Ktl-icon-tai-lieu

tính toán chỉ tiêu cho công tác khoan nổ mìn

Được đăng lên bởi Oja Tat Thanh
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 543 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Gi¶i tr×nh tÝnh to¸n lß xuyªn vØa ®¸ vØa 9b-:- VØa 12 møc +30
( sö dông thuèc næ nhò tu¬ng dïng cho lß ®¸)

1./ TÝnh to¸n mét sè chØ tiÕu cho c«ng t¸c khoan næ m×n.

a./ ThiÕt bÞ khoan:
C¨n cø vµo ®iÒu kiÖn thiÕt bÞ cña C«ng ty ta chän thiÕt bÞ khoan lµ m¸y khoan khÝ Ðp
do trung quèc s¶n suÊt cã ®Æc tÝnh kü thuËt nh sau:
- Lu lîng : 8 m3/ phót
- ¸p lùc c«ng t¸c: 7¸t
- C«ng xuÊt ®éng c¬: 40kW
b./ ChiÒu s©u lç khoan. Llk  r (m) .
Klk
Trong ®ã : Llk – ChiÒu s©u lç khoan.
r
– TiÕn ®é mét chu kú 1,0
Klk – HÖ sè sö dông lç khoan Klk = 0,80
Thay sè: Llk = 1,230
c./ ChØ tiªu thuèc næ ®¬n vÞ:
* ChØ tiªu thuèc næ ®¬n vÞ tÝnh.
ChØ tiªu thuèc næ ®¬n vÞ ®îc tÝnh theo c«ng thøc:
q= 0,4 . m.e  0,2 f 

1
s

 2 (kg/m3).

Trong ®ã:
m – hÖ sè phô thuéc vµo mÆt tho¸ng tù do ; m = 1
e HÖ sè phô thuéc vµo kh¶ n¨ng c«ng næ cña thuèc næ, víi
Thuèc næ nhò tu¬ng lß ®¸ e=525/ 320, e= 1,64
f – HÖ sè kiªn cè cña c¸t kÕt : f =8
S – DiÖn tÝch g¬ng lß : S = 9,8 m2
Thay sè ta cã: q = 1,65 kg/m3
Lîng thuèc næ cho mét ®ît næ:
Q = q.v ( kg)
Trong ®ã:
v – ThÓ tÝch cho mét ®ît næ m×n = 1,0 x 9,8 = 9,8 m3.
Thay sè ta cã : Q = 1,65 x 9,8 = 16,2 kg.
Sè lç m×n trªn g¬ng lß ®îc tÝnh theo c«ng thøc:
1,27 xqxSd
N 
(lç)
d 2 xax
Trong ®ã: N- sè lç m×n trªn g¬ng lß.
a – HÖ sè n¹p thuèc næ trong lç m×n a = 0,5
d - §êng kÝnh thái thuèc d = 0,036m.
 - MËt ®é thuèc næ  = 1100kg/m3.
Thay sè ta cã N = 29 lç
Gi¶i tr×nh tÝnh to¸n lß xuyªn vØa ®¸ vØa 9b-:- VØa 12 møc +30
1./ TÝnh to¸n mét sè chØ tiÕu cho c«ng t¸c khoan næ m×n.

a./ ThiÕt bÞ khoan:
C¨n cø vµo ®iÒu kiÖn thiÕt bÞ cña C«ng ty ta chän thiÕt bÞ khoan lµ m¸y khoan khÝ Ðp
do trung quèc s¶n suÊt cã ®Æc tÝnh kü thuËt nh sau:
- Lu lîng : 8 m3/ phót
- ¸p lùc c«ng t¸c: 7¸t
- C«ng xuÊt ®éng c¬: 40kW
1

b./ ChiÒu s©u lç khoan. Llk  r (m) .
Klk
Trong ®ã : Llk – ChiÒu s©u lç khoan.
r
– TiÕn ®é mét chu kú 1,0
Klk – HÖ sè sö dông lç khoan Klk = 0,85
Thay sè: Llk = 1,23
c./ ChØ tiªu thuèc næ ®¬n vÞ:
* ChØ tiªu thuèc næ ®¬n vÞ tÝnh.
ChØ tiªu thuèc næ ®¬n vÞ ®îc tÝnh theo c«ng thøc:
q= 0,4 . m.e  0,2 f 

1
s

 2 (kg/m3).

