Ktl-icon-tai-lieu

TInh toán 220kv

Được đăng lên bởi nguyenngoctuyen-0512
Số trang: 33 trang   |   Lượt xem: 423 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Néi dung biªn chÕ ®Ò ¸n
C«ng tr×nh “ §êng d©y 220 kV ®Êu nèi nhµ m¸y thuû ®iÖn NËm ChiÕn “ tØnh
S¬n La “ ®îc thiÕt kÕ 2 giai ®o¹n : ThiÕt kÕ kü thuËt ( TKKT) vµ B¶n vÏ thi c«ng
(BVTC).
§Ò ¸n thiÕt kÕ kü thuËt (TKKT) ®îc biªn chÕ thµnh 5 tËp nh sau:
TËp 1:

ThuyÕt minh

TËp 2:

C¸c b¶n vÏ

TËp 3:

Tæ chøc x©y dùng vµ dù to¸n

TËp 4:

phô lôc tÝnh to¸n

TËp 5:

b¸o c¸o kh¶o s¸t kü thuËt
néi dung tËp 1 bao gåm
a: thuyÕt minh chung

Ch¬ng 1

PhÇn tæng qu¸t

Ch¬ng 2

TuyÕn ®êng d©y

Ch¬ng 3

§iÒu kiÖn khÝ hËu tÝnh to¸n

Ch¬ng 4

D©y dÉn vµ d©y chèng sÐt

Ch¬ng 5

C¸ch ®iÖn vµ phô kiÖn ®êng d©y

Ch¬ng 6

C¸c biÖn ph¸p b¶o vÖ ®êng d©y

Ch¬ng 7

C¸c gi¶i ph¸p kü thuËt phÇn x©y dùng

Ch¬ng 8

Phßng chèng ¶nh hëng ®èi víi ®êng d©y th«ng tin

Ch¬ng 9

§¸nh gi¸ t¸c ®éng m«i trêng
B: b¶ng liÖt kª thiÕt bÞ, vËt liÖu
C: B¶ng tæng kª
D: c¸c v¨n b¶n ph¸p lý

Ch¬ng 1
1

phÇn tæng qu¸t
I - C¬ së ph¸p lý lËp thiÕt kÕ kü thuËt:
§Ò ¸n thiÕt kÕ kü thuËt (TKKT) c«ng tr×nh “ §êng d©y 220 kV ®Êu nèi nhµ
m¸y thuû ®iÖn NËm ChiÕn “ tØnh S¬n La “ ®îc lËp trªn c¸c c¬ së ph¸p lý sau:
- QuyÕt ®Þnh cña héi ®ång qu¶n trÞ C«ng ty Cæ phÇn thuû ®iÖn NËm ChiÕn vÒ
viÖc: phª duyÖt ®iÒu chØnh Dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh thuû ®iÖn NËm ChiÕn t¹i
tØnh S¬n La sè 44 /Q§-H§QT ngµy 20 th¸ng 7 n¨m 2005.
- QuyÕt ®Þnh cña héi ®ång qu¶n trÞ C«ng ty cæ phÇn thuû ®iÖn NËm ChiÕn vÒ viÖc:
phª duyÖt thiÕt kÕ kü thuËt giai ®o¹n 1 dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh thuû ®iÖn NËm
ChiÕn t¹i tØnh S¬n La sè 62/Q§-H§QT ngµy 14 th¸ng 11 n¨m 2005.
- C«ng v¨n sè 3355 /CV-EVN-T§ ngµy 1 /7/2005 cña Tæng c«ng ty ®iÖn lùc ViÖt
Nam göi C«ng ty Cæ phÇn thuû ®iÖn NËm ChiÕn vÒ viÖc: tho¶ thuËn ph¬ng ¸n ®Êu nèi
Nhµ m¸y thuû ®iÖn NËm ChiÕn vµo hÖ thèng ®iÖn quèc gia.
- Hîp ®ång kinh tÕ sè 22/ 2005/ H§KT - TV ngµy 22/12/2005 gi÷a C«ng ty cæ
phÇn thuû ®iÖn NËm ChiÕn víi XÝ nghiÖp dÞch vô khoa häc kü thuËt - C«ng ty t vÊn
x©y dùng ®iÖn 1 vÒ viÖc: Kh¶o s¸t, thiÕt kÕ kü thuËt - B¶n vÏ thi c«ng tuyÕn ®êng d©y
220 kV ®Êu nèi nhµ m¸y thuû ®iÖn NËm ChiÕn tØnh S¬n La.
- V¨n b¶n tho¶ thuËn híng tuyÕn ®êng d©y 220 kV ®Êu nèi Nhµ m¸y thuû ®iÖn
NËm ChiÕn vµo tr¹m 500 kV sè 1165/UBND ngµy 13/6/2006 cña UBND tØnh S¬n La .
- Tµi liÖu kh¶o s¸t kü thuËt c«ng tr×nh do XÝ nghiÖp dÞch vô khoa häc kü thuËt C«ng ty t vÊn x©y dùng ®iÖn 1 lËp.
- C¸c qui tr×nh qui ph¹m trang bÞ ®iÖn vµ tiªu chuÈn hiÖn hµnh.
II - Môc tiªu cña ®Ò ¸n :
C«ng tr×nh “ §êng d©y 220 kV ®Êu nèi nhµ m¸y thuû ®iÖn NËm ChiÕn “ tØnh
S¬n La “ ®îc ®Çu t x©y dùng ®Ó chuyªn t¶i ®iÖn n¨ng ®î...
Néi dung biªn chÕ ®Ò ¸n
C«ng tr×nh §êng d©y 220 kV ®Êu nèi nhµ m¸y thuû ®iÖn NËm ChiÕntØnh
S¬n La ®îc thiÕt 2 giai ®o¹n : ThiÕt thuËt ( TKKT) B¶n thi c«ng
(BVTC).
§Ò ¸n thiÕt kÕ kü thuËt (TKKT) ®îc biªn chÕ thµnh 5 tËp nh sau:
TËp 1: ThuyÕt minh
TËp 2: C¸c b¶n vÏ
TËp 3: Tæ chøc x©y dùng vµ dù to¸n
TËp 4: phô lôc tÝnh to¸n
TËp 5: b¸o c¸o kh¶o s¸t kü thuËt
néi dung tËp 1 bao gåm
a: thuyÕt minh chung
Ch¬ng 1 PhÇn tæng qu¸t
Ch¬ng 2 TuyÕn ®êng d©y
Ch¬ng 3 §iÒu kiÖn khÝ hËu tÝnh to¸n
Ch¬ng 4 D©y dÉn vµ d©y chèng sÐt
Ch¬ng 5 C¸ch ®iÖn vµ phô kiÖn ®êng d©y
Ch¬ng 6 C¸c biÖn ph¸p b¶o vÖ ®êng d©y
Ch¬ng 7 C¸c gi¶i ph¸p kü thuËt phÇn x©y dùng
Ch¬ng 8 Phßng chèng ¶nh hëng ®èi víi ®êng d©y th«ng tin
Ch¬ng 9 §¸nh gi¸ t¸c ®éng m«i trêng
B: b¶ng liÖt kª thiÕt bÞ, vËt liÖu
C: B¶ng tæng kª
D: c¸c v¨n b¶n ph¸p lý
Ch¬ng 1
1
TInh toán 220kv - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TInh toán 220kv - Người đăng: nguyenngoctuyen-0512
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
33 Vietnamese
TInh toán 220kv 9 10 754