Ktl-icon-tai-lieu

Tính toán Động cơ đốt trong- Chương 8 * Tính toán Hệ thống làm mát

Được đăng lên bởi c4b-bkdn
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 4072 lần   |   Lượt tải: 6 lần
Tính toán Động cơ đốt trong- Chương 8 * Tính toán Hệ thống làm mát

8-1

Chương 8

Tính toán hệ thống làm mát động cơ
8.1. Tính toán hệ thống làm mát bằng nước:

8.1.1. Xác định lượng nhiệt từ động cơ truyền cho nước làm mát:
Nhiệt độ từ động cơ truyền cho nước làm mát có thể coi gần bằng số nhiệt
lượng đưa qua bộ tản nhiệt truyền vào không khí, lượng nhiệt truyền cho hệ thống làm
mát của động cơ xăng chiếm khoảng 20 ÷ 30%, còn của động cơ điêden chiếm khoảng
15 ÷ 25% tổng số nhiệt lượng do nhiên liệu toả ra. Nhiệt lượng Qlm có thể tính theo
công thức kinh nghiệm sau đây:
Qlm = q’lm Ne,

(J/s) ;

(8-1)

Trong đó: q’lm- Lượng nhiệt truyền cho nước làm mát ứng một đơn vị công suất
trong 1 đơn vị thời gian (J/kW.s);
Đối với động cơ xăng:
q’lm = 1263 ÷ 1360 J/kW.s (1300 ÷ 860 kcal/ml.h)
Đối với động cơ điêden:
q’lm = 1180 ÷ 1138 J/kW.s (760 ÷ 720 kcal/ml.h).
Có trị số Qlm, ta có thể xác định được lượng nước Glm tuần hoàn trong hệ thống
trong 1 đơn vị thời gian:
G1m =

Q 1m
C n ∆t n

(8-2)

Trong đó :
Cn - Tỷ nhiệt của nước làm mát (J/kg.độ );
Nước: Cn = 4187 J/kgđộ (1,0 kcal/kg.độ ),
Êtylen glucon Cn = 2093J/kgđộ (0,5kcal/kg. độ).
∆tn

- Hiệu nhiệt độ nước vào và ra bộ tản nhiệt:

Với động cơ ô tô máy kéo ∆tn = 5 ÷ 100C.
Với động cơ tàu thuỷ ∆tn = 5 ÷ 200C khi dùng với hệ thống làm mát hở và 7 ÷
15 C với hệ thống kín.
0

Tính toán hệ thống làm mát thường tính ở chế độ công suất cực đại.
8.1.2. Tính két nước:
Bao gồm việc xác định bề mặt tản nhiệt để truyền nhiệt từ nước ra môi trường
không khí xung quanh.
Xác định kích thước của mặt tản nhiệt trên cơ sở lý thuyết truyền nhiệt.
Truyền nhiệt trong bộ tản nhiệt chủ yếu là đối lưu. Két nước tản nhiệt của động
cơ ô tô máy kéo có một mặt tiếp xúc với nước nóng và mặt kia tiếp xúc với không khí.
TS Trần Thanh Hải Tùng, Bộ môn Máy động lực, Khoa Cơ khí Giao thông

Tính toán Động cơ đốt trong- Chương 8 * Tính toán Hệ thống làm mát

8-2

Do đó truyền nhiệt từ nước ra không khí là sự truyền nhiệt từ môi chất này đến môi
chất khác qua thành mỏng. Như vậy quá trình truyền nhiệt có thể phân ra làm ba giai
đoạn ứng với ba phương trình truyền nhiệt sau:
- Từ nước đến mặt thành ống bên trong:
Qlm = α1 F1 (tn - tδ1),

J/s;

(8-3)

- Qua thành ống :
Qtm = λ.F1 (tδ1- tδ2)/δ

J/s;

(8-4)

- Từ mặt ngoài của thành ống đến không khí :
Qlm= α2 F2 (tδ2 - tkk),

J/s;

(8-5)

Trong đó :
Qlm − Nhiệt lượng của động cơ truyền cho nước làm mát bằng nhiệt lượng do
nước dẫn qua bộ tản nhiệt (J/s);
α1 − Hệ số tản nhiệt từ nước làm mát đến thà...
TS Trn Thanh Hi Tùng, B môn Máy động lc, Khoa Cơ khí Giao thông
Tính toán Động cơ đốt trong- Chương 8 * Tính toán H thng làm mát 8-1
Chương 8
Tính toán h thng làm mát động cơ
8.1. Tính toán h thng làm mát bng nước:
8.1.1. Xác định lượng nhit t động cơ truyn cho nước làm mát:
Nhit độ t động cơ truyn cho nướcm mát có th coi gn bng s nhit
lượng đưa qua b tn nhit truyn vào không khí, lượng nhit truyn cho h thng làm
mát ca động cơ xăng chiếm khong 20 ÷ 30%, còn ca động cơ điêden chiếm khong
15 ÷ 25% tng s nhi
t lượng do nhiên liu to ra. Nhit lượng Q
lm
có th tính theo
công thc kinh nghim sau đây:
Q
lm
= q’
lm
N
e
, (J/s) ; (8-1)
Trong đó: q’
lm
- Lượng nhit truyn cho nước làm mát ng mt đơn v công sut
trong 1 đơn v thi gian (J/kW.s);
Đối vi động cơ xăng:
q’
lm
= 1263 ÷ 1360 J/kW.s (1300 ÷ 860 kcal/ml.h)
Đối vi động cơ điêden:
q’
lm
= 1180 ÷ 1138 J/kW.s (760 ÷ 720 kcal/ml.h).
Có tr s Q
lm
, ta có th xác định được lượng nước G
lm
tun hoàn trong h thng
trong 1 đơn v thi gian:
nn
m1
m1
tC
Q
G
= (8-2)
Trong đó :
C
n
- T nhit ca nước làm mát (J/kg.độ );
Nước: C
n
= 4187 J/kgđộ (1,0 kcal/kg.độ ),
Êtylen glucon C
n
= 2093J/kgđộ (0,5kcal/kg. độ).
t
n
- Hiu nhit độ nước vào và ra b tn nhit:
Vi động cơ ô tô máy kéo t
n
= 5 ÷ 10
0
C.
Vi động cơ tàu thu t
n
= 5 ÷ 20
0
C khi dùng vi h thng làm mát h và 7 ÷
15
0
C vi h thng kín.
Tính toán h thng làm mát thường tính chế độ công sut cc đại.
8.1.2. Tính két nước:
Bao gm vic xác định b mt tn nhit để truyn nhit t nước rai trường
không khí xung quanh.
Xác định kích thước ca mt tn nhit trên cơ s lý thuyết truyn nhit.
Truyn nhit trong b tn nhit ch yếu là đối lưu. Két n
ước tn nhit ca động
cơ ô tô máy kéo có mt mt tiếp xúc vi nước nóng và mt kia tiếp xúc vi không khí.
Tính toán Động cơ đốt trong- Chương 8 * Tính toán Hệ thống làm mát - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tính toán Động cơ đốt trong- Chương 8 * Tính toán Hệ thống làm mát - Người đăng: c4b-bkdn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Tính toán Động cơ đốt trong- Chương 8 * Tính toán Hệ thống làm mát 9 10 878