Ktl-icon-tai-lieu

Tính Móng cọc

Được đăng lên bởi vuabipwb
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 321 lần   |   Lượt tải: 0 lần
kiÓm tra mãng cäc BTCT

anfa-2

CoIns-404-9(C) - PILE99

VÞ trÝ:
Mãng cäc §C-4, HK K13
H¹ng môc: Nhµ ký tóc x¸ K1
C«ng tr×nh: TTrêng qu¶n lý kinh tÕ c«ng nghiÖp
§Þa ®iÓm: Giai Ph¹m - Yªn Mü - Hng Yªn
1- Sè liÖu:
- Néi lùc:

- Cäc:

N =
My =
Qx =

g(BC) =
bª t«ng: Rn =
thÐp:
Ra =
tiÕt diÖn:
=
c¹nh:
dµi:

a =
Lc =

thÐp cäc:
4
m1 =
- HÖ sè:
ma =
mb =
m2 =
mR =
mf =

164.136 t

- §µi cäc:

10.040 t.m
3.800 t
2.50 t/m3
130.0 kg/cm
2800.0 kg/cm2
vu«ng
2

L=

2.000 m

B=
chiÒu cao h=
cæ mãng: a1=
b 1=

1.250 m
0.900 m

Sxi2=
thÐp ®µi Ra=

0.250 m
14.000 m
18
0.900
0.900
0.850
1.000
1.000
1.000

sè cäc n=
xn,kmax=

- §Êt tõ ®¸y cã: go=
®µi trë lªn
j o=
- Mãng khèi cã: L1=
qui íc
B1 =
- §¸y khèi cã: Ctc =
qui íc

j =
tc

- §Þa chÊt:
Sè liÖu ®îc tÝnh tõ cèt tù nhiªn (htn).

Thø tù
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Mòi cäc

ChiÒu dµy
líp li (m)
1.600
0.600
1.500
10.850
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
14.550

§Êt sÐt (IL)/
g
3
/§Êt c¸t
(t/m )
1.780
0.530
1.890
0.540
1.810
0.430
2.000
c¸t mÞn
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
2.000

Gãc ma s¸t trong trung b×nh jtbtc =
g ®Êt tõ CTN ®Õn mòi cäc
gtb =

c¸t mÞn
S(jitc.li)/Sli=
S(gitc.li)/Sli=

- Cao ®é mãng:
htk=
hsn=
htn=

0.700 m

hdm=

0.320 m
6
0.750 m

hth=
hng=

1.125
- §é lón: [S]=
2
2800.0 kg/cm
hÖ sè b=
1.940 t/m3
tû lÖ chia y=
7.500 ®é
T¾t lón: szi <=
m
h1=Lc-hth-hng=
1.750
h2=hdm-h-htk=
1.000 m
0.000

t/m2

h3=hdm-htn=

0.000 m
0.750 m
0.450 m
1.600 m
0.500 m
0.100 m
8.00 cm
0.30
0.150
0.20
13.400
0.700
1.150

h4=hdm-htk=
19.830 ®é
DiÖn tÝch tiÕt diÖn cäc Fb=

1.600
0.0625
Chu vi tiÕt diÖn cäc U=
1.000
DiÖn tÝch thÐp cäc Fa= 1.018E-03
fi.li
fi (t/m2)
Gãc jitc
§é s©u
2
di (m)
(®é)
(t/m)
{R (t/m )}
7.500
11.800
13.000
19.850
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
19.830

1.375
1.900
2.950
9.125
14.550
14.550
14.550
14.550
14.550
14.550
14.550
14.550
14.550
14.550

17.454
1.952 t/m3

0.000
1.200
2.000
4.500
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

0.000
0.720
3.000
48.825
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
52.545

0.000
a=jtbtc/4=
tga=

4.363
0.076

s®
m
m
m
m
m2
m
m2

2- KiÓm tra ®iÒu kiÖn: h3>=H=0,7hmin:
hmin = tg(45-jo/2).[Qx/(go.B)]0,5 =
h3 =
1.150 > H =
3- Søc chÞu t¶i cña cäc theo vËt liÖu cäc:

VÞ trÝ: Mãng cäc §C-4, HK K13
1.097 m
0.768 ®¹t.
Pvl=m1(ma.Ra.Fa + mb.Rn.Fb)

Pk=m2(mR.R.Fb + U.Smf.fi.li)
4- Søc chÞu t¶i cña cäc theo sè liÖu khoan:
ktc=
Søc chÞu t¶i cho phÐp trªn cäc [P]:
1.400
[P]=P/ktc=
37.532 t
5- T¶i träng tÝnh to¸n trªn cäc:

