Ktl-icon-tai-lieu

Tính mố

Được đăng lên bởi tienductran
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 454 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÄÜ GIAO THÄNG VÁÛN TAÍI
BAN QUAÍN LYÏ DÆÛ AÏN 1 (PMU1)

CÁÖU NÁÛM KE
KM31+352.06 - TUYÃÚN PHÊA TÁY NGHÃÛÛ AN
TÈNH NGHÃÛ AN

HÄÖ SÅ THIÃÚT KÃÚ KYÎ THUÁÛT

TÊNH TOAÏN MÄÚ M2

Âaì Nàông, ngaìy 3 thaïng 10 nàm 2014
CÅ QUAN LÁÛP
CÄNG TY TÆ VÁÚN XÁY DÆÛNG CÄNG TRÇNH GIAO THÄNG 5
Âëa chè : 229 Træåìng Chinh, Quáûn Thanh Khã, Thaình phäú Âaì Nàông
Âiãûn thoaûi : 0511 842378, 0511 811893; Fax : 0511 842415; Email : tecco5@dng.vnn.vn
TÄØNG CÄNG TY TÆU VÁÚN THIÃÚT KÃÚ GIAO THÄNG VÁÛN TAÍI (TEDI)
CÄNG TY TÆ VÁÚN XÁY DÆÛNG CÄNG TRÇNH GIAO THÄNG 5 (TECCO5)

CÁÖU NÁÛM KE
KM31+352.06 - TUYÃÚN PHÊA TÁY NGHÃÛÛ AN
TÈNH NGHÃÛ AN

HÄÖ SÅ THIÃÚT KÃÚ KYÎ THUÁÛT

TÊNH TOAÏN MÄÚ M2

Thæûc hiãûn

PHAN TÁÚN TRË

Soaït

TRÁÖN QUÄÚC NHÁÛT

C.N.Â.A

NGUYÃÙN QUÄÚC BAÍO

Phoìng TK 1

NGUYÃÙN ÂÇNH TRUNG

Q.L.C.L

ÂAÌO MAÛNH SÅN

CÄNG TY TÆ VÁÚN XDCT GIAO THÄNG 5

Âaì Nàông, ngaìy 3, thaïng 10, nàm 2014

MÀÛ
T BÃN MÄÚ

.

CHÊNH DIÃÛ
N MÄÚ

I

I

II

II

CAÏC KÊCH THÆÅÏC CHI TIÃÚT
Am =
7.00 m
Hv =
0 m
Hm =
2.00 m
Bm =
7.00 m
A1 =
0.80 m
A2 =
0.70 m

B=
B1 =
B2 =
B3 =
B4 =
B5 =
B6 =

10.60
2.00
1.60
3.40
0.00
0.40
0.90

m
m
m
m
m
m
m

H1 =
H2 =
H3 =
H4 =
H5 =
H6 =
H7 =

1.00
6.80
2.213
8.20
2.026
0.00
0.25

m
m
m
m
m
m
m

CAÏC SÄÚ LIÃÛU ÂÁÖU VAÌO :
I./ Taíi troüng vaì cao âäü :
+ Taíi troüng tênh toaïn : H30
XB80
Âoaìn ngæåìi Pn = 300.00
+Khäø cáöu: B=
6.00 +2x 0.50
+2x
+ Chiãöu daìi nhëp ln = 33.00 m
+ Chiãöu daìy kãút cáúu aïo âæåìng0.30
:
m
+ Chiãöu cao gäúi cáöu :
0.076 m
+ Cao âäü màût âæåìng xe chaûy :272.71 m
+ Cao âäü âènh xaì muî mäú :
270.54 m
+ Cao âäü âènh bãû moïng mäú : 262.34 m
+ Cao âäü âaïy bãû moïng mäú : 260.34 m
+ Caïc låïp màût cáöu
- Låïp bã täng nhæûa daìy
0 cm
- Bã täng læåïi theïp daìy
11 cm
II./ Váût liãûu :
+ Bã täng mäú :
- Mac bã täng
300
- Cæåìng âäü chëu neïn khi uäún Ru : 140
- Cæåìng âäü chëu neïn doüc truûc Rnp115
:
- Cæåìng âäü chëu keïo Rk :
9.5
-Moduln âaìn häöi E:
315000
+ Bã täng coüc :
- Mac bã täng
300
- Cæåìng âäü chëu neïn khi uäún Ru : 140
- Cæåìng âäü chëu neïn doüc truûc Rnp115
:
+ Cäút theïp :
- Cäút theïp CII coï Ra :
- Cäút theïp CIII coï Ra :

2400 kG/cm2
3000 kG/cm2

Kg/m2
0.00

kG/cm2
kG/cm2
kG/cm2
kG/cm2

kG/cm2
kG/cm2

=

7.00

(m)

A - TÊNH TOAÏN NGOAÛI LÆÛC TAÏC DUÛNG LÃN MÄÚ
I./ Xaïc âënh troüng læåüng baín thán mäú :
STT

N

CHI TIÃÚT HAÛNG MUÛC

x

M

(T)

(m)

(Tm)

1

Tæåìng ngæûc mäú G1

16.54

-0.60

-9.93

2

Xaì muî mäú G2

0.00

0.00

0.00

3

Tæåìng thán mäú G3

229.60

0.00

0.00

4

Tæåìng caïnh G4

248.47

-4.48

-1112...
BÄÜ GIAO THÄNG VÁÛN TAÍI
BAN QUAÍN LYÏ DÆÛ AÏN 1 (PMU1)
CÁÖU NÁÛM KE
KM31+352.06 - TUYÃÚN PHÊA TÁY NGHÃÛÛ AN
TÈNH NGHÃÛ AN
HÄÖ SÅ THIÃÚT KÃÚ KYÎ THUÁÛT
TÊNH TOAÏN MÄÚ M2
Âaì Nàông, ngaìy 3 thaïng 10 nàm 2014
CÅ QUAN LÁÛP
CÄNG TY TÆ VÁÚN XÁY DÆÛNG CÄNG TRÇNH GIAO THÄNG 5
Âëa chè : 229 Tåìng Chinh, Quáûn Thanh Khã, Thaình phäú Âaì Nàông
Âiãûn thoaûi : 0511 842378, 0511 811893; Fax : 0511 842415; Email : tecco5@dng.vnn.vn
TÄØNG CÄNG TY TÆU VÁÚN THIÃÚT KÃÚ GIAO THÄNG VÁÛN TAÍI (TEDI)
CÄNG TY TÆ VÁÚN XÁY DÆÛNG CÄNG TRÇNH GIAO THÄNG 5 (TECCO5)
Tính mố - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tính mố - Người đăng: tienductran
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
Tính mố 9 10 760