Ktl-icon-tai-lieu

Tính tải trọng sóng lên kết cấu công trình

Được đăng lên bởi thuyenph-ksl-gmail-com
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 82 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TÍNH TOÁN TẢI TRỌNG SÓNG TÁC DỤNG LÊN KẾT CẤU CÔNG TRÌNH
Biên soạn: Nguyễn Quốc Hòa
1) Hệ tọa độ
Công thức chuyển từ tọa độ cầu sang tọa độ Đềcác và ngược lại:
x  L sin  cos 
y  L sin  sin 
z  L cos 

L  x2  y 2  z 2

  Ar cot g

y
x

  Ar cot g

x2  y 2
z

Hình 1. Thanh xiên trong hệ tọa độ không gian

Các phần tử của kết cấu công trình biển được chia thành.
Nếu D/L >1 coi vật thể có kích thước rất lớn và toàn bộ sóng tới đều bị
dội lại, ứng với trường hợp tính toán của các công trình chắn sóng.
Nếu 1 > D/L > 0,2; kích thước công trình là đáng kể, một phần của sóng
tới sẽ bị phản xạ lại gây hiện tượng nhiễu xạ. Tải trọng sóng xác định dựa
trên lý thuyết sóng nhiễu xạ.
Nếu D/L< 0,2 coi kích thước công trình không ảnh hưởng đến chế độ
chuyển động của sóng tới. Tải trọng sóng xác định theo công thức
Morison
2) Tải trọng sóng tác dụng lên trụ thẳng đứng (D/L< 0,2)
Lực thuỷ động tác dụng trên một đơn vị chiều dài của phần tử được xác định bởi
công thức Morison có dạng tổng quát như sau (bỏ qua sự biến dạng hình dáng của
sóng khi tương tác với các phần tử kết cấu):

F  FD  FI  Cd

w
w U
AU U  Cm V
2g
g t

Trong đó:
F: Véc tơ lực trên đơn vị chiều dài tác động vuông góc với trục phần tử.
FD: Véc tơ lực cản trên đơn vị chiều dài tác động theo trục của phần tử trong mặt
phẳng của trục phần tử và véc tơ vận tốc U (N/m).
FI : Véctơ lực quán tính trên đơn vị chiều dài tác động vuông góc với trục của phần tử
trong mặt phẳng của trục phần tử và véc tơ gia tốc

U
.
t

Cd: Hệ số cản vận tốc.
 Cd =0,65 đối với ống nhẵn.
 Cd =1,05 đối với ống nhám.
w: Trọng lượng riêng của nước biển, w = 1025 (kG/m3).
g: Gia tốc trọng trường, g = 9,81( m/s2).
A: Diện tích hình chiếu của phần tử lên phương vuông góc với trục phần tử trên 1 đơn
vị chiều dài ( A = D đối với trụ tròn) (m).
V: Thể tích chiếm chỗ của phần tử trên đơn vị chiều dài (m2).

 .D 2
V=
4

(4.14)

D: Đường kính của phần tử có kể đến sự phát triển của sinh vật biển (m)
U: Thành phần véc tơ vận tốc của phần tử nước vuông góc với trục của phần tử (m/s)
U: Giá trị tuyệt đối của U (m/s)
Cm: Hệ số nước kèm.
 Cm =1,6 đối với ống nhẵn.
 Cm =1,2 đối với ống nhám.

U
: Thành phần véc tơ gia tốc của phần tử nước vuông góc trục phần tử (m/s2)
t
Từ công thức tính tải trọng sóng trên ta thấy rằng muốn xác định F thì phải biết
U và

U
. Như thế trong phần tới sẽ tìm hiểu cách xác định 2 thông số này.
t

3) CONG THỨC BORGMAN
Lực cản tỷ lệ với bình phương thành phần vận tốc pháp tuyến với trục thanh....
TÍNH TOÁN TI TRNG SÓNG TÁC DNG LÊN KT CU CÔNG TRÌNH
Biên son: Nguyn Quc Hòa
1) H tọa độ
Công thc chuyn t tọa đ cu sang tọa độ Đềcác và ngược li:
sin cos
x L
sin sin
y L
cos
z L
2 2 2
L x y z
cot
y
Ar g
2 2
cot
x y
Ar g
z
Hình 1. Thanh xiên trong h tọa độ không gian
Các phần tử của kết cấu công trình bin được chia thành.
Nếu D/L >1 coi vật thkích thước rất lớn toàn bsóng tới đều bị
dội lại, ứng với trường hp tính toán của các công trình chn sóng.
Nếu 1 > D/L > 0,2; kích tớc công trình là đáng kể, một phần của sóng
tới sẽ bị phản xạ lại gây hiện tượng nhiễu xạ. Tải trọng sóng xác đnh dựa
trên lý thuyết ng nhiễu xạ.
Nếu D/L< 0,2 coi kích thước công trình không nh ng đến chế đ
chuyn động của sóng tới. Tải trọng sóng xác định theo công thức
Morison
2) Tải trọng sóng tác dụng lên trthẳng đứng (D/L< 0,2)
Lc thu động c dụng trên mt đơn vị chiều dài của phần tử được xác định bởi
công thức Morison dạng tổng quát như sau (bỏ qua sự biến dạng hình dáng ca
sóng khi tương tác với các phần tử kết cấu):
Tính tải trọng sóng lên kết cấu công trình - Trang 2
Tính tải trọng sóng lên kết cấu công trình - Người đăng: thuyenph-ksl-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Tính tải trọng sóng lên kết cấu công trình 9 10 337