Ktl-icon-tai-lieu

TÍNH TOÁN HỆ THỐNG SẤY

Được đăng lên bởi thinhht93
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 709 lần   |   Lượt tải: 9 lần
CHƯƠNG IV: TÍNH TOÁN KIỂM TRA HỆ THỐNG SẤY THÁP
Đề bài:
Tính toán thiết kế máy sấy lúa kiểu tháp làm việc liên tục với năng suất 10 kg
sản phẩm/mẻ, thời gian sấy t = 1h30’. Độ ẩm lúa ban đầu 24.2% đến độ ẩm
bảo quản 16.8%. Nguồn cấp nhiệt là calorifer điện trở, nhiệt độ TNS vào
HTS t1= 43oC, nhiệt độ TNS ra t2= 40oC. Thông số khí trời nhiệt độ to =
30oC, độ ẩm φo= 75%.
4.1.
-

TÍNH TOÁN QUÁ TRÌNH SẤY LÝ THUYẾT:
Bài làm
Sấy lý thuyết thỏa mản các điều kiện sau đây:
Nhiệt lượng bổ sung Qbs=0
Tổn thất nhiệt qua kết cấu bao che Qbc=0
Tổn thất qua các thiết bị chuyển tải QCT=0
Tổn thất qua VLS mang đi QV=0
Như vậy trong TBS lý thuyết chỉ còn tổn thất TNS mang đi. Trên cơ sở xem
quá trình sấy lý thuyết là quá trình entanpy không đổi.
Trên cơ sở trên và yêu cầu tiểu luận ta xây dựng quá trình sấy lý thuyết bằng
độ thị I –d
B (dB,φB,tB,IB,LB)
B
Bộ trao đổi
nhiệt

O( do,to,Io,Lo )

Hình 2 : Quy trình sấy tháp

1) Năng suất vật liệu sấy ra khỏi buồng sấy
G 2=

10
=6.7(kg/h)
1.5

2) Lượng ẩm cần bốc hơi W:
W =G 2 ×

Buồng sấy

w 1−w 2
0,242−0,168
=6.7 ×
=0.65(kg/ h)
1−w1
1−0,242

3) Khối lượng tinh bột ban đầu:
G1=W + G2= 0.65 + 6.7 = 7.35 (kg/h)

C (dC,φC,tC,IC,LC)
C

Siclon

- Thực tế ban đầu cần 19,7 ( kg) tính lý thuyết = 7,35*1,5= 11.025 (kg) do
tổn thất vung vại và còn trong tháp sấy.

Hình 3: Đồ thị biểu diễn quá trình sấy lý thuyết
0
- Các thông số điểm nút: φ o=75 , t o=30 C

- Thông số ngoài trời:
¯¿

(

P0 h max=exp 12−

d o=0,622

4026,42
4026,42
=exp 12−
=0,042 ¿
235,5+t o
235,5+30

) (

)

Po h ×φ o
0,042× 0,75
=0,622
=0,02(kg / kgkkk)
P−Po h ×φ o
1−0,042× 0,75

I o=1,004 t o +d o ( 2500+1,9 t o )=1,004.30+0,02 ( 2500+1,9.30 )

I o=81,14 (kJ /kg)
Cdx ( d o ) =C pk +d o ×C p a=1,004+ 0,02×1,842=1,04

V o=

RTo
287 ×(273+30)
3
=
=0,898 (m / kg)
(P−Po h ) ( 1−0,75× 0,042 ) 105

- Thông số tại điểm trước TBS (điểm B):
d 1=d o =0,02(kg /kgkkk )
¯¿
4026,42
12−
=0,086 ¿
235,5+ 43
4026,42
P1 h max=exp 12−
=exp ¿
235,5+t 1

(

)

(

φ 1=

)

P1 h
d1
0,02
=
=
=0,36
P1 h max P1 h max (d 1 +0,622) 0,086 (0,02+0,622)

I 1 =1,004 t 1 +d 1 ( 2500+1,9 t 1 ) =1,004 ×43+ 0,02 ( 2500+1,9 × 43 )

¿ 94,8(kJ /kg) = 22,7 (Kcal / kg)
V 1=

RT1
287 ×(273+ 43)
=
=0,91(m3 /kg)
(P−P 1h ) ( 1−0,0036 ×0,086 ) 105

- Thông số sau TBS (điểm 2):
Chọn φ= 80 %, I2 = I1 = 22,7 ( Kcal/kg)
Tra đồ thị I-d => d2 =25 (g/kgkkk) , t2= 34 oC
 Quá trình sấy lý thuyết :
Thông số

O (Điểm ban
đầu)
o
t ( C)
30
d(kg/kgkkk
0.02
)
I(kj/kgkkk)
81.14

B (Điểm 1)

C (Điểm 2)

43
0.02

34
0.025

94,8

94...
CHƯƠNG IV: TÍNH TOÁN KIỂM TRA HỆ THỐNG SẤY THÁP
Đề bài:
Tính toán thiết kế máy sấy lúa kiểu tháp làm việc liên tục với năng suất 10 kg
sản phẩm/mẻ, thời gian sấy t = 1h30’. Độ ẩm lúa ban đầu 24.2% đến độ ẩm
bảo quản 16.8%. Nguồn cấp nhiệt là calorifer điện trở, nhiệt độ TNS vào
HTS t
1
= 43
o
C, nhiệt độ TNS ra t
2
= 40
o
C. Thông số khí trời nhiệt độ t
o
=
30
o
C, độ ẩm φ
o
= 75%.
4.1. TÍNH TOÁN QUÁ TRÌNH SẤY LÝ THUYẾT:
Bài làm
- Sấy lý thuyết thỏa mản các điều kiện sau đây:
- Nhiệt lượng bổ sung Q
bs
=0
- Tổn thất nhiệt qua kết cấu bao che Q
bc
=0
- Tổn thất qua các thiết bị chuyển tải Q
CT
=0
- Tổn thất qua VLS mang đi Q
V
=0
- Như vậy trong TBS thuyết chỉ còn tổn thất TNS mang đi. Trên sở xem
quá trình sấy lý thuyết là quá trình entanpy không đổi.
- Trên cơ sở trên và yêu cầu tiểu luận ta xây dựng quá trình sấy lý thuyết bằng
độ thị I –d
Hình 2 : Quy trình sấy tháp
1)Năng suất vật liệu sấy ra khỏi buồng sấy
G
2
=
10
1.5
=6.7(kg/h)
2)Lượng ẩm cần bốc hơi W:
W=G
2
×
w
1
w
2
1w
1
=6 .7 ×
0,2420,168
10,242
=0.65(kg/h)
3)Khối lượng tinh bột ban đầu:
G
1
=W + G
2
= 0.65 + 6.7 = 7.35 (kg/h)
C (d
C,
φ
C,
t
C,
I
C
,L
C
)
B (d
B,
φ
B,
t
B,
I
B
,L
B
)
SiclonBuồng sấy
C
B
Bộ trao đổi
nhiệt
O( d
o,
t
o,
I
o
,L
o
)
TÍNH TOÁN HỆ THỐNG SẤY - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TÍNH TOÁN HỆ THỐNG SẤY - Người đăng: thinhht93
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
TÍNH TOÁN HỆ THỐNG SẤY 9 10 68