Ktl-icon-tai-lieu

TÍNH TOÁN KIỂM TRA CỐT THÉP CỘT

Được đăng lên bởi kimduchieu
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 507 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TÍNH TOÁN KIỂM TRA CỐT THÉP CỘT
Công trình:

KHU THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ CỘNG ĐỒNG - TRIỂN LÃM AEON MALL HIMLAM

Địa điểm:

LÔ HH1 - KHU CÔNG VIÊN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN HÀ NỘI - PHƯỜNG PHÚC ĐỒNG VÀ LONG
BIÊN - QUẬN LONG BIÊN - HÀ NỘI

Chủ đầu tư:

CÔNG TY TNHH AEON MALL HIMLAM

VËt liÖu: Bê tông
Mác BT

Thép:

B30
M400
2

Môđun Eb =

325000

[kG/cm ]

Môđun Es =

1800000

[kG/cm ]

Cấu kiện

Trục

Cốt cao
độ, m

CỘT
C-1

Vị trí L-3; N3,M-3,R-3,
S-3,L-12, S18, S-19, S21, S-22, M16, M-18, M19, M-20, M26

CỘT
C-2A

CỘT
C-3

CỘT
C-6

170

[kG/cm ]

Rbt =

12.0

[kG/cm ]

Ra =

3650

[kG/cm ]

Fa
thiết kế
(cm 2 )

Fa
tính toán
(cm 2 )

Kết
luận

m%

2
2
2

a bv

b (cm)
hoặc d h (cm) (cm)
(cm)

