Ktl-icon-tai-lieu

Tính toán 220kv

Được đăng lên bởi nguyenngoctuyen-0512
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 597 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Néi dung biªn chÕ ®Ò ¸n
C«ng tr×nh “ §êng d©y 220 kV ®Êu nèi nhµ m¸y thuû ®iÖn NËm ChiÕn “
tØnh S¬n La “ ®îc thiÕt kÕ 2 giai ®o¹n : ThiÕt kÕ kü thuËt (TKKT) vµ B¶n vÏ thi
c«ng (BVTC).
§Ò ¸n thiÕt kÕ kü thuËt (TKKT) ®îc biªn chÕ thµnh 5 tËp nh sau:
TËp 1:

ThuyÕt minh

TËp 2:

C¸c b¶n vÏ

TËp 3:

Tæ chøc x©y dùng vµ dù to¸n

TËp 4:

phô lôc tÝnh to¸n

TËp 5:

b¸o c¸o kh¶o s¸t kü thuËt

tËp 4 bao gåm
PhÇn I:

tÝnh to¸n phÇn c«ng nghÖ

I

TÝnh to¸n d©y dÉn ®iÖn

II

TÝnh to¸n d©y chèng sÐt kÕt hîp c¸p quang

III

TÝnh to¸n chän c¸ch ®iÖn vµ phô kiÖn

IV

TÝnh to¸n kho¶ng c¸ch an toµn giao chÐo víi c¸c c«ng tr×nh

V

TÝnh to¸n c¸c kho¶ng c¸ch c¸ch ®iÖn trªn cét vµ chän t¹ bï

VI

TÝnh to¸n nèi ®Êt cho ®êng d©y
PhÇn II:

tÝnh to¸n phÇn x©y dùng:

I

Cá së kü thuËt ®Ó tÝnh to¸n lùa chän cét vµ mãng

II

TÝnh to¸n cét thÐp

III

TÝnh to¸n mãng cét

1

PhÇn I
tÝnh to¸n phÇn c«ng nghÖ
I - TÝnh to¸n d©y dÉn ®iÖn:
TiÕt diÖn cña d©y dÉn ®iÖn ®îc lùa chän, kiÓm tra theo c¸c ®iÒu kiÖn ®Ó ®¶m
b¶o c¸c chØ tiªu vÒ kinh tÕ vµ kü thuËt trong qu¸ tr×nh vËn hµnh l©u dµi cña ® êng d©y
nh sau:
- Theo ®iÒu kiÖn mËt ®é dßng ®iÖn kinh tÕ ( Jkt )
- Theo ®iÒu kiÖn ph¸t nãng ( Icp )
- Theo ®iÒu kiÖn tæn thÊt ®iÖn ¸p (Ucp )
- Theo ®iÒu kiÖn tæn thÊt vÇng quang
- Theo yªu cÇu vÒ ®é bÒn c¬ häc.
1. Lùa chän tiÕt diÖn d©y dÉn
- Lùa chän theo mËt ®é dßng ®iÖn kinh tÕ
C«ng thøc lùa chän tiÕt diÖn kinh tÕ nh sau:
FKT 

I tt
J kt

trong ®ã:
Fkt: TiÕt diÖn d©y dÉn ®îc chän theo mËt ®é dßng ®iÖn kinh tÕ
Itt: Dßng ®iÖn tÝnh to¸n lín nhÊt ch¹y trªn d©y dÉn trong chÕ ®é b×nh thêng
Jkt: Chän theo thêi gian ph¸t c«ng suÊt cùc ®¹i Tmax cña nhµ m¸y thuû ®iÖn
NËm ChiÕn.
C¨n cø vµo thiÕt kÕ kü thuËt giai ®o¹n 1 cña nhµ m¸y thuû ®iÖn NËm ChiÕn ®·
®îc phª duyÖt, kh¶ n¨ng ph¸t c«ng suÊt cùc ®¹i cña nhµ m¸y lµ Tmax=4036h. Tra
b¶ng ®èi víi d©y dÉn AC cã Jkt =1,1A/mm2
- C«ng suÊt cùc ®¹i ph¸t lªn hÖ thèng:
C«ng suÊt l¾p m¸y cña nhµ m¸y thuû ®iÖn NËm ChiÕn lµ: 196MW, theo ph¬ng
¸n ®Êu nèi ®· ®îc Tæng c«ng ty ®iÖn lùc ViÖt Nam tho¶ thuËn víi C«ng ty cæ phÇn
thuû ®iÖn NËm ChiÕn th× nhµ m¸y thuû ®iÖn NËm ChiÕn ®îc ®Êu nèi víi líi ®iÖn
quèc gia ë cÊp ®iÖn ¸p 220kV b»ng ®êng d©y 220kV m¹ch kÐp tõ nhµ m¸y ®Õn tr¹m
ph©n phèi 500/220kV S¬n La.
a. Trong chÕ ®é b×nh thêng ( 2 m¹ch )
- TrÞ sè dßng ®iÖn lín nhÊt ch¹y trªn ®êng d©y x¸c ®Þnh theo c«ng thøc sau:
Itt = Pmax / m.3.U®m.cos
Trong ®ã:
2

 Pmax lµ c«ng suÊt ph¸t cùc ®¹i cña nhµ m¸y : 196 MW
 m lµ sè m¹ch cña ®êng d©y:

2 m¹ch

 U®m: §iÖn ¸p ®Þnh møc :

220...
Néi dung biªn chÕ ®Ò ¸n
C«ng tr×nh §êng d©y 220 kV ®Êu nèi nhµ m¸y thuû ®iÖn NËm ChiÕn
tØnh S¬n La ®îc thiÕt kÕ 2 giai ®o¹n : ThiÕt thuËt (TKKT) B¶n thi
c«ng (BVTC).
§Ò ¸n thiÕt kÕ kü thuËt (TKKT) ®îc biªn chÕ thµnh 5 tËp nh sau:
TËp 1: ThuyÕt minh
TËp 2: C¸c b¶n vÏ
TËp 3: Tæ chøc x©y dùng vµ dù to¸n
TËp 4: phô lôc tÝnh to¸n
TËp 5: b¸o c¸o kh¶o s¸t kü thuËt
tËp 4 bao gåm
PhÇn I: tÝnh to¸n phÇn c«ng nghÖ
I nh to¸n d©y dÉn ®iÖn
II TÝnh to¸n d©y chèng sÐt kÕt hîp c¸p quang
III TÝnh to¸n chän c¸ch ®iÖn vµ phô kiÖn
IV TÝnh to¸n kho¶ng c¸ch an toµn giao chÐo víi c¸c c«ng tr×nh
V TÝnh to¸n c¸c kho¶ng c¸ch c¸ch ®iÖn trªn cét vµ chän t¹ bï
VI TÝnh to¸n nèi ®Êt cho ®êng d©y
PhÇn II: tÝnh to¸n phÇn x©y dùng:
I Cá së kü thuËt ®Ó tÝnh to¸n lùa chän cét vµ mãng
II TÝnh to¸n cét thÐp
III TÝnh to¸n mãng cét
1
Tính toán 220kv - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tính toán 220kv - Người đăng: nguyenngoctuyen-0512
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Tính toán 220kv 9 10 933