Ktl-icon-tai-lieu

Tính toán kết cấu động cơ đốt trong

Được đăng lên bởi bachtuan-11c4b-bkdn
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 485 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TÍNH TOÁN KẾT CẤU ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG

1

1. VẼ ĐỒ THỊ CÔNG
Để vẽ được đồ thị công cần phải thực hiện những bước sau:
1. Xây dựng đường cong áp suất trên đường nén:
Phương trình của đường nén đa biến:
p c p a  n1
pV n1  const , do đó nếu gọi x là điểm bất kỳ trên đường nén thì:
p c Vc

n1

n1

p nx Vnx . Rút ra:
1

p nx p c

n1

 Vnx 
Vnx
p


i
p nx  n1c
V
V
 c  . Đặt c
i
ta có
n1 là chỉ số nén đa biến, được xác định thông qua tính toán nhiệt, trong trường hợp khi làm đồ án
môn học tính toán kết cấu động cơ đốt trong thì sinh viên được tự chọn:
- Động cơ xăng:
n1 = 1,34 - 1,38
- Động cơ Diesel: n1 = 1,34 - 1,38 (buồng cháy ngăn cách), 1,34 - 1,42 (buồng cháy
thống nhất)
2. Xây dựng đường cong áp suất trên đường giãn nở:
Phương trình của đường giãn nở đa biến:
pV n2  const , do đó nếu gọi x là điểm bất kỳ trên đường giãn nở thì:
p z Vz

n2

p gnx Vgnx

pgnx  pz

n2

. Rút ra:

1
 Vgnx


 Vz 

n2

Vgnx

p z . n2
p gnx  n2
i
. Chú ý rằng Vz Vc Đặt Vc
do đó
n2 là chỉ số giãn nở đa biến, được xác định thông qua tính toán nhiệt, trong trường hợp khi làm
đồ án môn học tính toán kết cấu động cơ đốt trong thì sinh viên được tự chọn:
- Động cơ xăng:
n2 = 1,23 - 1,34
- Động cơ Diesel: n2 =1,15 - 1,28
là tỷ số giãn nở sớm: 1,2 -1,7 ( Trường hợp động cơ xăng =1)
3. Lập bảng xác định đường nén và đường giãn nở:
Vx

i

i

Đường nén
i n1

1/ i

n1

Vc
1
Vc
... . . . .
.. . . .
Vc
4. Xác định các điểm đặc biệt:
Vẽ hệ trục toạ độ (V,p) với các tỷ lệ xích v và p.
Các điểm đặc biệt đó là:

r(Vc,pr); a(Va,pa); b(Va,pb); i(Va,pr);
c(Vc,pc); y(Vc,pz); z(Vz,pz).

Đường giãn nở
pc.1/ i

n1

i n2

n2

p z  n2
i n2

1/ i

pz
pz

TÍNH TOÁN KẾT CẤU ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG

2

Chú ý các quan hệ thể tích:
Va = Vc + Vh
Vh
D 2
Vc 
; Vh 
S
 1
4
5. Nối các điểm trung gian của đường nén và đường giãn nở với các điểm đặc biệt, sẽ được đồ
thị công lý thuyết.
6. Dùng đồ thị Bric xác định các điểm:
 Phun sớm (c’ - động cơ Diesel), Đánh lửa sớm (c’ - động cơ xăng)
 Mở sớm (b’), đóng muộn (r’’) xupáp thải.
 Mở sớm (r’), đóng muộn (a’) xupáp nạp.
7. Hiệu chỉnh đồ thị công:
Ở động cơ xăng lấy áp suất cực đại bằng (0,85 - 0,9) pz
Xác định các điểm trung gian:
 Trên đoạn cy lấy điểm c’’ với c’’c = 1/3cy
 Trên đoạn yz lấy điểm z’’ với yz’’ = 1/2 yz
 Trên đoạn ba lấy điểm b’’ với bb’’ = 1/2ba.
Nối các điểm c’c’’z’’ và đường giãn nở thành đường cong liên tục tại ĐCT và ĐCD và tiếp
xúc với đường thải. Ta sẽ nhận được đồ thị công đã hiệu chỉnh.

Đồ thị công động cơ xăng

Đ...
TÍNH TOÁN KẾT CẤU ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG
1. VẼ ĐỒ THỊ CÔNG
Để vẽ được đồ thị công cần phải thực hiện những bước sau:
1. Xây dựng đường cong áp suất trên đường nén:
Phương trình của đường nén đa biến:
1n
ac
pp
constpV
1n
, do đó nếu gọi x là điểm bất kỳ trên đường nén thì:
1n
nxnx
1n
cc
VpVp
. Rút ra:
1n
c
nx
cnx
V
V
1
pp
. Đặt
i
V
V
c
nx
ta có
1n
c
nx
i
p
p
n
1
là chỉ số nén đa biến, được xác định thông qua tính toán nhiệt, trong trường hợp khi làm đồ án
môn học tính toán kết cấu động cơ đốt trong thì sinh viên được tự chọn:
- Động cơ xăng: n
1
= 1,34 - 1,38
- Động cơ Diesel: n
1
= 1,34 - 1,38 (buồng cháy ngăn cách), 1,34 - 1,42 (buồng cháy
thống nhất)
2. Xây dựng đường cong áp suất trên đường giãn nở:
Phương trình của đường giãn nở đa biến:
constpV
2n
, do đó nếu gọi x là điểm bất kỳ trên đường giãn nở thì:
2n
gnxgnx
2n
zz
VpVp
. Rút ra:
. Chú ý rằng
cz
VV
Đặt
i
V
V
c
gnx
do đó
2n
2n
z
gnx
i
.p
p
n
2
là chỉ số giãn nở đa biến, được xác định thông qua tính toán nhiệt, trong trường hợp khi làm
đồ án môn học tính toán kết cấu động cơ đốt trong thì sinh viên được tự chọn:
- Động cơ xăng: n
2
= 1,23 - 1,34
- Động cơ Diesel: n
2
=1,15 - 1,28
là tỷ số giãn nở sớm: 1,2 -1,7 ( Trường hợp động cơ xăng =1)
3. Lập bảng xác định đường nén và đường giãn nở:
V
x
i Đường nén
Đường giãn nở
1n
i
1/
1n
i
p
c
.1/
1n
i
2n
i
1/
2n
i
2
n
2n
z
i
p
V
c
1 p
z
V
c
p
z
... . . . . .. . . .
Vc
4. Xác định các điểm đặc biệt:
Vẽ hệ trục toạ độ (V,p) với các tỷ lệ xích
v
p
.
Các điểm đặc biệt đó là:
r(V
c
,p
r
); a(V
a
,p
a
); b(V
a
,p
b
); i(V
a
,p
r
);
c(V
c
,p
c
); y(V
c
,p
z
); z(V
z
,p
z
).
1
Tính toán kết cấu động cơ đốt trong - Trang 2
Tính toán kết cấu động cơ đốt trong - Người đăng: bachtuan-11c4b-bkdn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Tính toán kết cấu động cơ đốt trong 9 10 873