Ktl-icon-tai-lieu

Tính toán kết cấu trục các đăng

Được đăng lên bởi Duy Ngoc
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 3004 lần   |   Lượt tải: 5 lần
KÕt cÊu vµ tÝnh to¸n «t«: (PhÇn truyÒn lùc trªn «t«) - Ngµnh C«ng nghÖ ¤t«
GVC. Ths. Lª V¨n Tôy - Khoa C¬ khÝ Giao th«ng - Trêng §¹i häc B¸ch khoa - §H§N 1
Ch¬ng 4
truyÒn ®éng c¸c-®¨ng
1 C«ng dông - yªu cÇu - ph©n lo¹i :
1.1 C«ng dông :
TruyÒn ®éng c¸c-®¨ng dïng ®Ó truyÒn chuyÓn ®éng vµ m«men xo¾n gi÷a c¸c trôc
kh«ng n»m trªn cïng mét ®êng th¼ng; mµ thêng c¾t nhau díi mét gãc α nµo ®ã vµ
gi¸ trÞ cña nã cã thÓ thay ®æi trong qu¸ tr×nh xe chuyÓn ®éng.
Trªn «t« m¸y kÐo, truyÒn ®éng c¸c-®¨ng thêng dïng ®Ó truyÒn chuyÓn ®éng vµ
m« men xo¾n tõ hép sè (hoÆc tõ hép ph©n phèi) ®Õn c¸c cÇu chñ ®éng, tõ cÇu chñ ®éng
®Õn c¸c b¸nh xe chñ ®éng dÉn híng hoÆc c¸c b¸nh xe chñ ®éng trong hÖ thèng treo
®éc lËp. Ngoµi ra, truyÒn ®éng c¸c-®¨ng còng dïng ®Ó truyÒn chuyÓn ®éng vµ m« men
xo¾n gi÷a c¸c côm riªng kh¸c trªn «t« nh : têi trang bÞ phô, trôc l¸i trong hÖ thèng l¸i.
1.2 Yªu cÇu :
§Ó b¶o ®¶m c«ng dông nªu trªn, ngoµi c¸c yªu cÇu chung vÒ søc bÒn vµ kÕt cÊu
gän nhÑ, truyÒn ®éng c¸c-®¨ng trªn «-t« m¸y kÐo cßn ph¶i tho¶ m·n c¸c yªu cÇu ®Æc
trng sau :
c Víi bÊt k× sè vßng quay nµo cña trôc c¸c-®¨ng (øng víi c¸c sè truyÒn cña hép
sè) kh«ng ®îc cã dao ®éng, va ®Ëp, kh«ng cã t¶i ®éng lín do m« men qu¸n tÝnh g©y ra.
d C¸c trôc c¸c-®¨ng ph¶i b¶o ®¶m quay ®Òu, kh«ng cã hiÖn tîng c«ng hëng
víi bÊt k× chÕ ®é lµm viÖc nµo.
e HiÖu suÊt truyÒn ®éng cao, kÓ c¶ víi khi gãc lÖch α gi÷a hai trôc lín.
1.3 Ph©n lo¹i :
Tuú theo c«ng dông, tÝnh chÊt ®éng häc, kÕt cÊu..., cã thÓ ph©n lµm c¸c lo¹i sau :
Theo c«ng dông trªn «t« m¸y kÐo :
Tính toán kết cấu trục các đăng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tính toán kết cấu trục các đăng - Người đăng: Duy Ngoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
Tính toán kết cấu trục các đăng 9 10 226