Ktl-icon-tai-lieu

TÍNH TOÁN MÓNG CỌC THEO TIÊU CHUẨN

Được đăng lên bởi arctrantai
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 363 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ph©n tÝch mãng cäc
C«ng tr×nh

: hotel 343 rooms

§Þa ®iÓm

: do son - hai phong

C«ng ty thiÕt kÕ
Ngêi tÝnh to¸n

K2

: KS. NguyÔn S¬n H¶i

1. Th«ng
Pile foundation
sè mãng standard
cäc
hc=
h®=

ChiÒu dµi cäc tõ ®¸y ®µi
ChiÒu cao ®µi
Sè hµng ngang cäc
Sè hµng däc cäc
ChiÒu réng mãng quy íc
ChiÒu dµi mãng quy íc

m=
n=
B=
L=

16.0
2.0
2
3
1.8
2.7

(m)
(m)
( cäc )
( cäc )
(m)
(m)

T¶i träng tiªu chuÈn
¸p lùc tæng
KÝnh thíc cäc
Kho¶ng c¸ch c¸c cäc
Søc chÞu t¶i cña ®Êt nÒn
øng suÊt b¶n th©n ®Êt nÒn

P=
Pgl =

155 ( T )
6.22 ( KG/cm2 )
0.25 ( m )
(m)

d=
a=
R=
d

BT

( KG/cm2 )
2.88 ( KG/cm2 )

=

2. C¸c líp ®Êt cäc ®i qua
STT

zi

1
2
3
4

(m)
0.3
3.0
4.8
9.8

5
6

12.4
16.0

Lo¹i ®Êt

Dhi
(m)

Sandy clay

0.3
2.7
1.8
5.0

Sandy clay

2.6

medium Sandy

3.6

Make ground

Sand
Sandy clay

c

g

( G/cm3 ) ( KG/cm2 )

j
( §é )

1.81
1.81
1.88

7o
8o
12 o

1.70
1.90

15 o
17 o

3. C¸c líp ®Êt díi mòi cäc
STT
1
2
3

zi
(m)
20.0

Lo¹i ®Êt

Dhi

(m)
medium Sandy 4.0

g
( G/cm3 )
1.90

E
( KG/cm2 )
300

P

0
2
4
6
8
10
12
14
16
18

h®

hc
a

B

4. §é lón cña mãng cäc
Líp 1

n1 = 5

líp ph©n tè

Líp 2

n2 = 0
n3 = 0

líp ph©n tè

Líp 3
ChiÒu s©u ¶nh hëng lón
§é lón

Líp
1
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###

§iÓm
tÝnh
0
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!

H n = #VALUE! ( m )
S = 0.000
(m)

Líp

zi

hi

p.tè

(m)
0.00
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!

(m)

#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!

l

líp ph©n tè

#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!

dBTi
g
3
( G/cm ) ( KG/cm2 )
2.880
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!

