Ktl-icon-tai-lieu

Tính toán Giàn phun mưa

Được đăng lên bởi buihuubinhvcg-gmail-com
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 975 lần   |   Lượt tải: 4 lần
1. Tính dieän tích daøn möa
Dieän tích maët baèng daøn möa ñöôïc tính theo coâng thöùc:
F

ngaøy
Qmax
14.000

 58,33m 2
qm
24  10

Trong ñoù:


Cöôøng ñoä töôùi, qm = 5  10 m3/m2.h . Choïn qm = 10 m3/m2.h

Chia daøn möa thaønh 6 ngaên, dieän tích moãi ngaên:
f 

F 58,33

 7,29m 2
N
8

Choïn kích thöôùc moãi ngaên cuûa daøn möa:B x L= 2,2 x 3,4 = 7,48 m2.
Löu löôïng qua moãi ngaên:
q

ngaøy
Qmax
14.000

 72,92m 3 / h  0,02m3 / s
24  8 24  8

2. Tính chieàu cao daøn möa
H dm H fm  H vl  H n

Trong ñoù:


Hfm: Chieàu cao töø lôùp vaät lieäu thöù nhaát ñeán daøn phun. Choïn Hfm = 0,5m.



Hvl: Chieàu cao vaät lieäu tieáp xuùc. Daøn möa thieát keá coù 3 saøn, vôùi khoaûng caùch
0,6m (naèm trong khoaûng töø 0,5-0,6m). Treân moãi saøn ñaët vaät lieäu tieáp xuùc laø
than coác daïng cuïc coù ñöôøng kính d = 29mm, dieän tích beà maët ñôn vò:
110m3/m2. Moãi lôùp vaät lieäu tieáp xuùc coù chieàu daøy 0,3m.
Hvl = 2x0,6 + 3x0,3 = 2,1m.



Hn: Chieàu cao ngaên thu nöôùc, choïn Hn = 0,6m

Chieàu cao cuûa daøn möa:
H dm  0,5  2,1  0,6  3,2m
3. Tính haøm löôïng CO2 vaø O2 sau khi laøm thoaùng baèng daøn möa
Noàng ñoä CO2 trong nöôùc ngaàm, ñöôïc tính theo coâng thöùc:

Co 

44  K
44  1,3
 1,6  CFe2 
pH




4,52.10 7  10(6
K1  10

0,022 )

 1,6  7,26  101,55mg / L

Trong ñoù:


K: Ñoä kieàm trong nöôùc ngaàm, K = 65mg CaCO3/L = 1,3 meq/L.



: Löïc ion cuûa dung dòch:  0,000022 P , P : Toång haøm löôïng muoái(mg/L),
P 1000   0,022



K1: Haèng soá phaân ly baäc moät cuûa axit cacbonic, t = 30oC K1 = 4,52x 10-7



Laø löôïng CO2 boå sung do thuûy phaân saét taïo ra, cöù 1mg Fe 2+ bò thuûy phaân seõ taïo ra
1,6mg CO2 vaø laøm giaûm ñoä kieàm moät löôïng laø 0,036meq/L

Noàng ñoä CO2 sau quaù trình laøm thoaùng baèng daøn möa ñöôïc tính theo coâng thöùc:
C  C0  K  CS  C0 
Trong ñoù:


C CO2 : Haøm löôïng CO2 coù trong nguoàn nöôùc



CS: Noàng ñoä CO2 baõo hoøa trong nöôùc, CS =1 .



K: Heä soá hieäu quaû cuûa quaù trình trao ñoåi khí, K 1  e K 2t .Ñoái vôùi khí CO2, K
= 0,25 – 0,35.

 Noàng ñoä CO2 sau khi ra khoûi mieäng phun tröôùc daøn oáng phun tia ñöôïc
tính theo coâng thöùc:
C1  C0  K  CS  C0  ,

K = 0,25

C1  101,55  0,25   1  101,55   76,41mg / L
 Noàng ñoä CO2 sau khi nöôùc qua saøn tung thöù I:
C 2 C1  K  C S  C1  ,

K = 0,30

C2  76, 41  0,30   1  76,41  53, 79 mg / L
 Noàng ñoä CO2 sau khi nöôùc qua saøn tung thöù II:
C 3 C 2  K  C S  C 2  ,

K = 0,35

C3  53,79  0...
1. Tính dieän tích daøn möa
Dieän tích maët baèng daøn möa ñöôïc tính theo coâng thöùc:
2
max
14.000
58,33
24 10
ngaøy
m
Q
F m
q
Trong ñoù:
Cöôøng ñoä töôùi, q
m
= 5 10 m
3
/m
2
.h . Choïn q
m
= 10 m
3
/m
2
.h
Chia daøn möa thaønh 6 ngaên, dieän tích moãi ngaên:
2
58,33
7,29
8
F
f m
N
Choïn kích thöôùc moãi ngaên cuûa daøn möa:B x L= 2,2 x 3,4 = 7,48 m
2
.
Löu löôïng qua moãi ngaên:
3 3
max
14.000
72,92 / 0,02 /
24 8 24 8
ngaøy
Q
q m h m s
2. Tính chieàu cao daøn möa
nvlfmdm
HHHH
Trong ñoù:
H
fm
: Chieàu cao töø lôùp vaät lieäu thöù nhaát ñeán daøn phun. Choïn H
fm
= 0,5m.
H
vl
: Chieàu cao vaät lieäu tieáp xuùc. Daøn möa thieát keá coù 3 saøn, vôùi khoaûng caùch
0,6m (naèm trong khoaûng töø 0,5-0,6m). Treân moãi saøn ñaët vaät lieäu tieáp xuùc laø
than coác daïng cuïc coù ñöôøng kính d = 29mm, dieän tích beà maët ñôn vò:
110m
3
/m
2
. Moãi lôùp vaät lieäu tieáp xuùc coù chieàu daøy 0,3m.
H
vl
= 2x0,6 + 3x0,3 = 2,1m.
H
n
: Chieàu cao ngaên thu nöôùc, choïn H
n
= 0,6m
Chieàu cao cuûa daøn möa:
0,5 2,1 0,6 3,2
dm
H m
3. Tính haøm löôïng CO
2
vaø O
2
sau khi laøm thoaùng baèng daøn möa
Noàng ñoä CO
2
trong nöôùc ngaàm, ñöôïc tính theo coâng thöùc:
Tính toán Giàn phun mưa - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tính toán Giàn phun mưa - Người đăng: buihuubinhvcg-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Tính toán Giàn phun mưa 9 10 885