Ktl-icon-tai-lieu

Tính toán hệ thống nhiên liệu động cơ xăng dùng bộ chế hoà khí

Được đăng lên bởi c4b-bkdn
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 3589 lần   |   Lượt tải: 24 lần
Tính toán Động cơ đốt trong Chương 6 * Tính toán hệ thống nhiên liệu động cơ xăng dùng bộ chế hoà khí

6-1

Chương 6

Tính toán hệ thống nhiên liệu xăng dùng
BCHK
6.1. Tính toán các bộ phận chính của bộ chế hòa khí
6.1.1. Vật liệu chế tạo các chi tiết chính
Hầu hết các chi tiết bộ chế hòa khí dùng kim loại màu để tránh rỉ.
Thân bộ chế hòa khí: Hợp kim kẽm với thành phần 0,6 ÷ 0,9%Cu; 3,5 ÷ 4,5%
Al; 0,2% Mg; còn lại là Zn, cho phép có không quá 0,12% tạp chất (trong đó khoảng
0,015%Pb), 0,1% Fe, 0,002% Sn, 0,005% Cd. Hợp kim này có ứng suất kéo giới hạn ≥
27000 MN/m2, độ cứng Brinen ≥ 73 ứng với lực ép 9810N và đường kính viên bi là
10mm, trên chiều dài L = 5d (d - đường kính mẫu kéo); độ giãn nở tương đối ≥ 4,2%.
thân bộ chế hòa khí rất phức tạp nên phải dùng phương pháp đúc áp lực.
Phao xăng: Hầu hết chế tạo bằng đồng thanh, hiện nay có xu hướng dùng chất
dẻo polycaprolactam hoặc nhựa tổng hợp MCH vì hai loại này đảm bảo cho phao đạt
chất lượng tốt. Phao làm bằng chất dẻo giảm được thể tích của phao từ đó giảm được
thể tích buồng phao (vẫn đảm bảo sức ép lên van kim), sức bền cơ học tốt hơn, giá
thành chế tạo thấp hơn (khoảng 2 ÷ 2,5 lần so với đồng thanh). Ngoài ra người ta còn
dùng chất dẻo làm họng và vài chi tiết của bộ chế hòa khí.
Các gíc-lơ, thân van kim, pittông... thường làm bằng đồng thanh ΛC59.
Bướm gió và bướm ga làm bằng các lá đồng thanh Λ63.
Thân buồng hỗn hợp đúc bằng gang xám C 18-36 hoặc C 21-14.
6.1.2. Buồng hỗn hợp
6.1.2.1. Tính đường kính buồng hỗn hợp
Đường kính buồng hỗn hợp là kích thước cơ bản và quan trọng, dựa vào đường
kính này để chọn bộ chế hòa khí cho động cơ.
db =an . Vh .i.

n
(mm)
1000

(6-1)

an - Hệ số dao động của dòng chảy, phụ thuộc vào số xilanh dùng chung một
buồng hỗn hợp; Vh - thể tích công tác của một xilanh (dm3); i - số xilanh dùng chung
một buồng hỗn hợp; n - số vòng quay động cơ (v/ph)
Số xilanh

1

2

3

4

5

6

Hệ số an

24,2

17,1

14,15

13

12,85

11,9

6.1.2.2. Kiểm nghiệm tốc độ không khí qua buồng hỗn hợp
Theo kinh nghiệm của các nhà sản xuất, động cơ đạt được chỉ tiêu kinh tế kỹ
thuật tốt nếu tốc độ vtb = 40 ÷ 60 m/s (4 xilanh có chung một buồng hỗn hợp), vtb = 20
Trần Thanh Hải Tùng, Bộ môn Máy động lực, Khoa Cơ khí giao thông, ĐHBK ĐN

Tính toán Động cơ đốt trong Chương 6 * Tính toán hệ thống nhiên liệu động cơ xăng dùng bộ chế hoà khí

6-2

÷ 30 m/s (nếu 2 xilanh chung một đường hỗn hợp).
Tốc độ trung bình của dòng khí qua buồng hỗn hợp tính theo công thức:
v tb =

I

I
Không khí

Không khí
Xan...
Tính toán Động cơ đốt trong Chương 6 * Tính toán h thng nhiên liu động cơ xăng dùng b chế hoà khí
Trn Thanh Hi Tùng, B môn Máy động lc, Khoa Cơ khí giao thông, ĐHBK ĐN
6-1
Chương 6
Tính toán h thng nhiên liu xăng dùng
BCHK
6.1. Tính toán các b phn chính ca b chế hòa khí
6.1.1. Vt liu chế to các chi tiết chính
Hu hết các chi tiết b chế hòa khí dùng kim loi màu để tránh r.
Thân b chế hòa khí: Hp kim km vi thành phn 0,6 ÷ 0,9%Cu; 3,5 ÷ 4,5%
Al; 0,2% Mg; còn li là Zn, cho phép có không quá 0,12% tp cht (trong đó khong
0,015%Pb), 0,1% Fe, 0,002% Sn, 0,005% Cd. Hp kim này có ng sut kéo gii hn
27000 MN/m
2
, độ cng Brinen 73 ng vi lc ép 9810N và đường kính viên bi là
10mm, trên chiu dài L = 5d (d - đường kính mu kéo); độ giãn n tương đối 4,2%.
thân b chế hòa khí rt phc tp nên phi dùng phương pháp đúc áp lc.
Phao xăng: Hu hết chế to bng đồng thanh, hin nay có xu hướng dùng cht
do polycaprolactam hoc nha tng hp MCH vì hai loi này đảm bo cho phao đạt
cht lượng tt. Phao làm bng ch
t do gim được th tích ca phao t đó gim đưc
th tích bung phao (vn đảm bo sc ép lên van kim), sc bn cơ hc tt hơn, giá
thành chế to thp hơn (khong 2 ÷ 2,5 ln so vi đồng thanh). Ngoài ra người ta còn
dùng cht do làm hng và vài chi tiết ca b chế hòa khí.
Các gíc-lơ, thân van kim, pittông... thường làm bng đồng thanh ΛC59.
Bướm gió và bướm ga làm bng các lá đồng thanh
Λ63.
Thân bung hn hp đúc bng gang xám C 18-36 hoc C 21-14.
6.1.2. Bung hn hp
6.1.2.1. Tính đường kính bung hn hp
Đường kính bung hn hp là kích thước cơ bn và quan trng, da vào đường
kính này để chn b chế hòa khí cho động cơ.
1000
n
.i.V.ad
hnb
=
(mm) (6-1)
a
n
- H s dao động ca dòng chy, ph thuc vào s xilanh dùng chung mt
bung hn hp; V
h
- th tích công tác ca mt xilanh (dm
3
); i - s xilanh dùng chung
mt bung hn hp; n - s vòng quay động cơ (v/ph)
S xilanh 1 2 3 4 5 6
H s a
n
24,2 17,1 14,15 13 12,85 11,9
6.1.2.2. Kim nghim tc độ không khí qua bung hn hp
Theo kinh nghim ca các nhà sn xut, động cơ đạt được ch tiêu kinh tế k
thut tt nếu tc độ v
tb
= 40 ÷ 60 m/s (4 xilanh có chung mt bung hn hp), v
tb
= 20
Tính toán hệ thống nhiên liệu động cơ xăng dùng bộ chế hoà khí - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tính toán hệ thống nhiên liệu động cơ xăng dùng bộ chế hoà khí - Người đăng: c4b-bkdn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Tính toán hệ thống nhiên liệu động cơ xăng dùng bộ chế hoà khí 9 10 41