b

dz i

###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###...
ph©n tÝch mãng cäc
C«ng tr×nh
: hotel 343 rooms
§Þa ®iÓm
: do son - hai phong
C«ng ty thiÕt kÕ
: KS. NguyÔn S¬n H¶i
K 2
1. Pile foundation standard
Th«ng sè mãng cäc
ChiÒu dµi cäc tõ ®¸y ®µi 16.0 ( m ) T¶i träng tiªu chuÈn P = 155 ( T )
ChiÒu cao ®µi 2.0 ( m ) ¸p lùc tæng 6.22
Sè hµng ngang cäc m = 2 ( cäc ) d = 0.25 ( m )
Sè hµng däc cäc n = 3 ( cäc ) Kho¶ng c¸ch c¸c cäc ( m )
B = 1.8 ( m ) Søc chÞu t¶i cña ®Êt nÒn R =
L = 2.7 ( m ) øng suÊt b¶n th©n ®Êt nÒn 2.88
2. C¸c líp ®Êt cäc ®i qua
STT zi Lo¹i ®Êt
g
c
j
( m )
( m )
( §é )
1 0.3
Make ground
0.3
2 3.0 Sand
2.7
1.81 7
o
3 4.8
Sandy clay
1.8
1.81 8
o
4 9.8
Sandy clay
5.0
1.88 12
o
5 12.4
Sandy clay
2.6
1.70 15
o
6 16.0
medium Sandy
3.6
1.90 17
o
STT Lo¹i ®Êt
g E
( m )
( m )
1 20.0
medium Sandy
4.0
1.90 300
2
3
4. §é lón cña mãng cäc
Líp 1 5 líp ph©n tè
Líp 2 0 líp ph©n tè
Líp 3 0 líp ph©n tè
#VALUE! ( m )
§é lón S = 0.000
( m )
Líp
§iÓm Líp
g
b
2z/b K E
tÝnh
p.tè
( m ) ( m ) ( m )
1 0 0.00 2.880 6.220 1.000
### #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! ### #VALUE! #VALUE! ### #VALUE! #VALUE!
### #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! ### #VALUE! #VALUE! ### #VALUE! #VALUE!
### #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! ### #VALUE! #VALUE! ### #VALUE! #VALUE!
### #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! ### #VALUE! #VALUE! ### #VALUE! #VALUE!
### #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! ### #VALUE! #VALUE! ### #VALUE! #VALUE!
### #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! ### #VALUE! #VALUE! ### #VALUE! #VALUE!
### #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! ### #VALUE! #VALUE! ### #VALUE! #VALUE!
### #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! ### #VALUE! #VALUE! ### #VALUE! #VALUE!
### #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! ### #VALUE! #VALUE! ### #VALUE! #VALUE!
### #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! ### #VALUE! #VALUE! ### #VALUE! #VALUE!
### #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! ### #VALUE! #VALUE! ### #VALUE! #VALUE!
### #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! ### #VALUE! #VALUE! ### #VALUE! #VALUE!
### #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! ### #VALUE! #VALUE! ### #VALUE! #VALUE!
### #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! ### #VALUE! #VALUE! ### #VALUE! #VALUE!
### #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! ### #VALUE! #VALUE! ### #VALUE! #VALUE!
### #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! ### #VALUE! #VALUE! ### #VALUE! #VALUE!
### #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! ### #VALUE! #VALUE! ### #VALUE! #VALUE!
### #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! ### #VALUE! #VALUE! ### #VALUE! #VALUE!
### #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! ### #VALUE! #VALUE! ### #VALUE! #VALUE!
### #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! ### #VALUE! #VALUE! ### #VALUE! #VALUE!
### #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! ### #VALUE! #VALUE! ### #VALUE! #VALUE!
Ng êi tÝnh to¸n
h
c
=
h
®
=
P
gl
=
( KG/cm
2
)
KÝnh th íc cäc
a =
ChiÒu réng mãng quy íc
( KG/cm
2
)
ChiÒu dµi mãng quy íc
d
BT
=
( KG/cm
2
)
Dh
i
( G/cm
3
)
( KG/cm
2
)
3. C¸c líp ®Êt d íi mòi cäc
z
i
Dh
i
( G/cm
3
) ( KG/cm
2
)
n
1
=
n
2
=
n
3
=
ChiÒu s©u ¶nh h ëng lón
H
n
=
z
i
h
i
d
z
i
S
i
( G/cm
3
) ( KG/cm
2
) ( KG/cm
2
)
( KG/cm
2
)
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
P
h
®
h
c
a
B
l
TÍNH TOÁN MÓNG CỌC THEO TIÊU CHUẨN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TÍNH TOÁN MÓNG CỌC THEO TIÊU CHUẨN - Người đăng: arctrantai
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
TÍNH TOÁN MÓNG CỌC THEO TIÊU CHUẨN 9 10 950