Ktl-icon-tai-lieu

Tính toán mố trụ

Được đăng lên bởi hongquan11121988
Số trang: 54 trang   |   Lượt xem: 731 lần   |   Lượt tải: 0 lần
- Ch−¬ng 5 : TÝnh to¸n Mè trô -

Bµi gi¶ng Mè trô cÇu

Ch−¬ng 5

TÝnh to¸n mè trô cÇu
(Theo tiªu chuÈn 22TCN 272 – 05)

§5.1.Kh¸i niÖm chung
5.1.1. kh¸i niÖm chung vÒ thiÕt kÕ theo hÖ sè t¶i träng vµ søc kh¸ng.

- Tiªu chuÈn thiÕt kÕ míi mang kÝ hiÖu 22TCN 272 – 05 ®−îc dùa trªn tiªu chuÈn thiÕt
kÕ cÇu AASHTO - LRFD 1998 cña Mü, trong ®ã cã ®−a vµo c¸c d÷ liÖu thÓ hiÖn c¸c
®iÒu kiÖn thùc tÕ cña ViÖt Nam nh−: Khæ giíi h¹n th«ng thuyÒn, ®oµn tµu thñy, t¶i träng
giã, b¶n ®å ph©n vïng ®éng ®Êt, biªn ®é nhiÖt...
- Trong thiÕt kÕ ®Ó ®¶m b¶o an toµn cho c«ng tr×nh th× kh¶ n¨ng chÞu lùc cña vËt liÖu vµ
tiÕt diÖn (søc kh¸ng) ph¶i lín h¬n néi lùc g©y ra do t¶i träng, tøc lµ:

∑η .γ .Q
i

i

i

≤ Φ.Rn = Rr

Trong ®ã :
+ ηi: HÖ sè ®iÒu chØnh t¶i träng liªn quan ®Õn tÝnh dÎo vµ tÝnh d− còng nh− tÇm
quan träng trong khai th¸c.
+ γi: HÖ sè t¶i träng
+ Qi: øng lùc do t¶i träng
+ Rn: Søc kh¸ng danh ®Þnh.
+ Rr : Søc kh¸ng tÝnh to¸n.
+ φ: HÖ sè søc kh¸ng
- HÖ sè søc kh¸ng φ: §èi víi mét TTGH nµo ®ã th× hÖ sè søc kh¸ng ®−îc sö dông ®Ó xÐt
®Õn tÝnh thÊt th−êng trong tÝnh chÊt cña kÕt cÊu, cña vËt liÖu vµ ®é chÝnh x¸c cña c¸c
ph−¬ng tr×nh thiÕt kÕ ®¸nh gi¸ kh¶ n¨ng chÞu t¶i, t×nh huèng h− háng cña c«ng tr×nh.
- HÖ sè ®iÒu chØnh t¶i träng: ηi
+ ηi = ηD. ηR. ηI ≥ 0,95 ®èi víi c¸c t¶i träng dïng hÖ sè t¶i träng γimax.
+ ηi =

1

η D .η R .η I

≤ 1,0 ®èi víi c¸c t¶i träng dïng hÖ sè t¶i träng γimin.

Trong ®ã:
+ ηD: §é dÎo:§é dÎo cña vËt liÖu rÊt quan träng cho ®é an toµn cña cÇu. NÕu vËt
liÖu dÎo, khi mét bé phËn chÞu lùc qu¸ t¶i nã sÏ ph©n bè néi lùc sang bé phËn
kh¸c.
1. ηD ≥ 1,05 cho c¸c cÊu kiÖn vµ liªn kÕt kh«ng dÎo.
2. ηD =1,0 cho c¸c thiÕt kÕ th«ng th−êng, theo ®óng yªu cÇu cña tiªu chuÈn
thiÕt kÕ.
3. ηD ≥ 0,95 cho c¸c cÊu kiÖn cã dïng c¸c biÖn ph¸p ®Ó t¨ng thªm tÝnh dÎo.
+ ηR: §é d− thõa: §é d− thõa cã ý nghÜa ®èi víi giíi h¹n an toµn cña cÇu. Mét sè
kÕt cÊu siªu tÜnh ®−îc cäi lµ d− thõa v× nã cã nhiÒu liªn kÕt h¬n so víi yªu cÇu c©n

