Ktl-icon-tai-lieu

Tính toán đèn

Được đăng lên bởi trannam368jsc
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 222 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Lo¹i ®Ìn vµ n¬i sö dông L/H bè trÝ nhiÒu d·y L/H bè trÝ mét d·y
Tèt nhÊt Tèt nhÊt
2.3 3.2 1.9 2.5
1.8 2.5 1.8 2
ChiÕu s¸ng c¬ quan, v¨n phßng 1.6 1.8 1.5 1.8
B¶ng 5.2 : HÖ sè dù tr÷
HÖ sè dù tr÷
§Ìn tuýp
Phßng nhiÒu bôi khãi tro må hãng 4 2
Phßng cã møc bôi, khãi, må hãng trung b×nh 3 1.8
Phßng Ýt bôi, khãi, tro må hãng 2 1.5
B¶ng 5.3 §é räi tiªu chuÈn cña c¸c khu vùc chiÕu s¸ng E
TÝnh chÊt cña khu vùc lµm viÖc
Phßng thÝ nghiÖm
Phßng lµm viÖc yªu cÇu ®é s¸ng cao
Khu vùc yªu cÇu møc s¸ng thÊp
CÇu thang nhµ cÇu
Th«ng sè kÜ thuËt cña ®Ìn huúnh quang
C«ng suÊt ®iÖn ¸p
30 220 1230
1080
40 220 1720
1520
Th«ng sè kÜ thuËt cña ®Ìn sîi ®èt
C«ng xuÊt (w)
110v 220v
15 124 111
25 222 197
45 376 336
60 670 506
75 904 684
100 1327 1004
150 2217 1722
B¶ng 5.1 TØ sè L/H hîp lÝ cho c¸c ®èi t îng chiÕu s¸ng
Max cho
cho phÐp
Max cho
cho phÐp
ChiÕu s¸ng nhµ x ëng dïng chao mê hoÆc
s¾t tr¸ng kÏm
ChiÕu s¸ng nhµ x ëng dïng chao v¹n n¨ng
TÝnh chÊt m«i tr êng
Sè lÇn lau bãng
Ýt nhÊt mét th¸ng
Ph©n x ëng yªu cÇu ®é s¸ng cao
Nhµ x ëng cã yªu cÇu chiÕu s¸ng trung b×nh
C¸c phong lµm viÖc yªu ®é s¸ng b×nh th êng
§ êng ®i l¹i vËn chuyÓn chÝnh trong xÝ nghiÖp
Quang th«ng F
lumen víi ®Ìn
¸nh s¸ng tr¾ng
Quang th«ng F lumen
®Ìn ¸nh s¸ng ban ngµy
Quang th«ng F lumen víi ®Ìn
¸nh s¸ng tr¾ng
Tính toán đèn - Trang 2
Tính toán đèn - Người đăng: trannam368jsc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Tính toán đèn 9 10 9