Ktl-icon-tai-lieu

Tính toán bộ truyền trục vít

Được đăng lên bởi Dang Anh
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 486 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TÍNH TOÁN THIẾT KẾ BỘ TRUYỀN TRỤC VÍT
Tính toán thiết kế bộ truyền trục vít thực hiện theo trình tự. Thông số đầu vào: công
suất truyền P trên trục vít hoặc bánh vít (hoặc mômen xoắn T), vận tốc góc ω1 và ω2
(hoặc số vòng quay n1 và tỷ số truyền u), điều kiện làm việc bộ truyền.
n1 ω1
=
n2 ω2

1. Xác định tỷ số truyền u =

2. Dự đoán vận tốc trượt vs theo công thức:
vs ≈ 0, 02 ÷ 0, 05)ω1 ≈

(3, 7 ÷ 4, 6)n1 3
T2
105

Chọn vật liệu bánh vít, trục vít, phương pháp chế tạo, nhiệt luyện, cấp chính xác.
3. Xác định ứng suất tiếp xúc cho phép:
a. Bánh vít có răng chế tạo từ đồng thanh thiếc
Vật liệu này có giới hạn bền σ b < 300 MPa , có độ chống dính cao, ứng suất tiếp xúc
cho phép được chọn theo điều kiện chống tróc rỗ bề mặt và được xác định theo công
thức:
[σ H ] = (0, 76 ÷ 0,9)σ b K HLCv

trong đó: σ b - giới hạn bền kéo của vật liệu (bảng 7.8 [1])
Cv - hệ số xét đến ảnh hưởng của vận tốc trượt; K HL - hệ số tuổi thọ.

Hệ số (0, 76 ÷ 0, 9) được chọn theo chiều tăng độ rắn của trục vít. Tích (0, 76 ÷ 0, 9)σ b là
ứng suất cho phép khi N HO = 107 .
Hệ số Cv được xác định theo bảng sau:
Vận tốc trượt vs , (m/s)

≤1

2

3

4

5

6

7

≥8

Cv

1,33

1,21

1,11

1,02

0,95

0,88

0,83

0,8

PGS.TS Nguyễn Hữu Lộc “Cơ sở thiết kế máy” NXB ĐHQG TP HCM

Hệ số tuổi thọ K HL được xác định theo công thức sau:
K HL =

8

107
N HE

trong đó N HE là số chu kỳ làm việc tương đương:
4

N HE

T 
= 60∑  2i  ni ti
 T2 

với: ni , T2i , ti - số vòng quay trong một phút, mômen xoắn trên bánh vít và thời gian làm
việc tính bằng giờ trong chế độ làm việc thứ i.
T2 - mômen lớn nhất trong các giá trị T2i .

Nếu N HE ≥ 2, 6.108 thì ta lấy N HE = 2, 6.108 chu kỳ.
b. Đối với răng của bánh vít chế tạo từ đồng thanh không thiếc ( σ b > 300 MPa )
và bằng gang, ứng suất tiếp xúc cho phép được chọn theo điều kiện tránh dính, phụ thuộc
vào vs (m/s) và [σ H ] không phụ thuộc số chu kỳ ứng suất:
[σ H ] = (276 ÷ 300) − 25vs ,

MPa

c. Đối với bánh vít làm bằng gang
- Trục vít tôi tần số cao: [σ H ] = 200 − 35vs ,
- Trục vít thường hóa:

MPa

[σ H ] = 175 − 35vs ,

MPa

Ứng suất tiếp xúc cho phép kiểm tra khi quá tải:
- Đồng thanh thiếc:

[σ H max ] = 4σ ch

- Đồng thanh không thiếc: [σ H max ] = 2σ ch
- Gang:

[σ H max ] = 1, 65σ bF

trong đó: σ ch - giới hạn chảy; σ bF - giới hạn bền uốn.
PGS.TS Nguyễn Hữu Lộc “Cơ sở thiết kế máy” NXB ĐHQG TP HCM

4. Xác định ứng suất uốn cho phép:
a. Đối với bánh vít bằng đồng thanh quay một chiều
[σ F ] = (0, 25σ ch + 0, 08σ b ) 9

106
N FE

trong đó: σ...
PGS.TS Nguyn Hu Lc “Cơ s thiết kếy” NXB ĐHQG TP HCM
TÍNH TOÁN THIT K B TRUYN TRC VÍT
Tính toán thiết kế b truyn trc vít thc hin theo trình t. Thông s đầu vào: công
sut truyn P trên trc vít hoc bánh vít (hoc mômen xon T), vn tc góc
1
ω
2
ω
(hoc s vòng quay
1
n
và t s truyn u), điu kin làm vic b truyn.
1. Xác định t s truyn
1 1
2 2
n
u
n
ω
ω
= =
2. D đoán vn tc trượt
s
v
theo công thc:
1
3
5
(3,7 4,6)
0,02 0,05)
10
s
n
v T
ω
÷
÷
Chn vt liu bánh vít, trc vít, phương pháp chế to, nhit luyn, cp chính xác.
3. Xác định ng sut tiếp xúc cho phép:
a. Bánh vít có răng chế to t đồng thanh thiếc
Vt liu này gii hn bn
300
b
MPa
σ
<
, độ chng dính cao, ng sut tiếp xúc
cho phép được chn theo điu kin chng tróc r b mt được xác định theo công
thc:
[ ] (0,76 0,9)
H b HL v
K C
σ σ
= ÷
trong đó:
b
σ
- gii hn bn kéo ca vt liu (bng 7.8 [1])
v
C
- h s xét đến nh hưng ca vn tc trượt;
HL
K
- h s tui th.
H s
(0,76 0,9)
÷
được chn theo chiu tăng độ rn ca trc vít. Tích
(0,76 0,9)
b
σ
÷
ng sut cho phép khi
7
10
HO
N =
.
H s
v
C
được xác định theo bng sau:
Vn tc trượt
s
v
, (m/s)
1 2 3 4 5 6 7
8
v
C
1,33
1,21
1,11
1,02
0,95
0,88
0,83
0,8
Tính toán bộ truyền trục vít - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tính toán bộ truyền trục vít - Người đăng: Dang Anh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Tính toán bộ truyền trục vít 9 10 292