- NguyÔn V¨n VÜnh -

100

Bé m«n CÇu HÇm - §H GTVT

- Ch−¬ng 5 : TÝnh to¸n Mè trô -

Bµi gi¶ng Mè trô cÇu

b»ng tÜnh ®Þnh. HÖ cÇu cã mét ®−îc tiÕp ®Êt ®−îc coi lµ kh«ng d− thõa (kh«ng nªn
dïng lo¹i nµy).
Trong tr¹ng th¸i giíi h¹n c−êng ®é (TTGH c−êng ®é).
1. ηR ≥ 1,05 cho c¸c bé phËn kh«ng d− thõa.
2. ηR=1,0 cho c¸c møc d− thõa th«ng th−êng.
3. ηR ≥ 0,95 cho c¸c møc d− thõa ®Æc biÖt.
+ ηI: §é quan träng:
Dung trong c¸c TTGH c−êng ®é vµ TTGH ®Æc biÖt.
1. ηI ≥ 1,05 cho c¸c cÇu quan träng.
2. ηI=1,0 cho c¸c cÇu ®iÓn h×nh.
3. ηI ≥ 0,95 cho c¸c c...
- Ch¬ng 5 : TÝnh to¸n Mè trô - Bµi gi¶ng Mè trô cÇu
- NguyÔn V¨n VÜnh - Bé m«n CÇu HÇm - §H GTVT
100
Ch¬ng 5
TÝnh to¸n mè trô cÇu
(Theo tiªu chuÈn 22TCN 272 – 05)
§5.1.Kh¸i niÖm chung
5.1.1. kh¸i niÖm chung vÒ thiÕt kÕ theo hÖ sè t¶i träng vµ søc kh¸ng.
- Tiªu chuÈn thiÕt kÕ míi mang kÝ hiÖu 22TCN 272 – 05 ®îc dùa trªn tiªu chuÈn thiÕt
kÕ cÇu AASHTO - LRFD 1998 cña Mü, trong ®ã cã ®a vµo c¸c d÷ liÖu thÓ hiÖn c¸c
®iÒu kiÖn thùc tÕ cña ViÖt Nam nh: Khæ giíi h¹n th«ng thuyÒn, ®oµn tµu thñy, t¶i träng
giã, b¶n ®å ph©n vïng ®éng ®Êt, biªn ®é nhiÖt...
- Trong thiÕt kÕ ®Ó ®¶m b¶o an toµn cho c«ng tr×nh th× kh¶ n¨ng chÞu lùc cña vËt liÖu vµ
tiÕt diÖn (søc kh¸ng) ph¶i lín h¬n néi lùc g©y ra do t¶i träng, tøc lµ:
=Φ
rniii
RRQ ...
γη
Trong ®ã :
+ η
i
: HÖ sè ®iÒu chØnh t¶i träng liªn quan ®Õn tÝnh dÎo vµ tÝnh d còng nhm
quan träng trong khai th¸c.
+ γ
i
: HÖ sè t¶i träng
+ Q
i
: øng lùc do t¶i träng
+ R
n
: Søc kh¸ng danh ®Þnh.
+ R
r
: Søc kh¸ng tÝnh to¸n.
+ φ: HÖ sè søc kh¸ng
- HÖ sè søc kh¸ng φ: §èi víi mét TTGH nµo ®ã th× hÖ sè søc kh¸ng ®îc sö dông ®Ó xÐt
®Õn tÝnh thÊt thêng trong tÝnh chÊt cña kÕt cÊu, cña vËt liÖu vµ ®é chÝnh x¸c cña c¸c
ph¬ng tr×nh thiÕt kÕ ®¸nh gi¸ kh¶ n¨ng chÞu t¶i, t×nh huèng h háng cña c«ng tr×nh.
- HÖ sè ®iÒu chØnh t¶i träng: η
i
+ η
i
= η
D
. η
R
. η
I
0,95 ®èi víi c¸c t¶i träng dïng hÖ sè t¶i träng γ
i
max
.
+
η
i
=
IRD
ηηη
..
1
1,0 ®èi víi c¸c t¶i träng dïng hÖ sè t¶i träng γ
i
min
.
Trong ®ã:
+
η
D
: §é dÎo:§é dÎo cña vËt liÖu rÊt quan träng cho ®é an toµn cña cÇu. NÕu vËt
liÖu dÎo, khi mét bé phËn chÞu lùc qu¸ t¶i nã sÏ ph©n bè néi lùc sang bé phËn
kh¸c.
1.
η
D
1,05 cho c¸c cÊu kiÖn vµ liªn kÕt kh«ng dÎo.
2.
η
D
=1,0 cho c¸c thiÕt kÕ th«ng thêng, theo ®óng yªu cÇu cña tiªu chuÈn
thiÕt kÕ.
3.
η
D
0,95 cho c¸c cÊu kiÖn cã dïng c¸c biÖn ph¸p ®Ó t¨ng thªm tÝnh dÎo.
+
η
R
: §é d thõa: §é d thõa cã ý nghÜa ®èi víi giíi h¹n an toµn cña cÇu. Mét sè
kÕt cÊu siªu tÜnh ®îc cäi lµ d thõa v× nã cã nhiÒu liªn kÕt h¬n so víi yªu cÇu c©n
Tính toán mố trụ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tính toán mố trụ - Người đăng: hongquan11121988
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
54 Vietnamese
Tính toán mố trụ 9 10 290