Ktl-icon-tai-lieu

Tính toán bể SBR

Được đăng lên bởi tranhuunghiadhmt7a
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 2572 lần   |   Lượt tải: 13 lần
4.19.

Bể SBR

Các thông số thiết kế:
Thời gian lưu bùn c = 10 – 30 ngày
Tỉ số F/M = 0,04 – 0,1 kg BOD5/kg MLVSS.ngày
Tải trọng thể tích L = 0,1 – 0,3 kg BOD5/m3.ngày
Hàm lượng cặn : MLSS = 2000 – 5000 mg/l
Các thông số đầu vào :
-

Lưu lượng nước thải QhTB = 3000 m3/ng = 125 m3/h

-

Hàm lượng BOD đầu vào BOD5 (vào) = 160 mg/l

-

Cặn lơ lửng đầu vào TSS vào= 98 mg/l (gồm 67% cặn có thể phân hủy sinh

học)
-

Hàm lượng COD đầu vào COD = 378 mg/l

-

Nước thải khi vào bể Aerotank có hàm lượng chất rắn lơ lửng bay hơi
(nồng độ vi sinh vật ban đầu) Xo = 0
-

Tỷ số giữa lượng chất rắn lơ lững bay hơi (MLVSS) với lượng chất rắn lơ

lửng ( MLSS) có trong nước thải là

MLVSS
= 0,8 ( độ tro của bùn hoạt tính Z =
MLSS

0,2)
-

Nồng độ chất rắn lơ lửng bay hơi hay bùn hoạt tính XTSS = 3500 mg/l

-

Chỉ số SVI = 120 ml/g
4.19.1.

Đặc điểm nước thải cần cho quá trình thiết kế

Hàm lượng COD có khả năng phân hủy sinh học
bCOD = 1,65 (BOD) = 1,65 x 115 mg/l
{x}
Hàm lượng COD không có khả năng phân hủy sinh học
nbCOD = 275,4 – 190 = 85,4 mg/l
Hàm lượng TSSvào = 98 mg/l
Ta có

VSS
0,8  VSSvào = 0,8 x 98 = 78,4 mg/l
TSS

Hàm lượng VSS không phân hủy sinh học là:

= 190 mg/l

nbVSS = (1-0,67) x 78,4 = 25,87 mg/l
4.19.2.

Xác định chu kỳ vận hành của bể SBR

Ta xây dựng 2 bể SBR, trong thời gian bể I lấp đầy thì bể II thực hiện quá
trình khuấy trộn sục khí, lắng, rút nước. Do đó:
tF = tA + tS + tD
Trong đó:
tF : thời gian lấp đầy nước vào bể
tA : thời gian sục khí, khuấy trộn
tS : thời gian lắng
tD : thời gian rút nước ra khỏi bể
tI : thời gian không làm việc, tI = 0
Chọn

tA = 2 h
tS = 0,5 h
tD = 0,5 h

 tF = 2 + 0,5 + 0,5 = 3 h
 TC = 3 + 2 + 0,5 + 0,5 = 6h
Số chu kỳ một bể hoạt động trong một ngày:
n=

(24h/ng)
= 4 chu kỳ/bể
6h/chu ky

Số chu kỳ cả hai bể hoạt động trong một ngày:
n = 2 bể x 4 chu kỳ/bể = 8 chu kỳ
Thể tích phần lấp đầy cho một chu kỳ:
3000 m 3 / ng
VF =
= 375 m3
8 ck/ng

4.19.3.

Xác định kích thước bể

Ta có :
Tổng lượng SS dòng vào = tổng lượng SS sau lắng
VT X = V S XS
Trong đó:
-

VT : tổng lưu lượng của 1 bể , m3

-

X : nồng độ MLSS trong dòng vào, X = 3500 mg/l

-

VS : thể tích bùn lắng sau khi rút nước, m3

-

XS : nồng độ MLSS trong bùn lắng, mg/l
XS =


(10 3 mg/g)(10 3 ml/l) (10 3 mg/g)(10 3 ml/l)

= 8333,3 g/m3
SVI, ml/g
120 ml/g

VS X
3500
 
= 0,42
VT X S 8333,3

Để đảm bảo SS không ra khỏi bể khi gạn nước, ta tính thêm 20 %
VS
1,2 x 0,42 = 0,5
VT

Ta có : VT = VF + VS

Chọn



VF VS

1
VT VT



VF
1  0,5 = 0,5
VT

VF
= 0,5...
4.19. Bể SBR
Các thông số thiết kế:
Thời gian lưu bùn
c
= 10 – 30 ngày
Tỉ số F/M = 0,04 – 0,1 kg BOD
5
/kg MLVSS.ngày
Tải trọng thể tích L = 0,1 – 0,3 kg BOD
5
/m
3
.ngày
Hàm lượng cặn : MLSS = 2000 – 5000 mg/l
Các thông số đầu vào :
-
Lưu lượng nước thải Q
h
TB
= 3000 m
3
/ng = 125 m
3
/h
-
Hàm lượng BOD đầu vào BOD
5
(vào) = 160 mg/l
-
Cặn lửng đầu vào TSS
vào
= 98 mg/l (gồm 67% cặn thể phân hủy sinh
học)
-
Hàm lượng COD đầu vào COD = 378 mg/l
-
Nước thải khi vào bể Aerotank hàm lượng chất rắn lửng bay hơi
(nồng độ vi sinh vật ban đầu) X
o
= 0
-
Tỷ số giữa lượng chất rắn lơ lững bay hơi (MLVSS) với lượng chất rắn lơ
lửng ( MLSS) trong nước thải là
MLSS
MLVSS
= 0,8 ( độ tro của bùn hoạt tính Z =
0,2)
-
Nồng độ chất rắn lơ lửng bay hơi hay bùn hoạt tính X
TSS
= 3500 mg/l
-
Chỉ số SVI = 120 ml/g
4.19.1. Đặc điểm nước thải cần cho quá trình thiết kế
Hàm lượng COD có khả năng phân hủy sinh học
bCOD = 1,65 (BOD) = 1,65 x 115 mg/l = 190 mg/l
{x}
Hàm lượng COD không có khả năng phân hủy sinh học
nbCOD = 275,4 – 190 = 85,4 mg/l
Hàm lượng TSS
vào
= 98 mg/l
Ta có
8,0
TSS
VSS
VSS
vào
= 0,8 x 98 = 78,4 mg/l
Hàm lượng VSS không phân hủy sinh học là:
Tính toán bể SBR - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tính toán bể SBR - Người đăng: tranhuunghiadhmt7a
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Tính toán bể SBR 9 10 680