Ktl-icon-tai-lieu

Tính sai số

Được đăng lên bởi tuan-anh-bui1
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 627 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÍ KÍP 2: TƢƠNG TRƢỚC TUYỆT SAU
* Ưu điểm: Có thể sử dụng đƣợc cho những hàm phức tạp (có dạng thƣơng hoặc
tích)
* Nhược điểm: Rất dễ rơi vào tình trạng “tay nhặt lá, chân đá ống bơ” khi biến
đổi  chống chỉ định cho những đối tƣợng yếu tâm lý.
* Kiến thức cần biết:
 Những kiến thức cần biết trong bí kíp 1.
 Kỹ năng tính đạo hàm pro
 Các tính chất cơ bản của hàm ln nhƣ đạo hàm, ln một tích, vân vân và
vân vân…
* Thực hành:
Đối với bí kíp này chúng ta có ba bƣớc cơ bản: (giả sử ta có hàm F = f(x, y, z))
Bước 1: Logarit nêpe hai vế của hàm F  bƣớc này đến học sinh lớp 1 cũng
làm đƣợc vì điều kiện cần và đủ là biết viết và có đủ khả năng hiểu tiếng việt 
có mỗi viết thêm hai chữ ln vào hai vế.
Bước 2: Vi phân toàn phần hai vế  dễ không kém gì bƣớc 1  thêm mỗi chữ
d vào hai vế là xong  có thể nói hai bƣớc đầu chƣa thể đánh giá đƣợc trình độ
của chúng ta là lớp 1 hay sinh viên đại học   nên có làm đƣợc hai bƣớc đầu
thì đừng nghĩ mình nguy hiểm ^^.
Bước 3: Biến đổi rút gọn  bƣớc này khá “ảo”  đến tôi nhiều khi bị stun làm
cũng còn nhầm nên các bạn mà có nhầm thì cũng yên tâm là có đứa khác vẫn
còn nhầm  . Nhƣng nhìn chung các bạn cố gắng thuộc công thức này nhé:

Sau khi biến đổi các bạn sẽ thu đƣợc dạng cuối cùng nhƣ sau:

Trong đó A, B, C là gì thì làm sao mà tôi biết đƣợc vì nó phụ thuộc vào từng
hàm mà . Có thể nói thành hay bại là do các bạn có thuộc đƣợc công thức này
hay không. Nhƣng nói thật thì công thức này và công thức sai số tuyệt đối trong
bƣớc 1 chẳng khác nhau là mấy. Nếu các bạn để ý thì chỉ có mỗi thay Δ thành d

và bỏ trị tuyệt đối đi là ta có công thức trên ngay. Tóm lại là học 1 mà lại nhớ 2
thế nó mới hài hƣớc .
Bước 4: Giải quyết hậu quả của các bƣớc trên bằng cách vô cùng đơn giản đổi
hết d thành Δ và thay A, B, C bằng trị tuyệt đối của A, B, C (chỗ này các bạn
phẩi rất chú ý vì nhiều khi trừ trừ cộng cộng hoa hết cả mắt lên nên không để ý,
nếu A, B, C mà dƣơng rồi thì thôi còn nếu mà nó đang âm thì đổi hộ một dấu là
xong). Kết thúc bƣớc này ta sẽ có sai số tƣơng đối và từ sai số tƣơng đối ta sẽ
tính ra sai số tuyệt đối  đây là nội dung của bí kíp: tƣơng trƣớc tuyệt sau .
Tuy nhiên, sinh viên chúng ta bản tính thích ăn sẵn, có bí kíp rồi mà rất ít tự
luyện. Lại còn đòi có thầy chỉ dẫn cho từng bƣớc mới yên tâm luyện cơ. Nhƣng
đến khi thành tài thì chém gió ầm ầm (cứ nhƣ một mình tự luyện đƣợc ). Do
đó, tôi đành phải viết tiếp phần ví dụ cho các bạn vậy:
VD1: Thiết lập công thức tính sai số:

(bài thí nghiệm số 1)

Bước ...
BÍ KÍP 2: TƢƠNG TRƢỚC TUYT SAU
* Ưu đim: Có th s dụng đƣợc cho nhng hàm phc tp (có dạng thƣơng hoặc
tích)
* Nhược điểm: Rt d rơi vào nh trạng “tay nhặt lá, chân đá ống bơ” khi biến
đổi chng ch định cho những đối tƣợng yếu tâm lý.
* Kiến thc cn biết:
Nhng kiến thc cn biết trong bí kíp 1.
K năng tính đạo hàm pro
Các tính chất bản ca hàm ln nhƣ đạo hàm, ln mt tích, vân vân
vân vân
* Thc hành:
Đối với bí kíp này chúng ta có ba bƣớc cơ bản: (gi s ta có hàm F = f(x, y, z))
Bước 1: Logarit nêpe hai vế ca m F ớc này đến hc sinh lớp 1 cũng
làm đƣợc điều kin cần và đủ biết viết và có đủ kh năng hiu tiếng vit
có mi viết thêm hai ch ln vào hai vế.
Bước 2: Vi phân toàn phn hai vế d không kém gì bƣc 1 thêm mi ch
d vào hai vế là xong th nói hai ớc đầu chƣa thể đánh giá đƣợc trình độ
ca chúng ta lớp 1 hay sinh viên đại hc nên làm đƣợc hai bƣớc đầu
thì đừng nghĩ mình nguy hiểm ^^.
Bước 3: Biến đổi rút gn c này khá “ảo” đến tôi nhiu khi b stun làm
cũng còn nhm nên các bn mà nhầm thì cũng yên tâm là đa khác vn
còn nhm . Nhƣng nhìn chung các bạn c gng thuc công thc này nhé:



 

Sau khi biến đổi các bn s thu đƣợc dng cuối cùng nhƣ sau:

 
Trong đó A, B, C thì làm sao tôi biết đƣợc ph thuc vào tng
hàm mà . th nói thành hay bi do các bn thuộc đƣợc công thc này
hay không. Nhƣng nói tht thì công thc này và ng thc sai s tuyệt đối trong
c 1 chng khác nhau là my. Nếu các bạn để ý thì ch mi thay Δ thành d
Tính sai số - Trang 2
Tính sai số - Người đăng: tuan-anh-bui1
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Tính sai số 9 10 115