Trong ®ã:
m – hÖ sè phô thuéc vµo mÆt tho¸ng tù do ; m = 1
e HÖ sè phô thuéc vµo kh¶ n¨ng c«ng næ cña thuèc næ, víi
Thuèc næ EMULEX 180 e=525/ 467 , e= 1,12
f – HÖ sè kiªn cè cña c¸t kÕt : f =8
S – DiÖn tÝch g¬ng lß : S = 9,8 m2
Thay sè ta cã: q = 1,12 kg/m3
Lîng thuèc næ cho mét ®ît næ:
Q = q.v ( kg)
Trong ®ã:
v – ThÓ tÝch cho mét ®ît næ m×n = 1,0 x 9,8 = 9,8 m3.
Thay sè ta cã : Q = 1,12 x 9,8 = 11 kg.
Sè lç m×n trªn g¬ng lß ®îc tÝnh t...
Gi¶i tr×nh tÝnh to¸n lß xuyªn vØa ®¸ vØa 9b-:- VØa 12 møc +30
( sö dông thuèc næ nhò tu¬ng dïng cho lß ®¸)
1./ TÝnh to¸n mét sè chØ tiÕu cho c«ng t¸c khoan næ m×n.
a./ ThiÕt bÞ khoan:
C¨n vµo ®iÒu kiÖn thiÕt cña C«ng ty ta chän thiÕt khoan m¸y khoan khÝ Ðp
do trung quèc s¶n suÊt cã ®Æc tÝnh kü thuËt nh sau:
- Lu lîng : 8 m3/ phót
- ¸p lùc c«ng t¸c: 7¸t
- C«ng xuÊt ®éng c¬: 40kW
b./ ChiÒu s©u lç khoan.
)(m
Klk
r
Llk
.
Trong ®ã : Llk – ChiÒu s©u lç khoan.
r – TiÕn ®é mét chu kú 1,0
Klk – HÖ sè sö dông lç khoan Klk = 0,80
Thay sè: Llk = 1,230
c./ ChØ tiªu thuèc næ ®¬n vÞ:
* ChØ tiªu thuèc næ ®¬n vÞ tÝnh.
ChØ tiªu thuèc næ ®¬n vÞ ®îc tÝnh theo c«ng thøc:
q= 0,4 . m.e
2
1
2,0
s
f
(kg/m
3
).
Trong ®ã:
m – hÖ sè phô thuéc vµo mÆt tho¸ng tù do ; m = 1
e HÖ sè phô thuéc vµo kh¶ n¨ng c«ng næ cña thuèc næ, víi
Thuèc næ nhò tu¬ng lß ®¸ e=525/ 320, e= 1,64
f – HÖ sè kiªn cè cña c¸t kÕt : f =8
S – DiÖn tÝch g¬ng lß : S = 9,8 m2
Thay sè ta cã: q = 1,65 kg/m3
Lîng thuèc næ cho mét ®ît næ:
Q = q.v ( kg)
Trong ®ã:
v – ThÓ tÝch cho mét ®ît næ m×n = 1,0 x 9,8 = 9,8 m3.
Thay sè ta cã : Q = 1,65 x 9,8 = 16,2 kg.
Sè lç m×n trªn g¬ng lß ®îc tÝnh theo c«ng thøc:
xaxd
xqxSd
N
2
27,1
(lç)
Trong ®ã: N- sè lç m×n trªn g¬ng lß.
a – HÖ sè n¹p thuèc næ trong lç m×n a = 0,5
d - §êng kÝnh thái thuèc d = 0,036m.
- MËt ®é thuèc næ = 1100kg/m3.
Thay sè ta cã N = 29 lç
Gi¶i tr×nh tÝnh to¸n lß xuyªn vØa ®¸ vØa 9b-:- VØa 12 møc +30
1./ TÝnh to¸n mét sè chØ tiÕu cho c«ng t¸c khoan næ m×n.
a./ ThiÕt bÞ khoan:
C¨n vµo ®iÒu kiÖn thiÕt cña C«ng ty ta chän thiÕt khoan m¸y khoan khÝ Ðp
do trung quèc s¶n suÊt cã ®Æc tÝnh kü thuËt nh sau:
- Lu lîng : 8 m3/ phót
- ¸p lùc c«ng t¸c: 7¸t
- C«ng xuÊt ®éng c¬: 40kW
1
tính toán chỉ tiêu cho công tác khoan nổ mìn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tính toán chỉ tiêu cho công tác khoan nổ mìn - Người đăng: Oja Tat Thanh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
tính toán chỉ tiêu cho công tác khoan nổ mìn 9 10 929