Ktl-icon-tai-lieu

Tính toán móng đơn móng băng

Được đăng lên bởi Nguyễn Tiến Đạt
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 444 lần   |   Lượt tải: 0 lần
b
l
h

1.2
2.5

F
W
hệ số vượt tải
Nott

3
1.25
1.15
76.2

A
B
C
g

Mott

10.3

g’

Notc

66.26087

c

Motc
gtb
hm

Fs
R

g’

8.956522
2
1.2
24.48696
31.65217
17.32174
22.53096
1.63

potb

25.4

pomax

33.64

nq

pomin

17.16

nc
Ng

bqư

5.01

Nq

lqư
h1 + thêm
hđ

6.31
4.5
3.3

Nc

Ko

0.476

Pgl
σgl

22.53096

nq

10.72474

nc

ptb
pmax
pmin
pgl

l/b

2.0833333333
Kiểm tra sức chịu tải của đệm

đủ sức chịu tải
thỏa mãn điều kiện max
kinh tế
thỏa mãn điều kiện l/b
1.2R
Các hệ số sức chịu tải của đáy móng
ng

Các hệ số sức chịu tải của lớp dưới đệm
ng

σbt

8.16

Ng

thêm đệm cát

0

Nq
Nc
Kiểm tra điều kiện sức chịu tải của đất dưới đệm
A
B
C
g
g’
c
Fms
R
P2
đủ sức chịu tải

tra sức chịu tải của đệm
b

zo

0.2

1

3
3.2

σbt
5.64
6.008

1.84

0.2

1

3.4

6.376

1.63

0.9

0.2

1

3.6

6.556

0

0.9

0.2

1

3.8

6.736

3
26.43

0.9
0.9
0.9
0.9
0.9
0.9
0.9
0.9

0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2

1
1
1
1
1
1
1
1

4
4.2
4.4
4.6
4.8
5
5.2
5.4

6.916
7.096
7.276
7.456
7.636
7.816
7.996
8.176

0.90

0.9

0.2

1

5.6

8.356

1

0.9

0.2

1

5.8

8.536

1.10

0.9

0.2

1

6

8.716

0.9

0.2

1

6.2

8.896

g

26.9
25.0
38.9

1.84

1.88

đủ sức chịu tải
a mãn điều kiện max
kinh tế
ỏa mãn điều kiện l/b
31.71496704
ố sức chịu tải của đáy móng

29.8

33.27

25

32.23

35.5

48.09

ức chịu tải của lớp dưới đệm
0.84
1
1.16

hi

g

1.125

iện sức chịu tải của đất dưới đệm
0.95
2.84
11.45
1.84
1.8133333333
1.4
2
21.76
18.88
đủ sức chịu tải

LỚP 2

9.880

LỚP ĐỆM CÁT

2.835
1.8
1.8
1.8
1.8
1.8
1.8
1.93
1.93
1.93
1.93
1.93
1.93
1.93
1.93
1.93
1.93
1.93
1.93
1.93

hi

zo

σbt

0

1.4

2.38

0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.15
0.1
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.15

1.65
1.9
2.15
2.4
2.65
2.8
2.9
3.15
3.4
3.65
3.9
4.15
4.4
4.65
4.9
5.15
5.4
5.65
5.8

2.83
3.28
3.73
4.18
4.63
4.9
5.093
5.5755
6.058
6.5405
7.023
7.5055
7.988
8.4705
8.953
9.4355
9.918
10.401
10.69

P1i

zi

σgl

σgltb

P2i

5.824

1.8
2

1.666667 0.1668

7.90
3.76

5.83

11.65

0.77311

6.192

2.2

1.833333 0.15816

3.56

3.66

9.85

0.77130

6.466

2.4

0.14952

3.37

3.47

9.93

0.76997

6.646

2.6

2.166667 0.14088

3.17

3.27

9.92

0.76910

6.826
7.006
7.186
7.366
7.546
7.726
7.906
8.086

2.8
3
3.2
3.4
3.6
3.8
4
4.2

2.333333
2.5
2.666667
2.833333
3
3.166667
3.333333
3.5

0.13224
0.1236
0.11668
0.10976
0.10284
0.09592
0.089
0.082

2.98
2.78
2.63
2.47
2.32
2.16
2.01
1.85

3.08
2.88
2.71
2.55
2.40
2.24
2.08
1.93

9.90
9.89
9.89
9.92
9.94
9.97
9.99
10.01

0.76824
0.76738
0.76653
0.76569...
b 1.2 l/b 2.0833333333
l 2.5
h
Kiểm tra sức chịu tải của đệm
F 3 A
W 1.25 B
hệ số vượt tải 1.15 C
76.2
g
10.3
66.26087 c
8.956522 Fs
2 R
1.2
đủ sức chịu tải
24.48696
thỏa mãn điều kiện max
31.65217
kinh tế
17.32174
thỏa mãn điều kiện l/b
22.53096 1.2R
1.63
Các hệ số sức chịu tải của đáy móng
25.4
33.64
17.16
bqư 5.01
lqư 6.31
h1 + thêm 4.5
3.3
Các hệ số sức chịu tải của lớp dưới đệm
Ko 0.476
Pgl 22.53096
10.72474
N
o
tt
M
o
tt
g
N
o
tc
M
o
tc
g
tb
h
m
p
tb
p
max
p
min
p
gl
g
p
o
tb
n
g
p
o
max
n
q
p
o
min
n
c
N
g
N
q
N
c
n
g
n
q
σ
gl
n
c
Tính toán móng đơn móng băng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tính toán móng đơn móng băng - Người đăng: Nguyễn Tiến Đạt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Tính toán móng đơn móng băng 9 10 275