38.666
20.71...
anfa-2
kiÓm tra mãng cäc BTCT
CoIns-404-9(C) - PILE99
VÞ trÝ: Mãng cäc §C-4, HK K13
H¹ng môc: Nhµ ký tóc x¸ K1
C«ng tr×nh:
§Þa ®iÓm:
1- Sè liÖu:
- Néi lùc: N = 164.136 t - §µi cäc: L= 2.000 m - Cao ®é mãng:
= 10.040 t.m B= 1.250 m 0.000 m
= 3.800 t chiÒu cao h= 0.900 m 0.750 m
- Cäc: = 2.50 0.700 m 0.450 m
= 130.0 0.320 m 1.600 m
= 2800.0 sè cäc n= 6 0.500 m
tiÕt diÖn: = vu«ng 0.750 m 0.100 m
c¹nh: a = 0.250 m 1.125 - §é lón: [S]= 8.00 cm
= 14.000 2800.0 0.30
thÐp cäc: 4 18 1.940 0.150
- HÖ sè: = 0.900 7.500 0.20
= 0.900 1.750 13.400 m
= 0.850 1.000 0.700 m
= 1.000 0.000 1.150 m
= 1.000 19.830 1.600 m
= 1.000 0.0625
- §Þa chÊt: Chu vi tiÕt diÖn cäc U= 1.000 m
1.018E-03
Thø tù ChiÒu dµy
§é s©u
/§Êt c¸t (®é) (t/m)
1 1.600 1.780 0.530 7.500 1.375 0.000 0.000
2 0.600 1.890 0.540 11.800 1.900 1.200 0.720
3 1.500 1.810 0.430 13.000 2.950 2.000 3.000
4 10.850 2.000 c¸t mÞn 19.850 9.125 4.500 48.825
5 0.000 0.000 - 0.000 14.550 0.000 0.000
6 0.000 0.000 - 0.000 14.550 0.000 0.000
7 0.000 0.000 - 0.000 14.550 0.000 0.000
8 0.000 0.000 - 0.000 14.550 0.000 0.000
9 0.000 0.000 - 0.000 14.550 0.000 0.000
10 0.000 0.000 - 0.000 14.550 0.000 0.000
11 0.000 0.000 - 0.000 14.550 0.000 0.000
12 0.000 0.000 - 0.000 14.550 0.000 0.000
14.550 14.550 52.545
Mòi cäc 2.000 c¸t mÞn 19.830 14.550 0.000
17.454 4.363
1.952 0.076
TTr êng qu¶n lý kinh tÕ c«ng nghiÖp
Giai Ph¹m - Yªn Mü - H ng Yªn
M
y
h
tk
=
Q
x
h
sn
=
(BC)
t/m
3
cæ mãng: a
1
=
h
tn
=
bª t«ng: R
n
kg/cm
2
b
1
=
h
dm
=
thÐp: R
a
kg/cm
2
h
th
=
x
n,k
max
=
h
ng
=
x
i
2
=
dµi: L
c
m thÐp ®µi R
a
=
kg/cm
2
hÖ sè =
- §Êt tõ ®¸y cã:
o
=
t/m
3
tû lÖ chia y=
m
1
®µi trë lªn
=
®é T¾t lón:
zi
<=
®
m
a
- Mãng khèi cã: L
1
=
m h
1
=L
c
-h
th
-h
ng
=
m
b
qui íc B
1
=
m h
2
=h
dm
-h-h
tk
=
m
2
- §¸y khèi cã: C
tc
=
t/m
2
h
3
=h
dm
-h
tn
=
m
R
qui íc
tc
=
®é h
4
=h
dm
-h
tk
=
m
f
DiÖn tÝch tiÕt diÖn cäc F
b
=
m
2
Sè liÖu ® îc tÝnh tõ cèt tù nhiªn (h
tn
).
DiÖn tÝch thÐp cäc F
a
=
m
2
§Êt sÐt (I
L
)/
Gãc
i
tc
f
i
(t/m
2
)
líp l
i
(m)
(t/m
3
)
d
i
(m)
{R (t/m
2
)}
Gãc ma s¸t trong trung b×nh
tb
tc
=

i
tc
.l
i
)/l
i
=
=
tb
tc
/4=
®Êt tõ CTN ®Õn mòi cäc
tb
=

i
tc
.l
i
)/l
i
=
t/m
3
tg=
Tính Móng cọc - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tính Móng cọc - Người đăng: vuabipwb
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
Tính Móng cọc 9 10 551