Ktl-icon-tai-lieu

Tính toán kết cấu hộp số

Được đăng lên bởi Duy Ngoc
Số trang: 77 trang   |   Lượt xem: 2510 lần   |   Lượt tải: 3 lần
KÕt cÊu vµ tÝnh to¸n «t«: (PhÇn truyÒn lùc trªn «t«) - Ngµnh C«ng nghÖ ¤t«
GVC. Ths. Lª V¨n Tôy - Khoa C¬ khÝ Giao th«ng - Trêng §¹i häc B¸ch khoa - §H§N 1
Ch¬ng 3
hép sè «t«
1. C«ng dông - yªu cÇu - ph©n lo¹i :
1.1 C«ng dông :
Hép sè dïng ®Ó thay ®æi mo-men truyÒn ®Õn c¸c b¸nh xe chñ ®éng đủ th¾ng søc
c¶n chuyÓn ®éng cña «-t« m¸y kÐo thay ®æi kh¸ nhiÒu trong qu¸ tr×nh lµm viÖc. Ngoµi ra,
hép sè cßn dïng ®Ó thùc hiÖn chuyÓn ®éng lïi hoÆc ®øng yªn trong thêi gian l©u dµi mµ
kh«ng cÇn t¾t m¸y.
1.2 Yªu cÇu cña hép sè cã cÊp :
§Ó b¶o ®¶m c«ng dông nªu trªn, ngoµi c¸c yªu cÇu chung vÒ søc bÒn vµ kÕt cÊu
gän, hép sè cã cÊp «-t« m¸y kÐo ph¶i tho¶ m·n c¸c yªu cÇu ®Æc trng sau :
c Hép sè «-t« m¸y kÐo ph¶i cã ®ñ tû sè truyÒn cÇn thiÕt nh»m b¶o ®¶m tèt tÝnh
chÊt ®éng lùc vµ tÝnh kinh tÕ nhiªn liÖu khi lµm viÖc.
d Khi gµi sè kh«ng sinh ra c¸c lùc va ®¹p lªn c¸c r¨ng nãi riªng vµ hÖ thèng
truyÒn lùc nãi chung. Muèn vËy, hép sè «t« ph¶i cã c¸c bé ®ång tèc ®Ó gµi sè hoÆc èng
dÔ gµi sè.
e Hép sè ph¶i cã vÞ trÝ trung gian ®Ó cã thÓ ng¾t truyÒn ®éng cña ®éng c¬ khái hÖ
thèng truyÒn lùc trong thêi gian l©u dµi. Ph¶i cã c¬ cÊu chèng gµi hai sè cïng lóc ®Ó b¶o
®¶m an toµn cho hép sè kh«ng bÞ gÉy vë r¨ng.
f Hép sè ph¶i cã sè lïi ®Ó cho phÐp xe chuyÒn ®éng lïi; ®ång thêi ph¶i cã c¬ cÊu
an toµn chèng gµi sè lïi mét c¸ch ngÉu nhiªn.
g §iÒu khiÓn nhÑ nhµng, lµm viÖc ªm vµ hiÖu suÊt cao.
1.3 Ph©n lo¹i hép sè:
Víi c¸c yªu cÇu nªu trªn, tuú theo tÝnh chÊt truyÒn m«men còng nh s¬ ®å ®éng
häc, hiÖn nay hép sè c¬ khÝ «-t« m¸y kÐo cã thÓ ph©n lo¹i nh sau:
Tính toán kết cấu hộp số - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tính toán kết cấu hộp số - Người đăng: Duy Ngoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
77 Vietnamese
Tính toán kết cấu hộp số 9 10 788