Cốt thép bố trí
theo thiết kế

Cổ cột

65

65

4.0

4

φ 25 +

8

φ 18

39.99

66.0

K.Đạt

1.01

Tầng 1

65

65

4.0

4

φ 25 +

8

φ 18

39.99

66.0

K.Đạt

1.01

Tầng 2

65

65

4.0

4

φ 25 +

8

φ 18

39.99

24.0

Đạt

1.01

Tầng 3

65

65

4.0

4

φ 25 +

8

φ 18

39.99

33.0

Đạt

1.01

Tầng 4

65

65

4.0

4

φ 25 +

8

φ 20

44.77

26.0

Đạt

1.13

Tầng mái

65

65

4.0

4

φ 25 +

8

φ 20

44.77

36.0

Đạt

1.13

Cổ cột

70

70

4.0

4

φ 25 + 12 φ 18

50.17

35.0

Đạt

1.09

Tầng 1

70

70

4.0

4

φ 25 + 12 φ 18

50.17

35.0

Đạt

1.09

Tầng 2

70

70

4.0

4

φ 25 + 12 φ 18

50.17

43.0

Đạt

1.09

Tầng 3

70

70

4.0

4

φ 25 + 12 φ 18

50.17

44.6

Đạt

1.09

Tầng 4

70

70

4.0

4

φ 25 + 12 φ 22

65.25

54.0

Đạt

1.41

Tầng mái

70

70

4.0

4

φ 25 + 12 φ 22

65.25

20.8

Đạt

1.41

Cổ cột

70

70

4.0

4

φ 25 + 16 φ 20

69.90

20.0

Đạt

1.51

Tầng 1

70

70

4.0

4

φ 25 + 16 φ 20

69.90

20.0

Đạt

1.51

Tầng 2

70

70

4.0

4

φ 25 + 16 φ 20

69.90

39.0

Đạt

1.51

Tầng 3

70

50

4.0

4

φ 25 + 16 φ 22

80.46

41.0

Đạt

2.50

Tầng 4

70

50

4.0

4

φ 25 + 16 φ 22

80.46

42.0

Đạt

2.50

Tầng 4

70

50

4.0

4

φ 25 + 16 φ 22

80.46

42.0

Đạt

2.50

Cổ cột

70

70

4.0

4

φ 25 + 12 φ 18

50.17

51.0

Đạt

1.09

Tầng 1

70

70

4.0

4

φ 25 + 12 φ 18

50.17

51.0

Đạt

1.09

Tầng 2

70

70

4.0

4

φ 25 + 12 φ 18

50.17

49.0

Đạt

1.09

Tầng 3

70

70

4.0

4

φ 25 + 12 φ 18

50.17

42.0

Đạt

1.09

Tầng 4

70

70

4.0

4

φ 25 + 12 φ 22

65.25

45.0

Đạt

1.41

φ 25 + 12 φ 22

1.66

Tầng mái

CỘT
C-4

Rbn =

2

Tiết diện

CỘT
C-2

AIII

4.0

4

65.25

45.0

Đạt

Tầng 2

60

4.0

12 φ 20

37.70

36.0

Đạt

1.33

Tầng 3

60

4.0

12 φ 20

37.70

35.8

Đạt

1.33

Tầng 4

60

4.0

8

φ 20

25.13

11.3

Đạt

0.89

Tầng mái

60

4.0

8

φ 20

25.13

11...
Công trình:
KHU THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ CỘNG ĐỒNG - TRIỂN LÃM AEON MALL HIMLAM
Đ
ịa điểm:
Ch
ủ đầu tư:
CÔNG TY TNHH AEON MALL HIMLAM
VËt liÖu:
Bê tông
B30
Thép:
AIII
R
bn
=
170
[kG/cm
2
]
Mác BT
M400
R
bt
=
12.0
[kG/cm
2
]
Môđun E
b
=
325000
[kG/cm
2
]
R
a
=
3650
[kG/cm
2
]
Môđun E
s
=
1800000
[kG/cm
2
]
a
bv
b (cm)
ho
ặc d
(cm)
h (cm) (cm)
C
ổ cột
65 65 4.0 4
φ
25 + 8
φ
18 39.99 66.0 K.Đ
ạt
1.01
T
ầng 1
65 65 4.0 4
φ
25 + 8
φ
18 39.99 66.0 K.Đ
ạt
1.01
T
ầng 2
65 65 4.0 4
φ
25 + 8
φ
18 39.99 24.0 Đ
ạt
1.01
T
ầng 3
65 65 4.0 4
φ
25 + 8
φ
18 39.99 33.0 Đ
ạt
1.01
T
ầng 4
65 65 4.0 4
φ
25 + 8
φ
20 44.77 26.0 Đ
ạt
1.13
T
ầng mái
65 65 4.0 4
φ
25 + 8
φ
20 44.77 36.0 Đ
ạt
1.13
C
ổ cột
70 70 4.0 4
φ
25 + 12
φ
18 50.17 35.0 Đ
ạt
1.09
T
ầng 1
70 70 4.0 4
φ
25 + 12
φ
18 50.17 35.0 Đ
ạt
1.09
T
ầng 2
70 70 4.0 4
φ
25 + 12
φ
18 50.17 43.0 Đ
ạt
1.09
T
ầng 3
70 70 4.0 4
φ
25 + 12
φ
18 50.17 44.6 Đ
ạt
1.09
T
ầng 4
70 70 4.0 4
φ
25 + 12
φ
22 65.25 54.0 Đ
ạt
1.41
T
ầng mái
70 70 4.0 4
φ
25 + 12
φ
22 65.25 20.8 Đ
ạt
1.41
C
ổ cột
70 70 4.0 4
φ
25 + 16
φ
20 69.90 20.0 Đ
ạt
1.51
Tầng 1 70 70 4.0 4
φ
25 + 16
φ
20 69.90 20.0 Đạt 1.51
T
ầng 2
70 70 4.0 4
φ
25 + 16
φ
20 69.90 39.0 Đ
ạt
1.51
T
ầng 3
70 50 4.0 4
φ
25 + 16
φ
22 80.46 41.0 Đ
ạt
2.50
Tầng 4 70 50 4.0 4
φ
25 + 16
φ
22 80.46 42.0 Đạt 2.50
T
ầng 4
70 50 4.0 4
φ
25 + 16
φ
22 80.46 42.0 Đ
ạt
2.50
C
ổ cột
70 70 4.0 4
φ
25 + 12
φ
18 50.17 51.0 Đ
ạt
1.09
T
ầng 1
70 70 4.0 4
φ
25 + 12
φ
18 50.17 51.0 Đ
ạt
1.09
T
ầng 2
70 70 4.0 4
φ
25 + 12
φ
18 50.17 49.0 Đ
ạt
1.09
T
ầng 3
70 70 4.0 4
φ
25 + 12
φ
18 50.17 42.0 Đ
ạt
1.09
T
ầng 4
70 70 4.0 4
φ
25 + 12
φ
22 65.25 45.0 Đ
ạt
1.41
T
ầng mái
70 60 4.0 4
φ
25 + 12
φ
22 65.25 45.0 Đ
ạt
1.66
T
ầng 2
4.0 12
φ
20 37.70 36.0 Đ
ạt
1.33
T
ầng 3
4.0 12
φ
20 37.70 35.8 Đ
ạt
1.33
T
ầng 4
4.0 8
φ
20 25.13 11.3 Đ
ạt
0.89
T
ầng mái
4.0 8
φ
20 25.13 11.3 Đ
ạt
0.89
C
ổ cột
4.0 20
φ
22 76.03 37.0 Đ
ạt
1.20
T
ầng 1
4.0 20
φ
22 76.03 37.0 Đ
ạt
1.20
T
ầng 2
4.0 20
φ
22 76.03 44.0 Đ
ạt
1.20
T
ầng 3
4.0 20
φ
22 76.03 46.0 Đ
ạt
1.20
T
ầng 4
4.0 20
φ
22 76.03 74.0 Đ
ạt
1.20
T
ầng mái
4.0 20
φ
22 76.03 74.0 Đ
ạt
1.20
TÍNH TOÁN KI
ỂM TRA CỐT THÉP CỘT
LÔ HH1 - KHU CÔNG VIÊN CÔNG NGH
Ệ THÔNG TIN HÀ NỘI - PHƯỜNG PHÚC ĐỒNG VÀ LONG
BIÊN - QU
N LONG BIÊN - HÀ NỘI
C
ấu kiện
Tr
ục
C
ốt cao
đ
ộ, m
Ti
ết diện
F
a
thi
ết kế
(cm
2
)
F
a
tính toán
(cm
2
)
m
%
C
ỘT
C-1
V
ị trí L-3; N-
3,M-3,R-3,
S-3,L-12, S-
18, S-19, S-
21, S-22, M-
16, M-18, M-
19, M-20, M-
26
C
ỘT
C-2
C
ỘT
C-2A
C
ỘT
C-3
K
ết
lu
ận
60
60
60
C
ỘT
C-6
90
90
90
90
90
C
ỘT
C-4
60
90
TÍNH TOÁN KIỂM TRA CỐT THÉP CỘT - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TÍNH TOÁN KIỂM TRA CỐT THÉP CỘT - Người đăng: kimduchieu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
TÍNH TOÁN KIỂM TRA CỐT THÉP CỘT 9 10 954