Ktl-icon-tai-lieu

Tính tóan cốt thép

Được đăng lên bởi Quang Tèo
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 534 lần   |   Lượt tải: 0 lần
6. Tính toán cốt thép
6.1. Tính toán cốt thép cho dầm
Đối với dầm tính toán tại 3 tiết diện (hai gối và giữa nhịp), chọn mômen lớn nhất ở nhịp
Mmax và ở gối Mmin, |Q|max để tính toán cốt thép.
Đối với dầm, sàn đổ toàn khối, khi tác dụng của mômen gây nén cho bản cánh thì ta kể
đến ảnh hưởng của bản cánh trong tính toán và khi bản cánh chịu kéo thì bỏ qua ảnh hưởng
bản cánh.
a. Tính cốt thép dọc
-Với cấp độ bền bêtông B20 (tương đương M250) cốt thép CII tra bảng:R= 0,429, R = 0,623.
- Với tiết diện có cánh nằm trong vùng kéo Tính theo tiết diện chữ nhật (b×h):
-Chọn mô men lớn nhất để tính toán : Mmax = ? (KN.m)
+ Giả thiết a =(3÷6)cm ho h a
m

+Tính

=

M
Rb .b.h02

=

Nếu m>R Tăng kích thước tiết diện (tăng chiều cao h).
Nếu mR Tra bảng hoặc tính  0,5.(1 1 2.m )
  1 

1  2 m

+Tính As =

=
 .Rb .b.h0

Rs

(cm2)


+Kiểm ta hàm lượng cốt thép

As
b.h0

. 100% = ? ≥

 min 0.1

%



Chọn thép:
- Với tiết diện có cánh nằm trong vùng nén tính toán theo tiết diện chữ T:
+ Xác định vị trí trục trung hoà:
Mf = Rb . b’f . hf’ .(h0 – 0,5h’f )
Trường hợp MMf: Trục trung hoà qua cánh

vuøng beâ toâng
chòu neùn

b'f
h'f
Sc

h

b

truïc trung hoøa

Sc

h

M

Sc

M

Sc

+

truïc trung hoøa

h'f

b

chòu neùn
vuøng beâ toâng

b'f

Tính theo tiết diện chữ nhật b'fh
Bề rộng vùng cánh b'f 2Sc b
Với S c là độ vương của cánh lấy giá trị nhỏ nhất trong các giá trị sau:
+ 1.L /6 (L: nhịp dầm)
+ 6h'f
+ 1/2 khoảng cách thông thủy giữa các dầm dọc

Trường hợp M >Mf: Trục trung hoà qua sườn:

vuøng beâ toâng
chòu neùn

b'f

b

h'f
Sc

h

Sc
truïc trung hoøa

h

M

hf'
b'f

Tính theo tiết diện chữ T
+ Giả thiết a =(3÷6)cm h0 h a
M  Rb .( b 'f  b).h 'f .( h0  0,5.h 'f )

+Tính

Rb .b.h02

=

Sc

+

b

m

truïc trung hoøa
Sc

=

chòu neùn
vuøng beâ toâng

M

_

_

Nếu m> R Tăng kích thước tiết diện (tăng
chiều cao h).

Nếu m RTra bảng hoặc tính 

+Tính As =

Rb
.
RS

[

b.h0



(b 'f  b).h 'f



+Kiểm ta hàm lượng cốt thép

1  2. m





As
b.h0

. 100% = ? ≥

 min 0.1

%

+Chọn thép

Với trường hợp tiết diện chỉ có cánh ở 1 bên thì:

h

b

b

b

Tính như tiết diện chữ nhật b h (bỏ qua sự làm việt của cánh)
- Khi chiều cao của dầm hd  650 mm thì ta đặt thêm cốt thép phụ vào mặt bên của tiết
diện dầm. Các cốt thép này chịu các ứng suất do co ngót và nhiệt độ và giữ cho khung cốt
thép không bị lệch khi thi công.
Cốt thép dọc trong dầm được tính toán dựa trên cơ sở lý thuyết trên và được lập
thành...
6. Tính toán ct thép
6.1. Tính toán cốt tp cho dầm
Đối vi dầm tính toán tại 3 tiết diện (hai gối và giữa nhịp), chọnmen lớn nhất nhịp
M
max
và gối M
min
, |Q|
max
đ tính toán cốt tp.
Đối với dầm, n đổ toàn khối, khi tác dụng của mômen gây nén cho bản cánh thì ta k
đến ảnh hưởng của bản cánh trong tính toán và khi bản cánh chịu kéo thì bỏ qua ảnh hưởng
bn cánh.
a. nh cốt thép dc
-Vi cp đ bn bêtông B20 (tương đương M250) ct thép CII tra bng:
R
= 0,429,
R
= 0,623.
- Với tiết diện có cánh nằm trong vùng kéo nh theo tiết diện chnhật (h):
-Chọn men lớn nhất để tính toán : M
max
= ? (KN.m)
+ Githiết a =(6)cm h
o
 h a
+Tính
m
=
2
0
.. hbR
M
b
=
Nếu
m
>
R
Tăng kích thưc tiết din (tăng chiu cao h).
Nếu
m
R
Tra bng hoc tính
0,5.(1 1 2.
m
)
m
211
=
+Tính A
s
=
s
b
R
hbR
0
...
(cm
2
)
+Kiểm ta hàm lượng cốt thép
0
.hb
A
s
. 100% = ? ≥
1.0
min
%
Chọn thép:
- Với tiết diện có cánh nằm trong vùng nén tính toán theo tiết diện chT:
+ Xác đnh vị trí trục trung hoà:
M
f
= R
b
. b
f
. h
f
.(h
0
0,5h
f
)
Trường hợp M

M
f
: Trục trung hoà qua cánh
Tính tóan cốt thép - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tính tóan cốt thép - Người đăng: Quang Tèo
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
Tính tóan cốt thép 9 10 35