM NGUỘI KHI PHAY MẶT PHẲNG

34

2.6.1 Các phƣơng pháp bôi trơn làm nguội trong gia công cắt gọt

34

2.6.2 Bôi trơn làm nguội khi phay mặt phẳng bằng dao phay mặt

35

đầu
1. Phay mặt phẳng bằng dao phay mặt đầu

35

2. Bôi trơn làm nguội khi phay mặt phẳng gang cÇu bằng dao

36

phay mặt đầu
Chương 3

37

LỰA CHỌN TRANG THIẾT BỊ THỰC NGHIỆM
3.1 XÂY DỰNG HỆ THỐNG THỰC NGHIỆM

37

3.1.1 Sơ đồ nguyên lý của hệ thống

37

3.1.2 Hệ thống thí nghiệm 3.1.3 Thiết bị thí nghiệm

38

3.2. NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM

38

3.2.1.Mục đích thí nghiệm

40

3.2.2.Trình tự tiến hành thí nghiệm

40

Chương 4

40

TỐI ƢU QUÁ TRÌNH GIA CÔNG KHI PHAY MẶT PHẲNG LÀ
GANG CẦU

42

4.1. Mô hình hoá quá trình cắt khi phay

42

4.2. Mô hình hoá toán học tối ƣu hoá quá trình cắt khi phay

43

4.3. Giới hạn vấn đề tối ƣu

46

Chương 5

46

PHÂN TÍCH KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM

46

5.1. Mòn và cơ chế mòn dao

46

5.1.1. Mòn và cơ chế mòn mặt trƣớc dao

46

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái NguyênTrường ĐHKT Công Nghiệp Thái Nguyên

3

Luận văn thạc sĩ

5.1.2. Mòn và cơ chế mòn mặt sau dao

49

5.1.3. Mòn và tuổi bền dao

52

5. 2. Độ nhám bề mặt chi t...
Trường ĐHKT Công Nghiệp Thái Nguyên 1 Luận văn thạc sĩ
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn
MỤC LỤC
Trang
DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT
3
DANH MỤC CÁC BẢNG
5
DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ VÀ ĐỒ THỊ
5
PHẦN MỞ ĐU
8
Chương 1
TỔNG QUAN VỀ CÔNG NGHỆ BÔI TRƠN
1. Tổng quan về công nghệ bôi trơn truyền thống
2. Tổng quan về công nghệ bôi trơn tối thiểu
Chương 2
NGHIÊN CỨU VỀ CHẾ ĐỘ CẮT KHI PHAY
2.1 QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH PHOI
2.1.1 Khái niệm và phân loại phoi
2.1.2 Sự co rút phoi
2.2 LỰC CẮT GỌT
2.2.1. Cơ sở lý thuyết của lực cắt
2.2.2. Ảnh hƣởng của dung dịch trơn nguội đến lực cắt
2.3 HIỆN TƢỢNG NHIỆT TRONG QUÁ TRÌNH CẮT
2.3.1 Nhiệt cắt
2.3.2 Ảnh hƣởng của dung dịch trơn nguội đến nhiệt cắt
2.4. SỰ MÀI MÒN DAO
2.4.1 Biểu hiện ngoài của sự mài mòn dao
2.4.2 Bản chất vật lý của sự mài mòn dao
2.4.3 Quy luật mòn của dụng cụ cắt
2.5 GIA CÔNG CẮT GỌT KHI PHAY
2.5.1 Khái niệm chung
2.5.2 Phân loại dao phay
2.5.3 Vật liệu chế tạo dao phay
11
11
11
14
14
14
15
16
16
18
18
18
21
21
21
23
25
26
26
27
28
Tính lực cắt khi phay - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tính lực cắt khi phay - Người đăng: thanhsu05
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
69 Vietnamese
Tính lực cắt khi phay 9 10 874