Ktl-icon-tai-lieu

Tính Toán Hệ thống Phát Lực

Được đăng lên bởi thongtrang1303
Số trang: 127 trang   |   Lượt xem: 2385 lần   |   Lượt tải: 22 lần
ĐỒ ÁN THIẾT KẾ ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG

GVHD: VŨ VIỆT THẮNG

MỤC LỤC
Trang
2

Lời nói đầu
Chương I:
1.1
1.2

PHÂN TÍCH ĐIỀU KIỆN LÀM VIỆC, NHIỆM VỤ
VÀ YÊU CẦU CỦA HỆ THỐNG PHÁT LỰC
Nhiệm vụ của hệ thống phát lực
Điều kiện làm việc, yêu cầu và phân loại
của từng bộ phận trong hệ thống

3
3
3

Chương II:
2.1
2.2
2.3

CHỌN PHƯƠNG ÁN THIẾT KẾ
Chọn phương án thiết kế các chi tiết trong hệ thống
Sơ đồ cấu tạo hệ thống phát lực đã chọn
Nguyên lý làm việc của hệ thống phát lực đã chọn

7
7
9
10

Chương III:
3.1
3.2
3.3
3.4

TÍNH TOÁN NHIỆT ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG
Giới thiệu tính toán nhiệt
Các thông số cho trước của động cơ
Chọn các thông số cho tính toán nhiệt
Tính toán nhiệt

12
12
12
13
15

Chương IV: TÍNH TOÁN ĐỘNG HỌC CƠ CẤU TRỤC KHUỶU - THANH
TRUYỂN
4.1
Phân tích động học cơ cấu trục khuỷu – thanh truyền
4.2
Động học của piston
Chương V: TÍNH TOÁN ĐỘNG LỰC HỌC CƠ CẤU TRỤC KHUỶU –
THANH TRUYỂN
5.1
Phân tích động lực học cơ cấu trục khuỷu – thanh truyền
5.2
Sơ đồ lực, moment tác dụng lên cơ cấu trục khuỷu – thanh truyền
1 xylanh
5.3
Lực khí thể
5.4
Lực quán tính của các chi tiết chuyển động
5.5
Hệ lực tác dụng lên cơ cấu trục khuỷu – thanh truyền

32
32
32
34
35
39

Chương VI: THIẾT KẾ KỸ THUẬT VÀ TÍNH BỀN CÁC NHÓM
VÀ CHI TIẾT CỦA HỆ THỐNG
6.1
Nhóm piston
6.2
Nhóm thanh truyền
6.3
Nhóm trục khuỷu

SVTH: NGUYỄN VĂN PHÚ

MSSV: G1002430

26
26
27

48
48
58
69

0

ĐỒ ÁN THIẾT KẾ ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG

GVHD: VŨ VIỆT THẮNG

Chương VII: QUY TRÌNH THÁO, LẮP, ĐIỀU CHỈNH,
BẢO DƯỠNG VÀ SỬA CHỮA HỆ THỐNG
7.1
Tháo lắp nhóm piston, xéc măng, thanh truyền
7.2
Kiểm tra tình trạng kỹ thuật nhóm piston, xéc măng, thanh truyền
7.3
Sửa chữa nhóm piston, xéc măng, thanh truyền
7.4
Tháo lắp nhóm trục khuỷu, bánh đà
7.5
Kiểm tra – Sửa chữa nhóm nhóm trục khuỷu, bánh đà

91
91
95
99
102
107

TÀI LIỆU THAM KHẢO

114

SVTH: NGUYỄN VĂN PHÚ

MSSV: G1002430

1

ĐỒ ÁN THIẾT KẾ ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG

GVHD: VŨ VIỆT THẮNG

LỜI NÓI ĐẦU
Đồ án môn học Động cơ đốt trong là một khâu quan trọng trong khối kiến thức của
ngành Ô tô – Máy động lực, là một kỹ sư thiết kế phải biết và có khả năng thiết kế. Hơn
nữa, đất nước ta là một đất nước đang phát triển rất cần phát triển các ngành công nghiệp
mà trong đó công nghiệp ô tô giữ một vai trò hết sức quan trọng. Trong khi đó, bộ phận
quan trọng nhất của một chiếc ô tô là cái sinh ra nguồn động lực cho ô tô – chính là động
cơ ô tô. Vậy thiết kế động cơ là khâu hết sức quan trọng để có thể phát triển ngành công
nghiệp ô tô.
Sau ba năm học tại ngành Ô tô – Máy động lực, chú...
ĐỒ ÁN THIẾT KẾ ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG GVHD: VŨ VIỆT THẮNG
MỤC LỤC
Trang
Lời nói đầu 2
Chương I: PHÂN TÍCH ĐIỀU KIỆN LÀM VIỆC, NHIỆM VỤ
VÀ YÊU CẦU CỦA HỆ THỐNG PHÁT LỰC 3
1.1 Nhiệm vụ của hệ thống phát lực 3
1.2 Điều kiện làm việc, yêu cầu và phân loại
của từng bộ phận trong hệ thống 3
Chương II: CHỌN PHƯƠNG ÁN THIẾT KẾ 7
2.1 Chọn phương án thiết kế các chi tiết trong hệ thống 7
2.2 Sơ đồ cấu tạo hệ thống phát lực đã chọn 9
2.3 Nguyên lý làm việc của hệ thống phát lực đã chọn 10
Chương III: TÍNH TOÁN NHIỆT ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG 12
3.1 Giới thiệu tính toán nhiệt 12
3.2 Các thông số cho trước của động cơ 12
3.3 Chọn các thông số cho tính toán nhiệt 13
3.4 Tính toán nhiệt 15
Chương IV: TÍNH TOÁN ĐỘNG HỌC CƠ CẤU TRỤC KHUỶU - THANH
TRUYỂN 26
4.1 Phân tích động học cơ cấu trục khuỷu – thanh truyền 26
4.2 Động học của piston 27
Chương V: TÍNH TOÁN ĐỘNG LỰC HỌC CƠ CẤU TRỤC KHUỶU –
THANH TRUYỂN 32
5.1 Phân tích động lực học cơ cấu trục khuỷu – thanh truyền 32
5.2 Sơ đồ lực, moment tác dụng lên cơ cấu trục khuỷu – thanh truyền
1 xylanh 32
5.3 Lực khí thể 34
5.4 Lực quán tính của các chi tiết chuyển động 35
5.5 Hệ lực tác dụng lên cơ cấu trục khuỷu – thanh truyền 39
Chương VI: THIẾT KẾ KỸ THUẬT VÀ TÍNH BỀN CÁC NHÓM
VÀ CHI TIẾT CỦA HỆ THỐNG 48
6.1 Nhóm piston 48
6.2 Nhóm thanh truyền 58
6.3 Nhóm trục khuỷu 69
SVTH: NGUYỄN VĂN PHÚ MSSV: G1002430 0
Tính Toán Hệ thống Phát Lực - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tính Toán Hệ thống Phát Lực - Người đăng: thongtrang1303
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
127 Vietnamese
Tính Toán Hệ thống Phát Lực 9 10 538