Ktl-icon-tai-lieu

Tĩnh lực học sấy

Được đăng lên bởi chimchimse123456
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 491 lần   |   Lượt tải: 0 lần
GVHD: PHẠM HÙNG NAM

TĨNH LỰC HỌC SẤY

MỤC LỤC

GVHD: PHẠM HÙNG NAM

1

GVHD: PHẠM HÙNG NAM

TĨNH LỰC HỌC SẤY

3.1

MỤC ĐÍCH THÍ NGHIỆM

-

Khảo sát sự biến đổi thông số không khí ẩm và vật liệu sấy của quá trình sấy lí thuyết và sấy
thực tế.

-

Xác định lượng không khí khô cần sử dụng và lượng nhiệt cần thiết cho quá trình sấy lí thuyết
và sấy thực tế.

-

So sánh và đánh giá sự khác nhau giữa quá trình sấy thực tế và lí thuyết.

3.2

THỰC NGHIỆM

3.2.1

Báo cáo thí nghiệm

Bảng 4.1. Bảng kết quả thí nghiệm: G0 = 28(g)
Điện

STT

Trở

Điểm 0
Quạt

Điểm 1

Điểm 2

tk

tư

tk

tư

tk

tư

(0C)

(0C)

(0C)

(0C)

(0C)

(0C)

Gd
(g)

GC

ω

(g)

(m/s)

1

70

2.5

31

24

42

31

32

30

90

71

2.5

2

60

2.5

30

23

40

32

31

30

89

80

2.5

3

50

2.5

31

24

40

31

34

30

84

75

2.5

4

60

3.5

29

22

39

30

32

29

90

63

3.5

5

60

1.0

28

22

36

30

32

29

86

71

1.0

3.2.2

Xử lí kết quả thí nghiệm

Bảng 4.2. Kết quả tra số liệu
Điểm 0

Điểm 1

Điểm 2

Y´

H

Y´

H

Y´

H

Kg/kgkkk

KJ/kgkkk

Kg/kgkkk

KJ/kgkkk

Kg/kgkkk

KJ/kgkkk

1

0.017

74

0.023

105

0.026

100

2

0.016

70

0.024

107

0.026

100

3

0.017

74

0.025

105

0.026

100

4

0.013

62

0.023

100

0.026

99

5

0.013

62

0.025

100

0.026

99

STT

GVHD: PHẠM HÙNG NAM

2

GVHD: PHẠM HÙNG NAM

TĨNH LỰC HỌC SẤY
Bảng 4.2. Tính cân bằng vật chất và năng lượng
X´ V

X´ R

W

(kg/kg)

(kg/kg)

(kg)

1

2.214

1.536

2

2.179

3

Lý thuyết

Thực tế

LLT

QLT

LTh

QTh

(kg/s)

(kJ/s)

(kg/s)

(kJ/s)

0.019

6.333

164.667

0.625

16.250

1.857

0.009

4.500

135.000

0.625

18.750

2.000

1.679

0.009

11.250

292.500

0.625

16.250

4

2.214

1.250

0.027

10.000

370.000

0.875

32.375

5

2.071

1.536

0.015

21.429

792.857

0.250

9.250

STT

 Đồ thị

Hình 3.1

GVHD: PHẠM HÙNG NAM

3

GVHD: PHẠM HÙNG NAM

TĨNH LỰC HỌC SẤY

Đồ thị so sánh lượng không khí sử dụng trong quá trình sấy lí thuyết và sấy thực tế

Sấy lí thuyết
Sấy thực tế

Hình 3.2

Đồ thị so sánh nhiệt lượng cung cấp của quá trình sấy lý thuyết và sấy thực tế

Sấy lý thuyết
Sấy thực tế

3.3

NHẬN XÉT VÀ BÀN LUẬN

1. So sánh biến đổi lượng không khí khô sử dụng của quá trình sấy lí thuyết và thực tế.
GVHD: PHẠM HÙNG NAM

4

GVHD: PHẠM HÙNG NAM

-

TĨNH LỰC HỌC SẤY
Qua đồ thị, ta thấy được lượng không khí khô sử dụng cho quá trình sấy thực tế nhỏ hơn rất
nhiều so với lí thuyết.

-

Mặt khác, đường biểu diễn lượng không khí khô theo lí thuyết có dạng hình sin, lượng không
khí khô tăng rồi giảm, sau ...
GVHD: PHẠM HÙNG NAM
TĨNH LỰC HỌC SẤY
MỤC LỤC
GVHD: PHẠM HÙNG NAM
1
Tĩnh lực học sấy - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tĩnh lực học sấy - Người đăng: chimchimse123456
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Tĩnh lực học sấy 9 10 325