Ktl-icon-tai-lieu

Tính thép cột

Được đăng lên bởi Giang Ơi
Số trang: 52 trang   |   Lượt xem: 1128 lần   |   Lượt tải: 1 lần
D3040

D3045

D3060

D3070

D3080

D3090

DesignSect

MatProp

Text

Text

30
40
TABLE: Frame Section Assignments
Frame SectionType
AutoSelectAnalSect
Text

Text

Text

Text

b

h

30

40

30

40

30

40

30

40

N.A.
41 Rectangular

D3045

D3045

Default

N.A.
42 Rectangular

D3070

D3070

Default

N.A.
43 Rectangular

D3045

D3045

Default

N.A.
44 Rectangular

D3045

D3045

Default

N.A.
45 Rectangular

D3060

D3060

Default

N.A.
46 Rectangular

D3045

D3045

Default

N.A.
47 Rectangular

D3070

D3070

Default

N.A.
48 Rectangular

D3045

D3045

Default

N.A.
49 Rectangular

D3045

D3045

Default

N.A.
50 Rectangular

D3060

D3060

Default

N.A.
51 Rectangular

D3040

D3040

Default

N.A.
52 Rectangular

D3045

D3045

Default

N.A.
53 Rectangular

D3070

D3070

Default

N.A.
54 Rectangular

D3045

D3045

Default

N.A.
55 Rectangular

D3045

D3045

Default

N.A.
56 Rectangular

D3040

D3040

Default

N.A.
57 Rectangular

D3045

D3045

Default

N.A.
58 Rectangular

D3070

D3070

Default

N.A.
59 Rectangular

D3045

D3045

Default

N.A.
60 Rectangular

D3045

D3045

Default

N.A.
61 Rectangular

D3040

D3040

Default

N.A.
62 Rectangular

D3045

D3045

Default

N.A.
63 Rectangular

D3070

D3070

Default

N.A.
64 Rectangular

D3045

D3045

Default

N.A.
65 Rectangular

D3045

D3045

Default

N.A.
66 Rectangular

D3040

D3040

Default

N.A.
67 Rectangular

D3045

D3045

Default

N.A.
68 Rectangular

D3070

D3070

Default

N.A.
69 Rectangular

D3045

D3045

Default

N.A.
70 Rectangular

D3045

D3045

Default

N.A.
71 Rectangular

D3040

D3040

Default

30

40

N.A.
72 Rectangular

D3040

D3040

Default

30

40

N.A.
73 Rectangular

D3040

D3040

Default

30

40

N.A.
74 Rectangular

D3090

D3090

Default

N.A.
75 Rectangular

D3040

D3040

Default

30

40

N.A.
76 Rectangular

D3040

D3040

Default

30

40

N.A.
77 Rectangular

D3040

D3040

Default

30

40

N.A.
78 Rectangular

D3080

D3080

Default

N.A.
79 Rectangular

D3040

D3040

Default

30

40

TABLE: Element Forces - Frames
Frame

Station OutputCase

M3 FrameElemElemStation

Text

m

Text

KN-m

Text

m

1

0

TT

-2.87

1-Jan

0

1

4.8

TT

8.91

1-Jan

4.8

1

0

HT1

-1.30

1-Jan

0

1

4.8

HT1

4.14

1-Jan

4.8

1

0

HT2

0.83

1-Jan

0

1

4.8

HT2

-1.15

1-Jan

4.8

1

0

GT

179.35

1-Jan

0

1

4.8

GT

-71.11

1-Jan

4.8

1

0

GP

-177.06

1-Jan

0

1

4.8

GP

73.48

1-Jan

4.8

2

0

TT

-12.20

1-Feb

0

2

3.6

TT

15.07

1-Feb

3.6

2

0

HT1

-4.07

1-Feb

0

2

3.6

HT1

0.4...
D3040
D3045
D3060 D3070 D3080 D3090
30
40
TABLE: Frame Section Assignments
Frame
SectionType
AutoSelect
AnalSect DesignSect MatProp
Text Text Text Text Text Text b h
41
Rectangular
N.A. D3045 D3045 Default
42
Rectangular
N.A. D3070 D3070 Default
43
Rectangular
N.A. D3045 D3045 Default
44
Rectangular
N.A. D3045 D3045 Default
45
Rectangular
N.A. D3060 D3060 Default
46
Rectangular
N.A. D3045 D3045 Default
47
Rectangular
N.A. D3070 D3070 Default
48
Rectangular
N.A. D3045 D3045 Default
49
Rectangular
N.A. D3045 D3045 Default
50
Rectangular
N.A. D3060 D3060 Default
51
Rectangular
N.A. D3040 D3040 Default 30 40
52
Rectangular
N.A. D3045 D3045 Default
53
Rectangular
N.A. D3070 D3070 Default
54
Rectangular
N.A. D3045 D3045 Default
55
Rectangular
N.A. D3045 D3045 Default
56
Rectangular
N.A. D3040 D3040 Default 30 40
57
Rectangular
N.A. D3045 D3045 Default
58
Rectangular
N.A. D3070 D3070 Default
59
Rectangular
N.A. D3045 D3045 Default
60
Rectangular
N.A. D3045 D3045 Default
61
Rectangular
N.A. D3040 D3040 Default 30 40
62
Rectangular
N.A. D3045 D3045 Default
63
Rectangular
N.A. D3070 D3070 Default
64
Rectangular
N.A. D3045 D3045 Default
65
Rectangular
N.A. D3045 D3045 Default
66
Rectangular
N.A. D3040 D3040 Default 30 40
67
Rectangular
N.A. D3045 D3045 Default
68
Rectangular
N.A. D3070 D3070 Default
69
Rectangular
N.A. D3045 D3045 Default
70
Rectangular
N.A. D3045 D3045 Default
71
Rectangular
N.A. D3040 D3040 Default 30 40
72
Rectangular
N.A. D3040 D3040 Default 30 40
73
Rectangular
N.A. D3040 D3040 Default 30 40
74
Rectangular
N.A. D3090 D3090 Default
75
Rectangular
N.A. D3040 D3040 Default 30 40
Tính thép cột - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tính thép cột - Người đăng: Giang Ơi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
52 Vietnamese
Tính thép cột 9 10 851