Ktl-icon-tai-lieu

Tính toán bộ truyền vít me

Được đăng lên bởi Dang Anh
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 243 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Trình tự tính toán bộ truyền vít-đai ốc với ma sát trượt
Số liệu cho trước: Tải trọng Fa, chiều dài làm việc lo, công dụng bộ truyền và điều kiện
làm việc.
Trình tự tính toán:
1- Chọn sơ đồ động và vật liệu bộ truyền. Xác định các giá trị áp suất và ứng suất cho
phép.
2- Tùy vào giá trị và hướng của tải trọng tác dụng chọn biên dạng ren và hệ số ψh.
3- Phụ thuộc vào công dụng bộ truyền chọn kết cấu đai ốc: nguyên, rời, hai nửa và chọn hệ
số ψH.
4- Xác định đường kính trung bình ren từ điều kiện bền mòn cặp ren vít theo công thức
(8.10). Chọn các thông số ren theo tiêu chuNn theo phụ lục 7.1 - 7.3 sách BT Chi tiết máy.
5- Kiểm tra điều kiện tự hãm (γ < ρ’). Xác định số mối ren z1.
6- Chọn số vòng ren đai ốc z từ công thức (8.9) và chọn các thông số cuối cùng cho ren.
7- Xác định hiệu suất bộ truyền, công suất yêu cầu, chọn động cơ và tỷ số truyền. Xác định
mômen xoắn và lực dọc trục trên chi tiết dẫn động.
8- Vẽ kết cấu sơ bộ.
9- Tính toán độ bền các chi tiết bộ truyền.
10- Kiểm tra vít theo độ ổn định.
11- Tính kích thước đai ốc.

PGS.TS Nguyễn Hữu Lộc “Cơ sở thiết kế máy” NXB ĐHQG TP HCM

...
PGS.TS Nguyn Hu Lc “Cơ s thiết kế máy” NXB ĐHQG TP HCM
Trình t tính toán b truyn vít-đai c vi ma sát trưt
S liu cho trước: Ti trng F
a
, chiu dài làm vic l
o
, công dng b truyn điu kin
làm vic.
Trình t tính toán:
1- Chn sơ đồ động vt liu b truyn. c định các giá tr áp sut ng sut cho
phép.
2- Tùy vào giá tr và hướng ca ti trng tác dng chn biên dng ren và h s ψ
h
.
3- Ph thuc vào công dng b truyn chn kết cu đai c: nguyên, ri, hai na và chn h
s ψ
H
.
4- Xác định đường kính trung bình ren t điu kin bn mòn cp ren vít theo công thc
(8.10). Chn các thông s ren theo tiêu chuNn theo ph lc 7.1 - 7.3 sách BT Chi tiết máy.
5- Kim tra điu kin t hãm (γ < ρ’). Xác định s mi ren z
1
.
6- Chn s vòng ren đai c z t công thc (8.9) và chn các thông s cui cùng cho ren.
7- Xác định hiu sut b truyn, công sut yêu cu, chn động cơ t s truyn. Xác định
mômen xon lc dc trc trên chi tiết dn đng.
8- V kết cu sơ b.
9- Tính toán độ bn các chi tiết b truyn.
10- Kim tra vít theo độ n định.
11- Tính kích thước đai c.
Tính toán bộ truyền vít me - Người đăng: Dang Anh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Tính toán bộ truyền vít me 9 10 778