Ktl-icon-tai-lieu

TÍNH TOÁN NHÀ CAO TẦNG

Được đăng lên bởi Tô Minh Thuận
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 1152 lần   |   Lượt tải: 5 lần
ỨNG DỤNG PHẦN MỀM ETABS
TRONG PHÂN TÍCH KẾT CẤU NHÀ CAO TẦNG
Đặng Quốc Mỹ
Bộ môn Kỹ thuật Xây dựng
I.

ĐẶT VẤN ĐỀ

Những năm gần đây, trong điều kiện dân số tăng nhanh và quỹ đất hạn hẹp nhà cao tầng đang phát
triển với một số lượng lớn ở Việt Nam như một nhu cầu tất yếu. Nhà cao tầng trở thành một biểu
tượng của nền văn minh và tiến bộ khoa học kỹ thuật, đồng thời là bộ mặt của một thành phố hiện đại
và phát triển. Tuy nhiên với mô hình kết cấu là một hệ siêu tĩnh bậc cao cùng với những đặc điểm về
kết cấu phức tạp như: hệ kết cấu khung vách cứng và lõi cứng, hệ kết cấu hình ống, hệ kết cấu hình
hộp…kết hợp với việc phải tính toán các tải trọng phức tạp như động đất, gió động…làm cho việc tính
toán kết cấu của nhà cao tầng trở nên khó khăn và gần như không thể thực hiện bằng phương pháp thủ
công.
Trong ngành xây dựng, Etabs là một phần mềm phân tích và thiết kế kết cấu được sử dụng với
nhiều tính năng ưu việt như:
9 Sử dụng hệ lưới và các lựa chọn bắt điểm giống AutoCAD.
9 Xuất và nhập sơ đồ hình học từ môi trường AutoCAD (file *.DXF)
9 Tăng tốc nhập liệu nhà cao tầng bằng khái niệm tầng tương tự - similar story.
9 Có khả năng chia ảo phần tử, làm tăng tốc quá trình phân tích tính toán.
9 Tự động xác định trọng bản thân cấu kiện, khối lượng và trọng lượng các tầng.
9 Tự động xác định tâm hình học, tâm cứng và tâm khối lượng công trình.
9 Tự động xác định chu kì và tần số dao động riêng của công trình.
Báo cáo này sẽ trình bày phương pháp ứng dụng phần mềm Etabs trong phân tích kết cấu nhà cao
tầng thông qua mô hình cụ thể.
II.

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

2.1

Dữ liệu bài toán
-

Một công trình có mặt bằng như hình vẽ, gồm 15 tầng và 1 tầng hầm, chiều cao của tầng là
3,5m, tầng hầm cao 3m. Giả thiết tường gạch xây trên tất cả các dầm, tường dày 200,
Tải trọng: tĩnh tải của các lớp hoàn thiện lên sàn 0,15 T/m2. Hoạt tải tính toán sàn làm việc 0,24
T/m2; hoạt tải sàn mái 0,09 T/m2. Tĩnh tải do tường tác dụng lên dầm: 1,05 T/m.
Chọn sơ bộ kích thước tiết diện: sàn dày 150; dầm bxh = 300x600; vách dày 250.
Bảng 1: Kích thước cột

Base ÷ story 3

story 3 ÷ story 6

story 6 ÷ story 9

story 9 ÷ story12

story 12 ÷ story 16

800x800

700x700

600x600

500x500

400x400

37

D

C
B6
B5

B4
B3

B2
B1
B

A

1

1'

1''

2

3

4

4'

4''

5

Hình 1: Mặt bằng công trình
2.2

Các bước thực hiện
™ BƯỚC 1: CHỌN ĐƠN VỊ
Rê chuột đến thanh trạng thái góc bên phải của màn hình, click chọn đơn vị
Tan-m.
™ BƯỚC 2: TẠO HỆ LƯỚI
1.

Click vào menu File ⇒ New Model...
Hộp thoại New Model ...
NG DNG PHN MM ETABS
TRONG PHÂN TÍCH KT CU NHÀ CAO TNG
Đặng Quc M
B môn K thut Xây dng
I. ĐẶT VN ĐỀ
Nhng năm gn đây, trong điu kin dân s tăng nhanh và qu đất hn hp nhà cao tng đang phát
trin vi mt s lượng ln Vit Nam như mt nhu cu tt yếu. Nhà cao tng tr thành mt biu
tượng ca nn văn minh và tiến b khoa hc k thut, đồng thi là b mt ca mt thành ph hin đại
và phát trin. Tuy nhiên vi mô hình kết cu là mt h siêu tĩnh bc cao cùng vi nhng đặc đim v
kết cu phc tp như: h kết cu khung vách cng và lõi cng, h kết cu hình ng, h kết cu hình
hp…kết hp vi vic phi tính toán các ti trng phc tp như động đất, gió động…làm cho vic tính
toán kết cu ca nhà cao tng tr nên khó khăn và gn như không th thc hin bng phương pháp th
công.
Trong ngành xây dng, Etabs là mt phn mm phân tích và thiết kế kết cu được s dng vi
nhiu tính năng ưu vit như:
9 S dng h lưới và các la chn bt đim ging AutoCAD.
9 Xut và nhp sơ đồ hình hc t môi trường AutoCAD (file *.DXF)
9 Tăng tc nhp liu nhà cao tng bng khái nim tng tương t - similar story.
9 Có kh năng chia o phn t, làm tăng tc quá trình phân tích tính toán.
9 T động xác định trng bn thân cu kin, khi lượng và trng lượng các tng.
9 T động xác đị
nh tâm hình hc, tâm cng và tâm khi lượng công trình.
9 T động xác định chu kì và tn s dao động riêng ca công trình.
Báo cáo này s trình bày phương pháp ng dng phn mm Etabs trong phân tích kết cu nhà cao
tng thông qua mô hình c th.
II. TRÌNH T THC HIN
2.1 D liu bài toán
- Mt công trình có mt bng như hình v, gm 15 tng và 1 tng hm, chiu cao ca tng là
3,5m, tng hm cao 3m. Gi thiế
t tường gch xây trên tt c các dm, tường dày 200,
- Ti trng: tĩnh ti ca các lp hoàn thin lên sàn 0,15 T/m
2
.
Hot ti tính toán sàn làm vic 0,24
T/m
2
; hot ti sàn mái 0,09 T/m
2
. Tĩnh ti do tường tác dng lên dm: 1,05 T/m.
- Chn sơ b kích thước tiết din: sàn dày 150; dm bxh = 300x600; vách dày 250.
Bng 1: Kích thước ct
Base ÷ story 3 story 3 ÷ story 6 story 6 ÷ story 9 story 9 ÷ story12
story 12 ÷ story 16
800x800
700x700 600x600 500x500
400x400
37
TÍNH TOÁN NHÀ CAO TẦNG - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TÍNH TOÁN NHÀ CAO TẦNG - Người đăng: Tô Minh Thuận
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
TÍNH TOÁN NHÀ CAO TẦNG 9 10 427