Ktl-icon-tai-lieu

Tính toán Động cơ đốt trong - Chương 5 * Tính toán cơ cấu phân phối khí

Được đăng lên bởi c4b-bkdn
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 4297 lần   |   Lượt tải: 20 lần
5-1

Tính toán Động cơ đốt trong - Chương 5 * Tính toán cơ cấu phân phối khí

Chương 5

Tính toán Cơ cấu phân phối khí
5.1. Xác định các thông số cơ bản của cơ cấu phân phối khí.
5.1.1. Xác định tỷ số truyền của cơ cấu phân phối khí:
Trên hình (5-1), tại một thời điểm nào đó con đội nâng được một đoạn Sc thì
xupáp nâng được một đoạn Sx, khi đó tỷ số truyền của cơ cấu:
i=

Sx v x
=
Sc v c

Thường lx > lc và bố trí nằm ngang nên coi nó luôn vuông góc với đường tâm
xilanh (góc lắc con đội bé).

v x lx
=
v d lc
Trong đó:

vd: Vận tốc vòng của đòn bẩy phía tiếp xúc với đũa đẩy
vx:

Vận tốc xupáp

vc:

Vận tốc con đội.

Chiếu vd và vc lên đường tâm đũa đẩy ta có vd' và vc' coi vd' ≈ vc' ta có:
Vñ

ψ
V ñ'
/
vd = vd

lc

lx

Từ công thức trên rút ra:
i =

l x cos ϕ
l c cos ψ

(5-1)

Tỷ số truyền i thường nằm
trong phạm vi i = 1,2 ÷ 1,5

Sx

c
V c Vϕ'

1
1
cos ϕ
/
= vc
= vc
cos ψ
cos ψ
cos ψ

Sc

Vx

Hình 5.1 Sơ đồ tính tỷ số truyền cơ cấu phân
phối khí

Khi làm việc i thay đổi theo vị
trí làm việc (ϕ và ψ) nhưng thay đổi
không đáng kể vì ϕ và ψ bé. Khi tính
lấy với giá trị i ứng với vị trí con đội
nâng 1/2 hành trình.
Khi con đội, xupáp, đũa đẩy bố
trí thẳng đứng, cánh tay đòn của đòn
bẩy nằm ngang thì i =

lx
.
lc

Trần Thanh Hải Tùng, Bộ môn Máy động lực, Khoa Cơ khí giao thông, ĐHBK ĐN

5-2

Tính toán Động cơ đốt trong - Chương 5 * Tính toán cơ cấu phân phối khí

5.1.2. Xác định tiết diện lưu thông và trị số "thời gian - tiết diện"
5.1.2.1. Tiết diện lưu thông của xupáp:

dh

e

α=0

dth

h'

h'

h

α

α=30

a)

α=45

dh
d1=dh+2e
c)

b)
Hình 5.2 Tiết diện lưu thông của xu páp

Khi tính toán tiết diện lưu thông ta thường giả thiết dòng khí đi qua họng đế
xupáp là ổn định, coi dòng khí nạp, thải có tốc độ bình quân và tốc độ pittông không
đổi.
Căn cứ vào giả thiết tính ổn định, liên tục của dòng khí ta có thể xác định được
tốc độ khí qua họng xupáp:
v kh =

v p Fp
i fh

= vp

D2
i d2
h

m/s

(5-2)

vkh:Tốc độ trung bình của dòng khí qua họng đế (m/s); fh:Tiết diện lưu thông
của họng đế xupáp (m2); dh: Đường kính họng đế xupáp (hình 5.2); i: Số xupáp; vp:
Vận tốc trung bình của piston; Fp: Diện tích đỉnh piston.
Qua tính toán và thực nghiệm tốc độ của dòng khí nạp ở chế độ toàn tải vkhn.
vkhn = 40 ÷ 115 m/s (ôtô, máy kéo); vkhn = 30 ÷ 80 m/s (tàu thuỷ, tĩnh tại);
Tốc độ càng cao, tổn thất càng lớn, tuy nhiên đối với động cơ xăng do yêu cầu
việc hình thành hỗn hợp, tốc độ khí nạp phải lớn hơn 40 m/s, nếu bé hơn quá trình bốc
hơi của xăng và hoà trộn hơi xăng với k...
Tính toán Động cơ đốt trong - Chương 5 * Tính toán cơ cu phân phi khí 5-1
Trn Thanh Hi Tùng, B môn Máy động lc, Khoa Cơ khí giao thông, ĐHBK ĐN
Chương 5
Tính toán Cơ cu phân phi khí
5.1. Xác định các thông s cơ bn ca cơ cu phân phi khí.
5.1.1. Xác định t s truyn ca cơ cu phân phi khí:
Trên hình (5-1), ti mt thi đim nào đó con đội nâng được mt đon S
c
thì
xupáp nâng được mt đon S
x
, khi đó t s truyn ca cơ cu:
c
x
c
x
v
v
S
S
i ==
Thường l
x
> l
c
và b trí nm ngang nên coi nó luôn vuông góc vi đường tâm
xilanh (góc lc con đội bé).
c
x
d
x
l
l
v
v
=
Trong đó: v
d
: Vn tc vòng ca đòn by phía tiếp xúc vi đũa đẩy
v
x
: Vn tc xupáp
v
c
: Vn tc con đội.
Chiếu v
d
và v
c
lên đường tâm đũa đẩy ta có v
d
' và v
c
' coi v
d
' v
c
' ta có:
ψ
=
cos
1
vv
/
dd
=
ψcos
1
v
/
c
=
ψ
ϕ
cos
cos
v
c
T công thc trên rút ra:
ψ
ϕ
=
cos
cos
l
l
i
c
x
(5-1)
T s truyn i thường nm
trong phm vi i = 1,2 ÷ 1,5
Khi làm vic i thay đổi theo v
trí làm vic (ϕψ) nhưng thay đổi
không đáng kϕψ bé. Khi tính
ly vi giá tr i ng vi v trí con đội
nâng 1/2 hành trình.
Khi con đội, xupáp, đũa đẩy b
trí thng đứng, cánh tay đòn ca đòn
by nm ngang thì
c
x
l
l
i =
.
Sx
l
c
V
ñ
'
V
ñ
V
c
'
V
c
S
c
ϕ
ψ
l
x
V
x
Hình 5.1 Sơ đồ tính t s truyn cơ cu phân
phi khí
Tính toán Động cơ đốt trong - Chương 5 * Tính toán cơ cấu phân phối khí - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tính toán Động cơ đốt trong - Chương 5 * Tính toán cơ cấu phân phối khí - Người đăng: c4b-bkdn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
Tính toán Động cơ đốt trong - Chương 5 * Tính toán cơ cấu phân phối khí 9 10 212